Ny sak om nedleggelse av helsestasjonen på Tau

I kommunestyremøte 19.februar endret posisjonspartiet Høyre tilnæring til saken om å stenge helsestasjonen på Tau. I møtet fremsatte Kristoffer Amdal (H) et utsettelsesforslag og ønsket å sende saken tilbake til administrasjonen for videre utredning.

Punktene det var ønskelig med svar på var:
• Det bør utredes om helsestasjonen skal være en filial under Jørpeland.
• Er samlokalisering med legesenteret mulig?
• Kan Helsestasjonen utføre andre oppgaver.
• Alternativer med fra 1 til 4 dager åpent i uken må utredes.
• Kostnadene med alternativene utredes.

Både i levekårsutvalget og formannskapet fremsatte opposisjonspartiene Sp, Ap og Sv et felles forslag om ikke å stenge helsestasjonen. De etterlyste samtidig bedre utredning av alternativer for å opprettholde dagens helsestasjonstilbud på Tau. Både i levekårsutvalget og formannskapet falt forslaget da opposisjonspartiene var i mindretall. Alle representantene fra Høyre stemte mot opposisjonens forslag og responderte heller ikke på den manglende utredningen av alternative forslag.

I kommunestyrebehandlingen snudde posisjonspartiene, og utsettelsesforslaget til Amdal (H) ble enstemmig vedtatt

Saken kommer opp til ny behandling
I dagens levekårsutvalg kommer saken opp til ny behandling med flere løsninger godt utredet. Det er blant annet sett på lokasjon i lys av at helsestasjonen skal rives til fordel for ny svømmehall, åpning 1-4 dager i uken, samlokalisering med legesenteret på Tau mm.

  • I følge saksfremstillingen vil kostnadeneøkningen for fortsatt helsestasjon på Tau beløpe seg til mellom 360.000 til 650.000 hvorav sirka 200.000 er engangssum for nytt inventar. Et usikkerhetsmoment er kostnader til ombygging/tilpassing av leide lokaler og oppussing av dagens bygning for å tilfredstille dagens krav.

I saksfremstillingen mener rådmannen at dagens løsning, hvor en ansatt er alene på kontoret flere dager i uken er ikke forsvarlig fra et arbeidsgiverperspektiv. Den ansatte risikerer å stå overfor situasjoner som er vanskelig å håndtere på egenhånd. Dette øker risikoen for at ansatte slutter og kan være utfordrende ved nyrekruttering.

Konsekvensene av å opprettholde dagens løsning med 4 dager helsestasjon på Tau ivaretar innbyggernes behov for og ønske om nærhet til tjenestene, men gir dem ikke nødvendigvis det beste faglige tilbudet over tid, konkluderer rådmannen med.

Ved å redusere fra 4 til 2 åpningsdager i uken, oppnår kommunen noe bedre trygghet for den enkelte ansatte. 2 dager pr uke vil imidlertid ikke være nok til å gjennomføre alle kontroller som innebærer at halvparten av kontrollene må utføres på Jørpeland, legges det til.

Dersom man skal ha åpent 4 dager pr uke må det økes med 40% stilling som helsesykepleier for å kunne ha en forsvarlig tjeneste. Ved å ha åpent 4 dager pr uke vil alle kontrollene kunne utføres på Tau helsestasjon. Derimot vil det kunne være vanskelig å gjennomføre gruppetilbud i tråd med nasjonale anbefalinger på grunn av lavt fødselstall.

Rådmannen konkluderer videre med at det vil fra et faglig perspektiv og fra et arbeidsgiverperspektiv anbefale at helsestasjonstjenestene for småbarn på Tau i sin helhet blir flyttet til Jørpeland helsestasjon. Dette vil ivareta de ansattes trygghet, den faglige utviklingen av tjenesten og brukernes rett til en forsvarlig og stabil tjeneste. Dette vil innebære noe lengre reisevei for brukerne på Tau, men vil gi brukerne større fleksibilitet og sikkerhet for tilgang til helsesykepleier hver dag enn ved å opprettholde tilbudet på Tau.

Les hele saksfremstillingen til levekårsutvalget her

Legg igjen en kommentar