Kunstprosjektet i flerbrukshallen inneholder flere feil og mangler

Illustrasjon: Backe Rogaland

Kunstutvalget i Strand kommune annonserte 18.august en åpen konkurranse om kunst i flerbrukshallen på Jørpeland. Utlysningen inneholder grove mangler og informasjon som ikke har forankring i de lokale retningslinjene.

Konkurranseutlysningen for kunstprosjektet som blir betegnet som «Åpen konkurranse om Street Art-prosjekt» ble for litt over én uke siden annonsert på kommunens nettsider. Ved utlysningen inneholdt ikke konkurransen noen form for tildelingskriterier for valg av kunst/kunstner, selv om dette tydelig går frem av kommunens nylig vedtatte retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom og er tydelig forankret i lov om offentlige anskaffelser. Og dessverre stopper det ikke der.

Kunstutvalget i Strand kommune annonserer prosjektet med en kunstplan som antyder at konkurransen ikke utelukker noen kunstnere fra å komme med sine forslag. «Ved en åpen konkurranse kan hvem som helst delta, men kunstnerne har ikke krav på honorar for deltagelsen. Ved å beholde mest mulig av budsjettet til selve kunstoppdraget, håper vi at noen landets fremste Street Art-kunstnere ønsker å delta. En åpen konkurranse har også den fordel at den ikke utelukker noen kunstnere fra å komme med sine forslag«. (kilde: Kunstplan for flerbrukshallen punkt 6)

Retningslinjene brytes og står nok en gang for fall i kunstprosjektet

De fleste har en viss kjennskap til Superparken på Tau, og klagesaken som kunstner Stian Heimlund Skjæveland rettet mot kommunen etter at ingen lokale kunstnere fikk delta i konkurransen eller komme med forslag til kunstnerisk utsmykning. Det faktum at både lokale og nasjonale kunstnere ble juryert bort på bakgrunn av manglende utdanning, kompetanse og/eller erfaring, selv om dette aldri var en del av tildelingskriteriene i konkurransen. Slikt er lovstridig og prosessen skulle vært stoppet lenge før juryeringen kom i gang.

Prosjektet på Nye Fjelltun gikk for lukkede dører og kunstutvalget utpekte selv tre kunstnere langt utenfor regionens grensen. Det var derfor ventet en del spenning til annonseringen av kunstprosjektet for flerbrukshallen på Jørpeland.

Når den åpne konkurransen ble utlyst 18.august var det lite som sa noe om tildelelse med unntak av «Kunstutvalget i Strand kommune er jury. Juryen forbeholder seg retten til å be publikum om råd i valget av vinner«. Seks dager senere ble annonseringen og det som betraktes som konkurransedokumentet endret lovstridig. Det ble da påført noe som kan tyde på delvis forankring i de vedtatte retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom. » Juryen vil legge vekt på at utsmykningen holder høy kunstnerisk kvalitet. For å sikre dette vil de også kunne ta referanseprosjekter i betraktning. Juryen vil kåre en vinner etter en skjønnsmessig vurdering av hvilket bidrag som fungerer best estetisk og er i best samsvar med bestemmelsene i kunstplanen«.

Selv denne lovstridige presiseringen gir lite eller ingen klar vurdering for tildelingskriterier. Dette strider også mot Lov om offentlige anskaffelser § 4.Grunnleggende prinsipper som sier «Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet«. Og hvor har vurderingen av «referanseprosjekter» forankring i kommunens retningslinjer, kan en samtidig spør seg.

En konkurranse som ikke ekskluderer, eller ekskluderer?

Kommunens retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom som ble vedtatt i formannskapet 5.februar gir tydelige føringer for hva som betegnes som kunstnerisk kvalitet. Les retningslinjene selv her!

I den ni sider lange saksfremstillingen argumenterte saksbehandler og kultursjef Trond Ole Paulsen for at kunstnerisk kvalitet måles i blant annet utdannelse når det står «I offentlig sammenheng kan vi imidlertid støtte oss på den kvalitetsvurdering som gjøres av utdanningsinstitusjonene, kunstnerorganisasjonene, de profesjonelle galleriene, norsk kulturråds stipendkomiteer og til en viss grad kunstmarkedet«. Kultursjefen legger også til i saksfremstillingen følgende påstand som støtter påstanden om at kunstnere må ha akademisk/høyere kunstutdanning for å kunne konkurrere om utsmykningsoppdrag i Strand kommune; «Det er viktig å være klar over at det finnes akademiske utdanningsmuligheter for de som ønsker å livnære seg som kunstnere, og at slik utdanning oftest er et krav for å få tildelt offentlige utsmykkingsoppdrag, på samme måte som vi krever godkjent utdanning av sykepleiere, revisorer og elektrikere før de ansettes eller får oppdrag av kommunen«.

Strand kommune har med sine retningslinjer ingen mulighet til å velge om disse kvalitetsvurderingene skal vektlegges eller ikke. Disse gjelder uansett sum på innkjøpet og i alle innkjøp av kunst. Det er i kommunens retningslinjer ikke gjengitt en øvre eller nedre grense for når retningslinjene tas i bruk, derfor gjelder disse alle innkjøp.

Nei fra kultursjefen, men ordføreren sier ja

I saksfremstillingen til kommunens nå vedtatte retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom skriver saksbehandler og kultursjef Trond Ole Paulsen at Strand kommune har ved flere anledninger kjøpt verk av kunstnere uten høyere kunstutdanning. Dette er det full anledning til innenfor loven om offentlige anskaffelser, så lenge kostnaden knyttet til innkjøpet ikke overstiger kroner 100 000,-. I og for seg regulerer ikke lov om offentlige anskaffelser at utdanning eksplisitt må vektlegges ved innkjøp over 100.000,- men det er tydelig at det er dette administrasjonen i Strand kommune ønsker at politikerne og innbyggerne skal tro.

Men når da retningslinjene blir vedtatt, med den redegjørelsen på hva som legges i «kunstnarisk kvalitet». Herunder den kvalitetsvurderingen som gjøres av utdanningsinstitusjonene, kunstnerorganisasjonene, de profesjonelle galleriene, norsk kulturråds stipendkomiteer og til en viss grad kunstmarkedet. Da blir det vanskelig å forstå hvordan Strand kommune kan forsvare en konkurranse som åpenbart ikke skal ekskludere noen fra deltakelse.

Tirsdag 18.august sendte vi derfor en henvendelse til ordfører Irene Heng Lauvsnes for å høre hennes oppfatning av dette. Når retningslinjene var til endelig behandling i formannskapet 5.februar 2020, var ordføreren tilsynelatende mer opptatt av å kritisere en avtale mellom kunstner Stian Heimlund Skjæveland og tidligere ordfører Helge Steinsvåg på et maleri i kommunestyresalen og poengtere at retningslinjene var en gladsak fordi det viste at kommunen har tenkt å bruke penger på kunst.

I vår epost til ordføreren var det flere spørsmål, hvor kun et par ble besvart. Ordføreren ønsket ikke å svare på hvordan hun som ordfører tenker å påse at dagens gjeldende retningslinjer blir fulgt i de pågående og kommende innkjøp av kunst til kommunale bygg og uterom i Strand kommune. Og på spørsmål om lokale kunstnere etter hennes oppfatning kan delta i konkurranser om offentlige anskaffelser av kunst i Strand kommune, var svaret hennes ja.

En kan derfor spørs seg om lokale kunstnere kan bli kjøpt inn i Strand kommune, eller om kunstneriske kvaliteter avgjøre hvilken kunst/kunstner som kan bli innkjøpt. Det er tydelig at verken administrasjonen, politikerne eller kommuneledelsen i Strand er enige om fasiten på det.

Nå har Senterpartiet bragt saken frem i lys og ønsker svar på en del spørsmål rundt prosjektet i flerbrukshallen og retningslinjene i kommende møte i levekårsutvalget 15.september. Kanskje en denne gang kan få et sannferdig svar fra administrasjonen som faktisk har forankring i retningslinjene og lov om offentlige anskaffelser.