Kritisk til mer liberal alkoholpolitikk

Saken om reviderte retningslinjer for salg og skjenking av alkoholdig drikk i Strand kommune var på sakskartet til kommunestyret 19. februar, men da denne saken skulle innom levekårsutvalget først ble saken trukket. Når levekårsutvalget ble satt nesten to uker etterpå var ikke saken på sakskartet allikevel.

Arvid Håheim (AP) etterspurte behandling av saken, men verken politisk sekretær eller leder av levekårsutvalget hadde noen opplysninger å gi. Mads Hjelmen (H) fikk ordet og kunne opplyse levekårsutvalget om at ordføreren hadde signalisert behandling i neste levekårsutvalg som ifølge møteplanen er satt til 31. mars.

Høringsinnspill i saken
I forbindelse med forberedelse til saken var retningslinjene ute på høring. Og i den forbindelsen kom det to innspill, fra henholdsvis Sonja Hargaut i Rosehagen og Av-og-til koordinator Jeanette Litlatun Fossmark. Etter høringen ble retningslinjene justerte og Rosehagen ble hørt på blant annet at det burde være åpning for å servere alkohol i klasse 3 også utendørs.

Foruten dette ble det også foreslått å utvide salgstidene dagen før helligdag fra kl 16 til kl 18 samt tillate salg av alkohol på valgdager og jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften.

Nå har kommunen mottatt innspill på endringene før behandlingen
Litlatun Fossmark, som er Av-og-til koordinator i Strand kommune, har nok en gang sendt innspill til den politiske behandling. Denne gang går innspillet på de endringene som foreslås. Under kan du lese utdrag av innspillet som går gjennom de viktigste endringene i de foreslåtte retningslinjene.

1. Årsaken til at alkohol i gruppe 3 ikke før har vært tillatt skjenket ute, kan være at skjenkestedet er pålagt å ha kontroll på personene de skjenker alkohol. Alkohol i gruppe 3 er sterkere og det tar kortere tid før det oppnås beruselse. Tas alkoholen med ut, forsvinner noe av kontrollen og de ansatte har ikke kontroll på om den drikken av vedkommende som kjøper alkoholen eller personen som sitter ute som allerede har fått litt for mye. Ansatte kan også ha redusert kontroll med om den som drikker alkohol i gruppe 3 er 20 år. Se lovteksten: Alkohollovens § 8-11. Forbud mot salg, utlevering og skjenking til rusmiddelpåvirkede personer. Det er forbudt å selge, utlevere eller skjenke alkoholholdig drikk til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller skjenke alkoholholdig drikk på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket. Alkohollovens § 8-8. Ulovlig kjøp. Det er forbudt å kjøpe alkoholholdig drikk gruppe 3 på vegne av noen som er under 20 år eller annen alkoholholdig drikk for noen som er under 18 år. Det vurderes at det berusede gjester vil skape vanskeligere situasjoner for ansatte enn vanskene med forklare denne regelen for gjestene. Jeg anbefaler at forbudet opprettholdes som før.

2. Salg av alkohol frem til kl 16:00 dagen før helligdag har som formål å begrense skader som følge av alkohol. Impulsive kjøp i siste liten skjer ofte av personer og i familier der det allerede er et stort alkoholforbruk. Utvidelse av tidspunkt for salg av alkohol enda nærmere helligdager, vil kunne øke risikoen for alkoholmisbruk og problemer i forbindelse med høytider der behovet for beskyttelse for mange er ekstra stort. Hvis denne regelen skal endres, bør det være begrunnet i at kommunen fra før av har lite skader som følge av alkohol og av den grunn ikke anser det som viktig å holde fast på denne regelen. Strand kommune er den kommunen i Helse Stavanger som har størst forekomst av rusmiddelavhengige. I følge Brukerplan (2108) har 29 av de kartlagte med rusavhengighet omsorgen for eller samvær med barn. Det i seg selv bør være grunn til å velge regler som begrenser dette i så stor grad som mulig.

3. Bakgrunnen for forbudene mot salg på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften og forbudet mot salg på valg- og folkeavstemningsdager, er at tilgjengelighetsbegrensninger virker hemmende på forbruket som igjen påvirker skadeomfanget. At forbudene gjelder de nevnte dager har kulturelle og historiske begrunnelser. Myndighetene vil sikre en virksom og bærekraftig alkoholpolitikk. Frem til nå har det vært forbudt med salg av alkohol på valgdager i Strand. Hensikten med det er å opprettholde respekten og verdigheten i valghandlingen. Som et generelt utgangspunkt er det godt dokumentert at økning i tilgjengelighet til alkohol er forbundet med økt konsum og økt omfang av alkoholrelaterte skader. Hva bør derfor grunnen være for at Strand skal endre på regelen om å ikke ha salg av alkohol på valgdagen? Igjen så vurderer jeg at endringen må være faglig begrunnet og ikke begrunnes i at «alle andre gjør det». Jeg foreslår at av respekt for våre folkevalgte og den oppgaven de skal forvalte, og av respekt for de omfattende utfordringene Strand kommune har med rusmiddelmisbruk, så bør vi fortsatt ikke åpne opp for salg av alkohol på valgdager.

Legg igjen en kommentar