KrF snudde om ny riksveg trasé i kommunestyremøte

På tirsdag kunne en lese i Strandbuen at Strand KrF ville foreslå at det i saken om innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 ble lagt inn et punkt om ny trasé for Rv. 13 utenom Tau sentrum.

Dette er også noe som er godt forankret i Strand KrF sitt partiprogram for 2019-2023 hvor der står «arbeide for en ny trasé for riksveg 13 mellom Solbakk og Vatne, for å avlaste trafikken i Tau sentrum«.

I onsdagens kommunestyre la også Senterpartiet frem et tilleggsforslag om ny tverrforbindelse mellom Strandastøa og Vatne.

Under behandling av sak 028/20 Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 – høring tok flere partier til orde for bedre trafikksikring i Tau sentrum fremfor planlegging av ny trasé. Snorre Walde (BTN) kalte en eventuell tverrforbindelse eller ny trasé utenom Tau sentrum for næringslivets sikre død.

Snudde ved votering om tverrforbindelse
Når votering startet trakk KrF sitt alternative forslag om ny trasé. Årsaken ble oppgitt å være at deres punkt 5 var så likt Senterpartiet sitt punkt 5. Det var dermed ventet at KrF ville stemme for Senterpartiet sitt forslag. Når kommunestyrerepresentantene så stemte på tilleggspunkt 5, stemte halve KrF gruppa imot ny Rv. 13 trasé.

Varaordfører Bjørn Aril Veland sier «jeg synes fortsatt tverrforbindelse er en god ide på lang sikt, men at på kort sikt vil være svekkende for den vekstkraft som nå finnes i Tau sentrum«. Han forklarer videre at beslutningen om å skifte mening satt langt inne og at han gikk mange runder med seg selv på dette. Jeg deler bekymringene som ble lagt frem angående trafikksikkerheten, og derfor støttet jeg Høyre sitt forslag der vi ber at det legges inn midler til trafikksikring i Tau sentrum i NTP.

Hvorvidt det er et løftebrudd kan det godt være noen mener, men de tilbakemeldinger jeg til nå har fått går mer på at de setter pris på politikere som ikke alltid har fasit og lytter til innspill som kommer opp, sier Veland.

Veland er veldig fornøyd med at hans forslag om å få definert fylkesveien, strekningen Fiskå – Tau som «Strategisk viktig Næringsvei» ble enstemmig vedtatt. Veier som er viktig for lokalt næringsliv er noe regjeringen har signalisert de ønsker å støtte, og da kan disse 11 km med vei være et godt prosjekt, avslutter Veland.

Senterpartiet mener tverrforbindelse tvinge seg frem uansett
På samme måte som KrF, har Senterpartiet med i partiprogrammet å arbeide for en ny R13 trasé fra Solbakk til Vatne. Forskjellen er at Senterpartiet følger det opp, mens halve KrF gruppa stemmer imot sitt eget parti program.

Gruppeleder Alf Henning Heggheim mener vi må tenke langsiktig fordi det erfaringsmessig tar flere 10-år å utrede, planlegge, prosjektere, finansiere, vedta og realisere. Derfor mener også Senterpartiet at vi burde sådd inn dette allerede nå i NTPen og parallelt arbeide for enda bedre trafikksikring gjennom Tau sentrum inntil en ny tverrforbindelse blir realisert. Før eller senere vil en tverrforbindelse tvinge seg frem uansett, legger han til.

Heggheim sier at vi allerede i dag får reaksjoner fra foreldre av skolebarn som påpeker ulemper med stor økning i trafikken gjennom skole og sentrums området på Tau, beboere langs R13 som plages av økt trafikk og yrkessjåfører som ergrer seg over stadig lavere fartsgrenser og gangfelt. Det er viktig å binde Ryfylkeregionen enda tettere sammen, korte ned reisetiden og gjør Ryfylke enda mer attraktiv for næringsutvikling. Tau er i vekst, og vi tror ikke en tverrforbindelse vil ha så stor negativ betydning for sentrums utviklingen, avslutter han.

Notis: Vi kom til å skrive at over halve KrF gruppa stemte imot forslaget om ny trasé. Riktig er halv, 2 av 4 stemte imot. Dette var Bjørn Aril Veland og Astrid Norland. Mens Trond Hjorteland og Arnhild Sørskår stemte for ny trasé.

Legg igjen en kommentar