Møter motstand med Tau Autonomy Center

Tau Autonomy Center (TAC) møter motstand fra flere hold. Både Fiskeridirektoratet og Fiskerlaget Vest motsetter seg tillatelse på det omsøkte området slik den er utformet. Kommer i direkte konflikt med registrert reketrålefelt.

Fiskarlaget Vest er kritiske
Fiskarlaget Vest skriver i sin uttale at fiskere opplever en stadig større konkurranse om aralene, særlig i kystsonen. Mange kan mene at et lite enkelt prosjekt ikke kan skade, men med mange nok, avgrenser man tilgjengelige områder for fiske bit for bit. «Sjøvern» er like viktig for fiskerinæringen, som «jordvern» er for jordbruk.

Fiskarlaget ber også om at lyssetting på land og i strandsonen blir slik at det ikke kan blende eller være til ulempe for fiske/ferdsel på sjø.

Fiskarlaget Vest viser videre til kart fra Fiskeridirektoratet sine nettsider, som viser at det er registrert reketrålefelt i det omsøkte området. Reketrålefeltene er naturgitte områder som må vernest om, og en bør derfor legge testområdet utenfor reketrålefeltet, heter det videre i brevet.

Skravert felt er aktivt reke felt, røde streker er sirka omsøkt testområde. Kart: Fiskeridirektoratet

Fiskarlaget påpeker viktigheten av at aktivitet eller installasjoner i området ikke skader det marine økosystemet eller ødelegger naturgitte områder. Eventuell aktivitet i området må heller ikke være til hinder for bruk av not i området eller bruk av låssettingsplassen i Tøgevågen. Dette gjelder og slep av not inn til vågen, legger Fiskarlaget til.

Les uttalelsen i sin helhet her.

Fiskeridirektoratet fraråder dispensasjon
Fiskeridirektoratet region Sør fraråder å gi dispensasjon for etablering og bruk av testområde for undervannsfarkoster med nåværende antydet områdeavgrensning. Fiskeridirektoratet kan ikke akseptere en dispensasjon i dette tilfellet som medfører ulemper for fiskeriene i området. Tiltaket er uansett av et slikt omfang og en slik karakter at det bør avklares gjennom en grundigere planprosess, heter det i uttalelsen.

Dersom Strand kommune går videre med de forelagte planer/tiltak, må tiltaksområdet endres slik at nevnte fiskerier ikke blir skadelidende. Videre forutsetter Fiskeridirektoratet region Sør uansett at konsekvenser av tiltaket for øvrige næringer og interesser, i første rekke fiskerinæringen og marint biologisk mangfold, vurderes grundig som en del av vedtaksprosessen. Kommunen må besørge grundig kartlegging av, og vurdering av konsekvenser for, de ulike fiskeriene samt for viktige naturverdier i sjø fra uavhengig og kvalifisert faglig hold.

Les uttalelsen i sin helhet her.

Legg igjen en kommentar