Leder: Ordføreren støtter seg til det som oppfattes som knebling av lokalpressen

I denne lederen tar ansvarlig redaktør i iRyfylke et oppgjør med det som oppfattes som sjokkerende utsagt og stille aksept i et ledd for å kneble lokalpressen. Dette på tross av at ordføreren hevder lokalpressen ikke blir kneblet.

Det hele startet så langt tilbake som til høsten 2019 når iRyfylke kort tid etter etablering gravde dypt i Strand kommunes kanskje største fadese. Nemlig klagesaken som pågikk i kjølvannet av den kunstneriske utsmykkingen i Superparken.

I tiden etter ba vi om innsyn i flere titalls dokumenter både via postlisten til kommunen og direkte innsyn i alt som hadde med kunst å gjøre. Vi hadde dialog med Fylkesmannen, klagenemda for offentlige anskaffelser(KOFA) og senere også seksjonen for offentlige anskaffelser i Direktoratet for økonomistyring(DFØ) for å få en overordnet forståelse. Vi forsøkte også å kreve svar fra involverte parter både politisk og administrativt, uten hell.

  • Det nærmeste vi klarte å komme av kommentarer politisk og administrativt i kommunen gjenspeiler håndteringen av klagesaken. En klar ansvarsfraskrivelse, ingen evne til å erkjenne feil og manglende vilje til åpenhet.

Et forsøk på å kneble lokalpressen

Nå, ett år senere, pågår et kontroversielt kunstprosjekt som på mange måter bryter barrierene på kryss av kunstmiljøer og kunstorganisasjoner. Og sant skal sies at det er et viktig steg i riktig retning også nasjonalt når det kommer til offentlige kunstprosjekter.

Men det flere reagerer på og som har fått mest oppmerksomhet er måten konkurransen gjennomføres på i lys av det åtte måneder gamle vedtaket i formannskapet. «Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom» ble vedtatt uten lokalforankring med Høyre som det førende partiet og med en saksfremstilling som levner liten tvil om at du i Strand kommune må ha akademisk utdannelse, være medlem av kunstnerorganisjoner el. for å ha høy nok kunstnerisk kvalitet til å bli vurdert. Sistenevnte er også godt dokumentert i uttalelser i forskjellige medier og politiske utvalg. Medlemmene i levekårsutvalget gjorde et tappert forsøk på å svare på uklarhetene i de tidligere retningslinjene med et nytt punkt fire, men flertallet i formannskapet ønsket noe annet og tok dette bort fra vedtaket.

Utklipp fra saksfremstillingen til behandlingen av reviderte retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom.

Kunstprosjekt som nå pågår svarer ikke til retningslinjene, det fremgår ingen tildelingskriterier og det er lite som tyder på at de involverte personene har lært av alle feilene som ble begått i Superparken når det kommer til etterprøvbarhet og forutberegnelighet. Dette har også Senterpartiet forsøkt å få svar på, også de uten hell.

Alt det overnevnte er noe ingen i Strand kommune ønsker å svare på, og i slutten av september gikk kultursjefen langt i å kneble lokalpressen i saken.

I et brev krever kultursjefen at iRyfylke sletter uspesifiserte artikler (red.anm. som trolig er nærmere 1 år gamle) og før det er gjort vil han ikke ha henvendelser eller svare på spørsmål fra iRyfylke.

Ved tidligere spørsmål rundt prosjektet i flerbrukshallen brukte kultursjefen uttrykk som «at han ikke deler virkelighetsoppfatningen spørsmålene er skrevet i», og ordføreren syns det var vanskelig å svare på våre spørsmål da hun ikke forstod hva vi egentlig var ute etter.

Vårt svar på brevet til kultursjefen sendt dagen etter vi mottok hans brev. Dessverre ville han ikke svare på dette.

Etter brevet vi oppfatter som knebling av lokalpressen, har iRyfylke i lang tid forsøkt å få rådmannen og ordføreren til å involvere seg. Ikke i kunstsaken som sådan, men i måten iRyfylke blir kneblet på.

Ordføreren retter kritikk og mener ingen i administrasjonen knebler lokalpressen

Etter gjentatte spørsmål rettet til både rådmannen og ordføreren, svarer ordfører Irene Heng Lauvsnes over tre uker etter vår første henvendelse, med kritikk mot iRyfylke. Her forteller ordføreren at hun finner noen av iRyfylke sine artikler både usaklige og ufine. Og refererer da til noen kritiske artikler, publisert for snart 1 år siden, i forbindelse med Klagesaken.

Ordføreren mener det er forståelig at kultursjefen ikke ønsker at denne artikkelen skal bli stående slik at hans navn via google-søk kobles til korrupsjon. Kultursjefen er hverken anmeldt eller dømt for korrupsjon og artikkelen etterlater en omtale som kan være til skade for hans omdømme, skriver ordføreren.

  • iRyfylke har gjennomgått artiklene gjengitt av ordføreren å finner ingen ufine eller usaklig henvisninger i disse. Alle «omtaler» er kildet i administrative dokumenter eller helt legitime spørsmål på bakgrunn av denne informasjonen eller andre kilder som KOFA, DFØ, Fylkesmannen osv. iRyfylke kan dog i ettertid vedgå å ha kommet i skade av å bruke spekulative eller spørrende overskrifter, selv om det er dekning for overskriften i de enkelte artiklene. Vi kommer allikevel til å få en uavhengig vurdering av nevnte artikler.

Ordføreren er uenige i at noen i administrasjonen knebler lokalpressen. Dette er iRyfylke sitt syn på saken, skriver hun. Hun presiserer også at administrasjonen bruker betydelige ressurser på å gi innsyn og svare på spørsmål både til iRyfylke og til pressen. Hun fremhever også at kommunen bruker mer tid på iRyfylke enn tre andre lokale medier til sammen.

I saken om kunst opplever ordføreren at spørsmålene fra iRyfylke gjentas og at iRyfylke ikke er fornøyd med de svarene vi får. Hun mener også at kommunen har svart ut kunstsaken tilfredsstillende.