Kultursjefens svar bekrefter tillitsbrudd og manglende kunnskap

I lys av den pågående oppmerksomheten Strand kommune og kultursjef Trond Ole Paulsen har pådratt seg fra kunstorganisasjoner og det faktum at prosjektet som sådan bryter med politisk vedtak og lov om offentlige anskaffelser. Erkjenner kultursjefen ingenting når anledningen til å utdype seg blir gitt.

Fredag for åtte dager siden var Senterpartiet sine grunngitte spørsmål omkring kunstprosjektet i flerbrukshallen kjent, samtidig som at kunstnerorganisasjonene Norsk Billedhoggerforening og Bildende Kunstneres Forening Rogaland hadde engasjert seg i saken. Kultursjefen ble fredag 4.sept oversendt en rekke velbegrunnede spørsmål i lys av kritikken og spørsmålene som stilles.

Fredag denne uken, syv dager etter, får nettavisen endelig svar fra kultursjefen. At dette tok tid var kanskje forventet dersom svarene var velbegrunnede og forklarende i lys av både kritikk, avsløringen om brudd på anskaffelsesloven og brudd på politisk vedtak. Men dessverre tok ikke kultursjefen seg tid til å besvare spørsmålene for å gi innbyggerne et svar på hvordan og hvorfor.

Svarene tyder på lav eller ingen kompetanse

I svarene fra kultursjefen levner han liten tvil om at han enten ikke vet bedre, eller faktisk bare ikke bryr seg. På spørsmål om hvorfor de nylig vedtatte retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom ikke er en del av kunstprosjektene i verken Nye Fjelltun eller flerbrukshallen, svarer Paulsen at de selvfølgelig er det. Det han derimot ikke kan vise til er hvor dette er gjengitte i konkurransedokumentene.

Samtidig mener Paulsen at kunstkonkurransene har tildelingskriterier, selv om dette ikke spesifikt fremgår verken av konkurranseutlysninger eller prosjektenes kunstplan. For at et tildelingskriterium skal gjelde må kriteriet/kriteriene fremgå av konkurransegrunnlaget. Opplysninger som må fremgå i konkurransegrunnlaget er blant annet hvordan tilbudene vil bli evaluert (tildelingskriterier) og hvordan leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av tildelingskriterier (kilde: DFØ / anskaffelser.no)

Endringen i konkurranseutlysningen som tidligere er omtalt som lovstridig, betegner kultursjefen som en presisering. Dette selv om hans nevnte presisering endrer konkurransen vesentlig. Dette avsnittet ble lagt til i konkurranseutlysningen seks dager etter at den ble utlyst: Juryen vil legge vekt på at utsmykningen holder høy kunstnerisk kvalitet. For å sikre dette vil de også kunne ta referanseprosjekter i betraktning. Juryen vil kåre en vinner etter en skjønnsmessig vurdering av hvilket bidrag som fungerer best estetisk og er i best samsvar med bestemmelsene i kunstplanen.

En endring som er vesentlig er for eksempel absolutte krav som krav til leverandørens kvalifikasjoner eller ytelsen som påvirker hvem som kan delta i konkurransen. (kilde: DFØ / anskaffelser.no) Jf. retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom i Strand kommune, er det nettopp et absolutt krav om kunstnerisk kvalitet

Les spørsmålene til kultursjefen, svar i uthevd tekst:

– Kunstorganisasjonene som har henvendt seg ber om at konkurransen endres eller stoppes slik den er. Er dette noe du som leder av kunstutvalget og kultursjef vil vurdere? Nei

– I brevet ber de også om at kunstutvalget tilføres kunstfaglig kompetanse. Er dette noe som dere vil vurdere? Nei.

– Hvis ikke, hvordan kan du forsvare at den kunstfaglige kompetansen i kunstutvalget blir ivaretatt? Se begrunnelse i vedlagt svarbrev til NBF.

– Å gi kunstutvalget mulighet til å velge bort kunstkonsulent, kom som et benkeforslag fra Høyre. Anser du dette som et punkt som ivaretar kvaliteten og kompetansen på arbeidet kunstutvalget gjør? Ja, hvis muligheten brukes med måte.

I lys av Senterpartiet sine grunngitte spørsmål til levekårsutvalget 15.sept stiller de noen spørsmål som er veldig interessante i lys av de gjeldende retningslinjene.

– Hvorfor er ikke de nylig vedtatte retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom en del av kunstprosjektene i verken Nye Fjelltun eller flerbrukshallen? Det er de selvfølgelig.

– Anser du det som etterprøvbart at ingen av de pågående kunstkonkurransene ikke har tildelingskriterier? De har tildelingskriterier.

– Hvorfor er ikke kriterier for valg av kunstner jf retningslinjene lagt til grunn i konkurranseutlysningen på flerbrukshallen? De er lagt til grunn.

– Hvorfor ble konkurranseutlysningen av kunstprosjektet i flerbrukshallen lovstridig endret 6 dager etter utlysningen? De ble presisert på enkelte punkt, ikke endret.

– Hvordan mener du at kunstprosjektet i flerbrukshallen svarer til at kunstnerisk kvalitet er der overordnede hensynet ved valg av kunstner? (Viser da til saksutredningen til retningslinjene) På en god måte.

– Finnes det street art-kunstnere som har akademisk utdannelse, er medlem av kunstorganisasjon, fått kulturstipend og/eller innkjøp av profesjonelle gallerier? Ja.