Nær 8,7 millioner kroner til kompetanseprosjekter i Dalane og Ryfylke

Foto: Martin B. Andersson/BLD

Store deler av næringslivet i distriktene oppgir at de har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft med rett kompetanse. Nå får prosjekter i Dalane, Ryfylke og 18 andre distriktsområder fra Finnmark i nord til Agder i sør, midler til å sikre relevante kompetansetilbud til virksomhetene i området.

Gjennom ordningen Kompetansepiloter skal det kartlegges hvilke behov for kompetanseutviklende tiltak små virksomheter i distriktene har, og å koble disse til relevante etter- og videreutdanningstilbud.

Prosjektene i Rogaland bygges opp rundt de videregående skolene i Dalane og Ryfylke, som har et utvidet ansvar for voksne, for å styrke det desentrale kompetansearbeidet i Rogaland. Prosjektet i Dalane er rettet mot kommunene Lund og Sokndal, som er preget av industrimiljøer og ansatte med relativ lavt utdanningsnivå. I Ryfylke omfatter prosjektet kommunene Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda.

– Mangel på arbeidskraft med rett kompetanse er en utfordring som jeg møter på alle mine reiser rundt om i Distrikts-Norge. For å utløse vekstpotensialet i distriktsnæringslivet er det behov for oppdatert kompetanse. Dette må vi finne løsninger på hvis vi skal sikre vekst og bosetting i hele landet. Med kompetansepilotene i Dalane og Ryfylke ønsker vi bidra til at små bedrifter og kommunene og offentlige virksomheter i regionen har tilgang på kompetent arbeidskraft slik at de er rustet for framtiden, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Små virksomheter i distriktene sliter med å finne fram til relevante utdannings- og kompetansetilbud. Mange har også lange avstander til utdanningsinstitusjonene. Hva slags kompetanse hver enkelt bedrift trenger, varierer mellom regioner og næringer. Dette kan være alt fra spisskompetanse i sjømatnæringen, til mer generell videreutdanning innenfor områder som digitalisering eller språk. Dette er bakgrunnen for ordningen Kompetansepiloter, og målgruppen for pilotprosjektene er offentlige og private virksomheter med særlig vekt på små bedrifter.

– Dette arbeidet vil gi oss ny kunnskap om hvilke konkrete kompetansebehov bedriftene rundt om i Distrikts-Norge har, og hvordan fylkeskommunene og kompetanse- og utdanningsinstitusjonene kan bidra til å løse disse utfordringene. Jeg ser frem til å følge med på erfaringene og resultatene fra pilotene, sier Helleland.

Kompetanse Norge forvalter ordningen på vegne av Kommunal- moderniseringsdepartementet, og skal bidra med tett faglig oppfølging. Ordningen går over tre år og har et samlet budsjett på 44 millioner kroner i tillegg til regional medfinansiering på over 22 millioner kroner.