Lite tilrettelagt for kryssing langs Rv13 – Dårlig jevnt over i kommunen

Flere stiller spørsmål til hvorfor det i kommunen generelt er lite fotgjengerfelt rundt forbi. Langs Rv13 mellom Jørpeland og Tau er det usedvanlige lite, og minst kanskje på strekningen mellom rådhuset og Grønnevoll. På den aktuelle strekningen opplyser Statens Vegvesen at det kjører i snitt 6300 kjøretøy i døgnet, mens videre fra Barka til Solbakk opplyses det om 4700 kjøretøy.

For den aktuelle strekningen opplyses det videre om sirka 9-10% andel lange kjøretøy (lik eller større lengde en 5,6m)

På strekningen mellom rådhuset på Jørpeland og Grønnevoll er det fire fotgjengerfelt. Ved sentrumskrysset er det vel og merke godt med forgjengerfelt. Mot Tau kommer neste, naturlig nok ved Jørpeland kirke, så ved Skolebakken hvor det er mye skolebarn som går og siste er på Barkved som fører forgjengere ned til Barkvedstraen. Etter dette er det verken fotgjengerfelt eller tilpassede gangfelt. Selv om andelen som krysser riksveien mellom Barkved og Grønnevoll er lav, er det fremdeles 4700 kjøretøy som passerer i døgnet. Dette er høyere trafikk en det forventes i Ryfast etter åpningen.

I Statens Vegvesen sin håndbok V127 som omhandler «Kryssingssteder for gående» beskrives følgende: Nye gangfelt anlegges ikke på veger med fartsgrense 60 km/t eller høyere. Unntak er gangfelt på
veger der fartsnivået er under 45 km/t (eksempelvis ved rundkjøringer og signalregulerte gangfelt). På den aktuelle strekningen er det fra Barkved 60-sone frem til de siste 3-400 meterne hvor fartsgrensen er 70 km/t. Selv om fartsgrensen er over det anbefalte for å etablere gangfelt, er det fremdeles mulig å etablere tilrettelagt kryssing eller signalregulert gangfelt i kombinasjon med nedsatt fartsgrense og fartsdempende tiltak.

Rv 13 ved Fjelde

Dette området på rv 13 blir flittig brukt av blant annet barnehager og skole på vei til Nordlys. Det er verken tilrettelagt gangfelt eller ordinært gangfelt. Også alle som eventuelt kommer med bussen fra Tau og skal opp på Fjelde må over veien. Eneste positive som kan sies er at det er god sikt i begge retninger. Men er det da greit at det ikke er fotgjengerfelt som gir gående fri passasje over veien?

Rv 13 ved Barka

Også på Barka er det både bussholdeplass på begge sider av veien ved vetrinæren og noen hundre meter lengre frem på bildet. Også her er det trafikert i følge beregningene til Statens Vegvesen. Men her er problemet at fartsgrensen på stedet er 60 km/t. Dette gjør at det normalt sett ikke etableres nye fotgjengerfelt. Men dette kan gjøres, da i kombinasjon med trafikklys eller nedsatt fartsgrense og fartsdempende tiltak.

Dårlig oppfølging av kommunen

Rundkjøring Nedre Barkvedveg/Stålverksvegen, kun fotgjengerfelt til venstre for bilde. Foto: iRyfylke

Flere andre steder virker det som tiltak for gående er fraværende. I rundkjøringen som ble anlagt i Nedre Barkvedveg/Stålverksvegen er det forgjengerfelt kun på en av fire veier. Dette gjør at gående fra for eksempel sentrum ned mot Skallstøperiet ikke har forgjengerfelt å gå over.

Krysset Førlandsringen/Hellandsvegen. Foto: iRyfylke

I krysset Førlandsringen/Hellandsvegen er det i det minste tilrettelagt gangfelt, selv om mange undrer seg hvorfor det ikke også er malt opp forgjengerfelt. I et tilrettelagt gangfelt som her har ikke kjøretøy vikeplikt for gående og dette kan skape farlige situasjoner.

Fjelltunvegen ved Skolebakken

I Skolebakken er det i den senere tid gjort omfattende arbeid med vann og avløp. I den forbindelse ble det også gravd i en del av Fjelltunvegen. Flere uker etter at ny asfalt var på plass kom også ny fartshump. Men oppmaling av fotgjengerfeltet uteble.

Dette er på tross av skiltingen, helt klart noe som kan forvirre alle skolebarna som går over veien akkurat her.

Kommunalsjef for teknisk i Strand Kommune, Jan Leland, har ikke svart på noen av våre henvendelser verken på telefon eller epost den siste uken. Vi kan dermed ikke med sikkerhet si hva kommunen har på blokken vedrørende tiltak for gående eller om de i det hele tatt har noen plan.

One Comment

Legg igjen en kommentar