Leserinnlegg: Vi gir ikke opp nasjonalpark i Rogaland!

For en uke siden oversendte Miljødirektoratet et forslag om utredning av seks nye nasjonalparker til Klima- og miljødepartementet. Det var svært skuffende at ingen av forslagene ligger i Rogaland.

Skrevet av: Anne Kathrine Lycke, fagsjef naturforvaltning og Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening.

I forkant hadde Miljødirektoratet konkludert med at både Preikestolen i Strand, Viglesdalen i Hjelmeland og Kvitladalen – Bjordalen i Bjerkreim har tilstrekkelige verneverdier til å kunne bli nasjonalpark. Den faglige begrunnelsen for at de tre områdene bør vernes er imponerende lesning, og viser de enestående naturverdiene. Kommunene har imidlertid vendt tommelen ned, og uten lokal støtte blir det ingen nasjonalpark er begrunnelsen fra Miljødirektoratet.

Erfaringen har vist at det ikke er tilstrekkelig med lokal forvaltning når det er snakk om å ta vare på store naturområder over lang tid, både for oss selv, for kommende generasjoner og for naturens egen skyld. Urørte naturområder blir over tid bygget ut og spist opp gjennom en bit-for-bit nedbygging, de aller fleste med lokal godkjenning ut fra gode intensjoner om vekst og verdiskaping.

I Stortingsmeldingen «Natur i livet» står det at vern etter naturmangfoldloven er det eneste virkemiddel vi har for å sikre natur på en god nok måte, i et langsiktig perspektiv. Et eksempel på dette så vi i forbindelse med arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft for to år siden. Områdene som ikke var vernet ble vurdert som potensielle vindkraftområder, men de vernede områdene ble holdt utenfor. Kvitlen – Bjordal var et av områdene som fikk merkelappen «mest egnet for vindkraft». Omtrent nøyaktig samme område er foreslått Kvitlen – Bjordal nasjonalpark. Den nasjonale rammen ble skrotet på grunn av massiv motstand. Så langt vi vet er det heller ingen planer om vindkraft i det samme området, men uten vern forblir naturen sårbar. En nasjonalpark sikrer at området blir tatt vare på ikke bare om fem år, men også om 50 eller 100 år.

Det er spesielt skuffende at det ikke blir utredning av Preikestolen nasjonalpark. Sammen med en rekke andre natur- og friluftsorganisasjoner og flere andre har vi jobbet aktivt for Preikestolen nasjonalpark. I 2008 la Naturvernforbundet i Rogaland la fram et verneforslag sammen med en fagrapport som dokumenterer verneverdier av nasjonal og internasjonal klasse. Statsforvalteren i Rogaland og Miljødirektoratet har bekreftet at området tilfredsstiller alle krav til nasjonalparkstatus! På grunn av den store interessen for Preikestolen må forvaltningen av dette området være spesiell. Det kan bli en pilot for en helt ny type nasjonalpark i Norge, som kombinerer vern med tilrettelegging for stor turisttrafikk. Det vil gi mange muligheter til å utvikle også reiselivsnæringen i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Manglende lokal støtte fra dagens politiske flertall i Strand har likevel satt en foreløpig stopp for dette.

For Stavanger Turistforening er spørsmålet hvordan vi best skal ta vare på naturen i et langsiktig perspektiv. Hele verden er opptatt av FNs bærekraftsmål, og FNs naturpanel har fastslått at trusselen mot naturmangfold henger tett sammen med klimakrisen. Den største trusselen mot naturmangfold er arealendringer. Hver gang vi endrer eller gjør inngrep i natur påvirkes levestedet til planter og dyr. Når vi verner våre mest verdifulle naturområder så ligger det et stort håp for framtiden – en gave til kommende generasjoner, planter og dyr.

Vi som bor i Rogaland må først og fremst ta ansvar for vårt eget område. Blikket må løftes. Vi lever i en felles verden, men må forstå at vårt største bidrag handler om å bevare naturen i vårt eget lokalmiljø. Det er vondt å følge med på naturprogrammer og nyheter som stadig oftere handler om reduksjoner i antall fugler, insekter, myrer og gammelskog som forsvinner. Vi trenger en markert kursendring – og stå sammen om en av vår tids største utfordringer, nemlig å forvalte vårt felles naturgrunnlag på en bedre måte.  

En nasjonalpark setter klare begrensinger for å sikre at planter og dyr ikke skal bli utryddet, men det gir også muligheter. Tenk om kommunene bråsnudde og begynte å konkurrere om å få det første nasjonalparksenteret. Vi hadde heiet på dere alle, enten det ble Vikeså, Jørpeland eller i Hjelmeland.

Stavanger Turistforening kommer uansett fortsatt til å kjempe for å få nasjonalpark i Rogaland. Det kan ta tid, men vi gir ikke opp. Vi håper mange vil være med å kjempe for det.