Kontrollutvalget har konkludert i saken om nedleggelse av helsestasjonen på Tau

I begynnelsen av oktober i fjor ble det kjent at Strand kommune fra 1.nov 2019 skulle stenge helsestasjonen på Tau. Dette skapte mye engasjement og Senterpartiet reagerte med en interpellasjon om saken i kommunestyret 15.okt.

Kommunestyret fattet et enstemmig vedtak etter forslag fra Senterpartiet, om at Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak om fremtidig helsestasjontilbud på Tau til snarlig politisk behandling. I samme møte fremsatte Senterpartiet også en protokolltilførsel, der de ville rette en formell henvendelse til kontrollutvalget for å få vurdert om rådmannen hadde gått ut over sin fullmakt i delegasjonsreglementet i saken.

Kontrollutvalget har konkludert i saken

I midten av februar behandlet kontrollutvalget saken som blir fremlagt kommunestyret i dag. Konklusjonen er at rådmann Ketil Reed Aasgaard, i følge kontrollutvalget med bistand fra Rogaland Revisjon IKS, ikke gikk ut over sin fullmakt når det ble administrativt besluttet å legge ned helsestasjonen på Tau.

Kontrollutvalget legger også til at de ser mulige forbedringsområder når det gjelder tidspunkt for å ta opp spørsmål for avklaring av prinsipielle saker, presis kommunikasjon – tilstrekkelig for å vurdere eventuelle prinsipielle sider ved en sak og vurderingskriterier ved avklaring av om saker har prinsipielle sider ved seg eller ei.

Rogaland Revisjon legger ordførerens oppfattelse til grunn

6. september 2019 ble det administrativt besluttet å legge tilbudet til barn mellom 0-4 år til Jørpeland helsestasjon fra 1.november 2019. Ordfører Irene Heng Lauvsnes har opplyst til Rogaland Revisjon at hun ikke var involvert i denne administrative beslutningen.

På det faste møtet mellom ordfører, varaordfører og rådmann tre dager etter informerte rådmannen om den administrative beslutningen av 6. september 2019. Her var det ingen innvendinger til at beslutningen hadde blitt fattet administrativt, skriver Rogaland Revisjon i sitt notat.

Ordføreren har opplyst til Rogaland revisjon at hun i møtet 09.september 2019 ble informert om saken, dvs. etter at den administrative beslutningen var fattet. Da anså hun ikke dette for å være en prinsipiell sak.

Ordføreren begrunner sitt syn med at det ikke er snakk om et kutt i tjenestetilbudet, men at tjenestetilbudet blir flyttet 15 minutter (med bil). I likhet med rådmannen peker hun på kommunestyrets oppfordring til rådmannen om å drive mest mulig kostnadseffektivt, og at endringen må ses i lys av dette.

Hvorvidt et vedtak er av prinsipiell karakter vil bero på skjønnsmessige vurderinger, og delegasjonsreglementet regulerer fremgangsmåten for å treffe slike avgjørelser. Det sentrale poenget her er at ved tvil om saken er prinsipiell, har rådmann, politisk sekretariat og ordfører et ansvar for å avklare om saken skal behandles politisk, skriver Rogaland Revisjon.

  • Ingen av dem som i delegasjonsreglementet er tillagt et ansvar for å avklare om en sak er av prinsipiell betydning i tvilstilfeller, har tatt initiativ til å avklare spørsmålet.

Verken rådmann eller ordfører oppfattet saken for å være prinsipiell høsten 2019. Ordfører avgjør i den forbindelse om saken er prinsipiell.

Ordfører gir i samtaler med Rogaland Revisjon IKS uttrykk for at saken nok må anses for være et tvilstilfelle – selv om ordfører opprinnelig ikke vurderte saken for å være av prinsipiell karakter.

Ettersom ordfører ikke oppfattet saken for å være prinsipiell høsten 2019, og at verken ordfører, politisk sekretær, rådmann (inkl. rådmannens ledergruppe) har hatt motforestillinger mot at avgjørelsen ble fattet administrativt, fremstår det for Rogaland Revisjon som at en diskusjon initiert av rådmannen om sakens prinsipielle sider, sannsynligvis ikke ville ledet til at saken ble fremlagt til politisk behandling.

Stiller spørsmålstegn ved kontrollutvalgets konklusjon

Alf Henning Heggheim i Senterpartiet stiller et stort spørsmålstegn med kontrollutvalget sin konklusjon som han mener er veldig overraskende. Konklusjonen fra kontrollutvalget er at rådmannen har ubegrensede fullmakter, mener Heggheim.

Han mener at hvis vårt delegasjonsreglement er å forstå slik at rådmannen har ubegrensede fullmakter til å legge ned, flytte og gjøre vesentlige endringer av viktige tjenestetilbud for våre innbyggere, uten politisk involvering. Er det etter vår oppfatning for det første ikke i tråd med intensjonen i delegasjonsreglementet, og for det andre at delegasjonsreglementet vårt heller ikke er verdt papiret det er skrevet på.

  • Dette kan umulig være intensjonen til kommunestyret, sier Heggheim.

Etter vår oppfatning er reglementet krystallklart på at politisk ledelse skal involveres når det er snakk om saker av prinsippiell vurdering. Ordfører har sagt at politisk ledelse ikke var involvert. Hvis kommunestyret er enig i kontrollutvalget sin vurdering, så må delegasjonsreglementet vårt etter Senterpartiet sin oppfatning endres umiddelbart, legger han til.

Det er absolutt grunn til å rette krass kritikk til rådmannen for måten saken er vurdert og håndtert ut fra delegasjonsreglementet, men også politisk ledelse må ta sin del av ansvaret, avslutter Heggheim.

Konklusjonen fra kontrollutvalget blir tatt opp i dagens kommunestyremøte. Og Heggheim har ingen planer om å sitte rolig i den forbindelse.

One Comment

Comments are closed.