Kultursjefen i Strand motarbeider lokale kunstnere

I kommende levekårsutvalg 4. februar skal politikerne ta stilling til kultursjef Trond Ole Paulsens reviderte retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom.

29. oktober i fjor hadde kunstutvalget, som for øvrig består av personer uten kunstfaglig kompetanse, et møte for å drøfte endringer i retningslinjene for kunst i kommunen. Samtidig ble de lokale kunstnerne bedt om å uttale seg, noe bare Stian Heimlund Skjæveland gjorde.

Nå legger kultursjefen frem en sak for politikerne som på alle måter må stride med hans arbeidsinstruks. Kultursjefen i Strand kommune motarbeider lokale kunstnere ved å begrense mulighetene til arbeid i egen kommune og hevder at lovverket støtter hans syn på saken. Han mener også at de lokale kunstnerne ikke ville kunne konkurrere mot andre tilbydere på utdanning, erfaring og kompetanse.

Retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom
Retningslinjene som ble vedtatt av politikerne i april 2016 har vært en sentral del av klagen til den lokale kunstneren Stian Heimlund Skjæveland. Det var etter at kunstutvalget ikke fulgte politikernes ønsker i prosessen med kunstnerisk utsmykning i Superparken – Tau skole, at Skjæveland klaget til kommunen.

Kultursjefen hevdet på sin side i Strandbuen 6. november 2019 at det omdiskuterte punktet «lokale kunstnere bør nyttas dersom det er praktisk mulig» strider med norsk lov. I tillegg til at det var umulig å drive med godt kommunalbyråkratisk håndtverk.

Kultursjefen kan mene hva han vil, men det må stilles spørsmålstegn til hans intensjoner for å gå ut i media med usannheter og villedende informasjon uten kompetanse på området. Det kan bare antas at dette var et forsøk på å få tilslutning til kommende revidering av retningslinjene, stikk i strid med det en kultursjef bør arbeide for nemlig kulturen i kommunen.

Endringene som motarbeider lokale kunstnere fra arbeid i egen kommune
Kultursjefen legger frem et forslag om å fjerne det omstridte punkt 4 i retningslinjenes 1.4 «valg av kunstner». Punkt 4 lyder slik «lokale kunstnere bør nyttas dersom det er praktisk mulig».

At en kultursjef ønsker å fjerne dette fra kommunens retningslinjer kan tyde på at dette er et område han selv nedprioriterer. Skal ikke kultursjefen arbeide for all kultur i kommunen? Å unnskylde med at det forhindrer godt kommunalbyråkratisk håndtverk tyder på at kultursjefen ikke har hatt ønske om å vektlegge dette og er mer opptatt av å kunne velge annen kunst.

Kultursjefen argumenterer også med at Strand kommune ikke har lov å kjøpe verk fra kunstnere uten høyere kunstutdanning dersom kostnaden knyttet til innkjøpet overstiger kroner 100 000,-. jf. Lov om offentlige anskaffelser. Men det fremgår ingen plass i anskaffelsesloven eller dens forskrift at en er pliktig til å vektlegge utdanning, erfaring og kompetanse. Dette er noe innkjøper selv presiserer at vil bli vektlagt jf anskaffelsesforskriften §8-7.

I saksfremlegget argumenterer kultursjefen også med at å invitere en lokal kunstner inn i den lukkede konkurransen i Superparken ville altså resultere i at man fikk ett tilbud mindre å velge blant og at man kastet bort et konkurransehonorar på 30 000,- på en skisse som aldri ville kunne blitt realisert.

I Strand kommune er det kanskje lav kunstnertetthet, som også kultursjefen påpekte i Strandbuen 6. november 2019, men betyr dette at lokale kunstnere ikke skal kunne få oppdrag i kommunen?

Burde ikke kultursjefen foreslått endringer som støttet opp om lokale kunstnere?

Les også: Klagesaken – Ingen sak for KOFA Klagesaken – Var det vennskapskorrupsjon? Klagesaken – Fylkesmannen ber kommunen behandle klagen

Illustrasjon hovedbilde foto: Draumehus

3 Comments

Legg igjen en kommentar