Mener kommunen bryter fastlegeforskriften – Lyser ikke ut ledig fastlegehjemmel

– I et brev til rådmannen og kommunalsjefen for helse og omsorg uttrykker hovedtillitsvalgt for legene i Strand, Lars Johan Tveit, bekymring for at kommunen ikke følger fastlegeforskriften. Tveit forklarer at han nylig har blitt klar over at den ledige fastlegehjemmelen på Jørpeland legesenter enda ikke er utlyst, på tross av at det i sentrale avtaler står at ledig avtalehjemmel skal sendes til utlysing uten ubegrunnet opphold. Tveit oppfordrer kommunen til snarlig å lyse ut den ledige hjemmelen.

Videre mener Tveit at dette har mange uheldige konsekvenser både for pasientene, for legene, og for medarbeiderne ved Jørpeland legesenter. Og i klar tale skriver han «Vi må unngå flere tillegg til den fastlegekrisen som vi står midt inne i».

Dette er bakgrunnen for brevet
En av fastlegene ved Jørpeland legesenter sa opp sin stilling 20. september, og har siste arbeidsdag 20. desember. I brevet fra Tveit går det frem at kommunen ved tilsetting har gitt den aktuelle legen oppsigelsestid på 3 mnd. Ut ifra hovedtariffavtalen(HTA) er dette hovedregelen selv om man ikke er bundet til den. Fastlegeforskriften derimot sier klart at oppsigelsestiden for fastleger ikke skal være mindre en 6 mnd. Et annet viktig punkt i fastlegeforskriften er at «Fastlegen og kommunen kan ikke avtale i strid med bestemmelser i denne forskriften, med mindre det fremgår av den enkelte bestemmelse.» Hovedtillitsvalgt, Tveit, mener det ikke kan være noen tvil om at fastleger er bundet av fastlegeforskriften, enten de er fastlønnede eller driver selvstendig næring.

Kommunen har her lagt seg på en uheldig praksis, som forskjellsbehandler fastlegene på usaklig grunnlag, mener Tveit.

En vanskelig situasjon i en allerede lammet tjeneste
I lys av den ustabile fastlegetjenesten i kommunen er dette noe som aller mest går ut over pasientene og Tveit mener at om fastlegeforskriften blitt fulgt, med 6 mnd. oppsigelse, så ville det vært tid til å tilsette ny lege og unngått vikar. Tveit påpeker at den økonomiske kostnaden er ikke et faglig spørsmål, men vikarer fra utleiebyrå er den desidert dyreste og desidert dårligste løsningen en kan ha.

Tveit synes det er vanskelig å forstå hvilken begrunnelse administrasjonen kan ha for å ikke sende fastlegehjemmelen til utlysing. Her er det de som er direkte involvert i tjenesten som lider, det går ut over pasientene, det går ut over legene, og det går ut over medarbeiderne på Jørpeland legesenter.

Tveit frykter at det brukes så mye penger på vikarer at det går ut over den ordinære legetjenesten.

Uforsvarlig drift kan få konsekvenser
Tveit kritiserer måten fastlegetjenesten administreres på og skriver at det gir et svært negativt signal til hele legegruppen, og at det er antirekrutterende. Tveit skriver videre at de forsøker etter beste evne å stimulere aktuelle kandidater til å satse på fastlegetjeneste, men mister dem underveis, når kommunen heller vil bruke vikarer enn å lyse ut ledig stilling.

Tveit påpeker også at med det kommunestyrevedtaket som ble gjort i legesaken 28.august 2019 har politikerne gitt administrasjonen en klar plikt til å sørge for at legene har en trygg, god og normal arbeidssituasjon. «Vi opplever ikke at det er gjort noe for å bedre den vanskelige arbeidssituasjonen, som nå faktisk er blitt enda vanskeligere siden dette vedtaket ble gjort», skriver Tveit avslutningsvis.

Kommunen har kontroll på saken
I følge helsesjefen i Strand kommune, Grete Strømsmo, har de kontroll på saken. Og 29.okt hadde de kommuneoverlegemøte hvor det av referatet fremgår at det er leid inn vikar fra 20.des til 28.feb.

Helsesjefen forteller også at kommunen arbeider med forhandlinger med Rådhusgaten Legegruppe som de håper å sluttføre på nyåret. Går alt etter planen her, vil vi få to nye fastlegelister, en på Jørpeland Legesenter og en på Rådhusgaten Legegruppe. Grunnen til at vikar benyttes noen måneder ved Jørpeland Legesenter, er slik at dette kan samkjøres på nyåret..

Strømsmo har konferert seg med KS-advokaten som er tydelig på at fastlønnede leger faller inn under Hovedtariffavtalen og ikke fastlegeforskriften slik hovedtillitsvalgt mener. Tre måneders oppsigelsestid var derfor innenfor gjeldende lovverk i denne saken, sier Strømsmo. Dette er Tveit uenig i og mener at det er en uheldig praksis som forskjellsbehandler fastlegene på usaklig grunnlag.

Hovedtillitsvalgt var også til stede på kommuneoverlegemøte og er opplyst om sakens videre prosess. 

Legg igjen en kommentar