Kunstutvalget evaluerte retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom i Strand kommune

– Tirsdag i forrige uke hadde kunstutvalget i forbindelse med utsmykking i Superparken, evaluering av retningslinjene for kunst i kommunale bygg og uterom. Utvalget mener dette er en oppfølging av politisk sak i formannskapet sak 031/16, om at retningslinjene for innkjøp av kunst skal evalueres og revideres etter 4 år og legges fram for ny politisk behandling.

Dette på tross av at det politiske vedtaket i formannskapet, punkt 5 sier at «Ordningen evalueres i løpet av 2018». Men etter avgjørelse fra kultursjefen ble dette utsatt til etter at prosessen med kunstnerisk utsmykking i Superparken var ferdigstilt.

Kultursjefen redegjorde i møtet for at alle de tre lokale kunstnerne som var med i den åpne pre-kvalifiseringen, hadde fått anledning til å komme med sin skriftlige evaluering i forkant av møtet.

Det hadde kommet inn en skriftlig tilbakemelding, som var fra Stian Heimlund Skjæveland og som ble opplest og tatt til orientering. Skjæveland tok til orde for at setningen «Lokale kunstnere bør brukes dersom det er praktisk mulig» også må være med i den reviderte utgaven av retningslinjene.

Utvalget mener at retningslinjene punkt 1.4 fjerde avsnitt, «Lokale kunstnere bør brukes dersom det er praktisk mulig», har skapt uro i prosessen med innkjøp av kunst til Superparken. Når dette tilsynelatende ikke ble fulgt i prosessen, og kunstneren som ble valgt ikke var lokal, førte dette til anklager om korrupsjon og inhabilitet.

Videre mener utvalget at gitt at statens innkjøpsregulativ gjelder ved kunstinnkjøp, ville imidlertid de samme anklagene kunne blitt framsatt mot utvalget dersom en lokal kunstner hadde blitt foretrukket foran en bedre kvalifisert ekstern tilbyder, heter det i referatet fra møte.

Det ble i møtet videre påpekt flere problematiske forhold ved setningen, og dersom den skal bli stående må politikerne utfordres til å presisere hva kriteriene er for å bli vurdert som «lokal». Hva som er kriteriet for å bli vurdert som «kunstner», og hva som menes med uttrykket «praktisk mulig».

Lokale kunstnere eller ikke
I referatet gis det noen eksempler som mer ligner et forsøk på å sløyfe punkter om å bruke lokale kunstnere. Det påpekes for eksempel «er lokale kunstnere kun de som skatter til Strand?» «Skal det stilles krav til utdanning, produksjon, eller omsetning for at en tilbyder skal bli vurdert som kunstner?» Kultursjefen vil utdyper problemstillingene i en politisk sak som fremmes våren 2020.

Kultursjefen har også uttalt at det ikke er andre kommuner som har en slik formulering i sine retningslinjer. Dette kan tilbakevises da av lokale kommuner både Sandnes kommune og Karmøy kommune har lignende formulering i sine retningslinjer. I tillegg har blant annet Kristiansand kommune også lignende formulering i sine retningslinjer. Det er også flere kommuner som blant annet Lørenskog kommune og Hammerfest kommune, som punkter i sine retningslinjer om kjøp av eksisterende navngitt kunster og engasjement av navngitte kunstnere. Dette må jo kunne ses på som mer problematisk en at «Lokale kunstnarar bør nyttast om dette er praktisk muleg».

I Strandbuen 6.november kommer kultursjefen med en rekke utsagn som håner politikernes vedtak. Han mener blant annet at et slik vedtak gir lokale kunstnere et monopol på kunstnerisk utsmykking i kommunen. Dette på tross av at det ikke står at det utelukkende skal brukes lokale kunstnere dersom praktisk mulig. Kultursjefen går også så langt i å mene at kommunestyrevedtaket bryter med norsk lov og burde blitt stoppet.

Foto hovedbilde: Strand Kommune

Legg igjen en kommentar