Nå blir det endelig redusert fartgrense i Jørpeland sentrum

I kommunestyremøte onsdag var evaluering av gågate i Jørpeland sentrum opp til behandling. I møte la Kari Førland Lauvsnes(H) frem forslag om å redusere fartsgrensen i Jørpeland sentrum til 30 km/t innen juni 2021.

Lauvsnes sa at Strand kommune har i helhetlig landskapsplan for Jørpeland sentrum besluttet at Rådhusgaten skal være en miljøgate. Videre sa hun at trafikksituasjonen tilsier at det ikke er mulig å ha gågate slik det er nå.

Med hensyn på sikkerheten til myke trafikanter ber nå kommunestyret om at fartsgrensen i Rådhusgaten settes ned til 30 km/t innen juni 2021. Samtidig skal det også være tydelig skilting om «Bysentrum» inn til sentrum.

Kommunestyret ønsker å begrense dagens trafikk i rådhusgaten og ba kommunedirektøren legge frem en sak i løpet første kvartal 2022 som viser en kortsiktig og en langsiktig plan for å jobbe mot målet om miljøgate. Det bør også fremgå en prioritert rekkefølge på etablering av innfartsveier, innfallsparkeringer og tilrettelegging for myke trafikanter i sentrum.

Også dagens busstrasé skal i saken under lupen for å vurdere den meste hensiktsmessige busstraséen.

I debatten forklarte Erik Rydningen Nyman-Apelset(V) at han har vært forkjemper for gågate i Jørpeland sentrum lenge og er det enda. Han syns Høyre sitt forslag var fornuftig, men at det blir et mål på sikt å legge til rette for miljøgate og sørge for å ikke legge til rette for gjennomgangstrafikk.

50 og full fart, det er ikke tingen. – Astrid Norland(KrF)

Linda Asbjørnsen(Sp) presiserte at det i den videre planleggingen var viktig å ta hensyn til universell utforming. Hun sa også at det var en god start på en helhetlig plan over sentrum med redusert fartsgrense.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes(H) fulgte opp å svarte at det tas som en selvfølge at universell utformingen er en del av alle kommunens prosjekter.