Legevakttelefonen på nattestid – Blir det bedre?

Sentralt i kampen om hvorvidt Strand kommune skal inngå administrativt vertskommunesamarbeid med Stavanger kommune eller ei, så har kompetanse vært mer sentral en den økte kostnaden.

Dette gjenspeiles i hovedargumentene til de som støtter seg til rådmannen som tilrår at Strand inngår vertskommunesamarbeidet. Motstanderne av vertskommunesamarbeidet argumenterer for den økte kostnad, som for øvrig er på seks gangen av prisen på avtalen med AMK Stavanger. I tillegg ønsker de en grundigere utredning av mulighetene for å håndtere legevakttelefonen på nattestid innad i kommunen.

Er gresset grønnere på andre siden?
I en artikkel i Stavanger Aftenblad forrige søndag kommer det frem at i overkant av 24.000 telefonsamtaler til legevakten i 2018 ble ikke besvart. Og at omtrent 70 prosent av disse legger på før det har gått to minutt og åtte sekund.

Som også Aftenbladet påpeker i artikkelen står det i akuttmedisinforskriften under § 13 at Legevaktsentralene (LV-sentralene) skal innrette systemet for mottak av telefonhenvendelser slik at 80 prosent av alle henvendelser normalt kan besvares innen to minutter. Ifølge Aftenbladet skjer dette sjeldnere nå enn for fire år siden. Har virkelig legevakten i Stavanger kapasitet til å motta enda flere telefoner, når de engang nå ikke klarer å besvare alle?

Utredning av muligheten for å utføre oppgaven i Strand kommune
Linda Asbjørnsen (Sp) sa i Levekårsutvalget at hun syns det i for liten grad er vurdert å gjøre dette i egen regi. Og Senterpartiet stiller seg undrende til at det vil kreve 2-3 årsverk og tilsvarende 1,7-1,8 millioner for å besvare 3,5 samtaler pr natt i snitt. Hvis utfordringen er å rekruttere sykepleiere må vi heller diskutere og se hvilke virkemidler vi kan ta i bruk for å endre på akkurat dette, sa Asbjørnsen.

I saksfremstillingen står det kun følgende om hva som vil kreves for å gjøre dette i egen regi:
Strand har hatt store vansker med å rekruttere sykepleiere. Det er marginal sykepleiedekning på natt for å ivareta pleieoppgaver. Hadde det vært tilgang på sykepleiere, ville vi hatt behov for snaue 2 årsverk fordelt på 3 personer for at turnus skal gå opp, med en kostnadsramme på 1,7-1,8 mill.

Nok en gang virker det ut ifra saksfremstillingen som at Strand kommune arbeider utelukkende som en arbeidsgiver i stedet for som en tjenesteyter ovenfor innbyggerne. I denne saken som i saken om helsestasjonen å Tau er det lagt stor vekt på ønskene til arbeidstakerne. Altså i denne saken ønsker legene i Strand at legevakttelefonen på natt betjenes av en legevakt, og at de er innforstått med at dette ikke kan utføres lokalt.

  • Hvorfor utredet ikke kommunen mer rundt mulighetene for å betjene legevakttelefonen i egen regi?
  • På hvilket grunnlag har kommunen kommet frem til at det kreves 2 årsverk fordelt på 3 personer med en kostnad på 1,7-1,8 millioner å betjene legevakttelefonen selv?

Det hele virker mer ut som en glorifisering av vertskommunesamarbeidet hvor viljen til å se på andre løsninger er fraværende hos nøkkelpersoner i administrasjonen.

Legg igjen en kommentar