Norwegian Experience påklager kommunes omgjørelse

I mars søkte Norwegian Experience om å benytte flytende badstuer med motor på Revsvatnet. I mai ga kommunen midlertidig dispensasjon til formålet.

I ettertid har både en hyttenabo og Naturvernforbundet påklaget kommunens vedtak. Naturvernforbundet gikk også langt i å hevde at kommunens vedtak var ugyldig da kommuneadministrasjonen ikke hadde myndighet til å gjøre vedtak i saken.

Etter en ny vurdering av saken omgjorde kommunen den midlertidige dispensasjonen til avslag. Dette etter at kommunen selv vurderte det som for mye vektlagt at dette var reiselivs- og næringsinteresse, og at det dermed ikke ga rom for dispensasjon.

Norwegian Experience på sin side mener i klagen på omgjørelsen at de ikke kan se at den svært begrensede bruken kan være en belasting for natur, miljøet og heller ikke trivsel.

De understreker at kjøringen av badstubåtene ikke er i lovens forstand å regne som «rekreasjonsformål,» men for å kunne sikkert transportere nevnte båter, samt i noen tilfeller gjester, til trygge lokasjoner for bading fra badstubåtene, herunder vanncamp samt øvrige fortøyningspunkt. De mener også at båtene ikke blir benyttet til «sightseeing» eller annen form for rekreasjonskjøring.

Norwegian Experience ber derfor kommunen om at midlertidig tillatelse blir gitt som tidligere.