Kunstavsløring: Kunstutvalget brøt retningslinjene i flerbrukshallen

I en serie av artikler om kunstinnkjøp i Strand kommune tydeliggjøres feil, mangler og det dukker stadig opp ny informasjon. Kunstutvalget i Strand kommune har tydeligere enn noen gang gått utenfor retningslinjene lokalpolitikerne har vedtatt, når de selv har vurdert den kunstneriske kvaliteten til deltakerne basert på den enkelte sin kjennskap til kunstnerne.

Ved den politiske behandlingene av saken om reviderte retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom blåste det hardt rundt daværende kultursjef Trond Ole Paulsen. Årsaken var at det i saksfremlegget til den politiske saken var brukt mye tid på å argumentere for å fjerne punktet om lokale kunstnere i retningslinjene. Samtidig gikk daværende kultursjef hardt til verks når det ble argumentert for hvilke vurderingen som burde gjøres og hvordan, spesielt når det kom til kunstnerisk kvalitet.

Les også: Lokale kunstnere reagerer på kultursjefens ekskludering

Saksfremlegget var på hele 9 sider og det ble redegjort for at ved vurderingen av kunstnerisk kvalitet kunne kommunen støtte seg til den kvalitetsvurdering som gjøres av utdanningsinstitusjonene, kunstnerorganisasjonene, de profesjonelle galleriene, norsk kulturråds stipendkomiteer og til en viss grad kunstmarkedet

Et vesentlig avsnitt fra saksfremlegget tydeliggjør godt for hvem og hvordan vurderingen av kunstnerisk kvalitet skal gjøres. I de vedtatte retningslinjene heter det at kravet til kunstnarisk kvalitet vert eit overordna omsyn.

Rådmannens vurdering og konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kravet til kunstnerisk kvalitet også i fortsettelsen skal ha overordnet betydning i Strand kommunes retningslinjer for kunstinnkjøp, og at Strand kommune anerkjenner vurderingene til utdanningsinstitusjonene, kunstnerorganisasjonene, de profesjonelle galleriene, norsk kulturråds stipendkomiteer og kunstmarkedet, og støtter seg til disse slik de gjør ellers i landet.

  • Les saksfremlegget selv her!

Kunstutvalget erkjenner å ha vurdert den kunstneriske kvaliteten selv

I et svar fra konstituert kultursjef Heidi Rygh Bowitz på vegne av kunstutvalget redegjør hun for hvordan kunstutvalget selv har vurdert den kunstneriske kvaliteten til deltakerne og kunsten i det aktuelle prosjektet.

«I vurderingen av kunstnerisk kvalitet innenfor street-art som i og for seg faller utenfor den tradisjonelle kunstskoleringen, da kjernen i street-art ofte er nettopp dette uskolerte selvlærte og en opposisjon til den etablerte kunsteliten, ser man her på invitasjoner/deltakelser på ulike Street-art festivaler, og større utsmykningsoppdrag som kunstnerne har fått», skriver Bowitz.

Videre skriver Bowitz at «Strand kommune står fritt til å velge hvilken type utsmykning de ønsker på de ulike byggene sine, og følger de retningslinjer og kriterier som ligger til bunn for de ulike sjangre for å sikre høy kunstnerisk kvalitet på innkjøpene sine».

*Hvilket grunnlag som er lagt til grunn for den kunstneriske vurderingen på de enkelte deltakerne i konkurransen og sine respektive bidrag er ikke oppgitt i noen dokumenter iRyfylke har fått innsyn i. Denne informasjonen ble iRyfylke først gjort oppmerksom på i et svar på innsynsbegjæring i anskaffelsesprotokollen for anskaffelsen.

Oppdiktet vurdering av kunstnerisk kvalitet

Bowitz redegjør her for at kunstutvalget selv har vurdert den kunstneriske kvaliteten på bakgrunn av invitasjoner eller deltakelser på ulike streetart festivaler og større utsmykningsoppdrag som kunstnerne har fått.

Dette strider mot det som tidligere kultursjef Trond Ole Paulsen redegjorde godt for i saksfremlegget, nemlig at «Strand kommune anerkjenner vurderingene til utdanningsinstitusjonene, kunstnerorganisasjonene, de profesjonelle galleriene, norsk kulturråds stipendkomiteer og kunstmarkedet». Det står således heller ikke nevnt ett ord om at kunstutvalget kan gjøre en vurdering av kunstnerisk kvalitet selv, og heller ikke på det grunnlaget som det oppgis å ha blitt gjort på.

I saksfremlegget til revideringen av retningslinjene fremgår det tydelig at Strand kommune støtter seg til vurderingen som utdanningsinstitusjonene, kunstnerorganisasjonene, de profesjonelle galleriene, norsk kulturråds stipendkomiteer og kunstmarkedet gjør. Ikke vurderingen kunstutvalget i Strand kommune gjør, som således heller ikke innehar samme kompetanse som nevnte institusjoner har på området.