Nye Fjelltun til 330 millioner skal behandles politisk

Neste uke starter den videre behandlingen av skoleutbyggingen Nye Fjelltun og først skal saken opp i levekårsutvalget. Rådmannen legger nå opp til at skolen og byggetrinn 1 av uteområdet bygges, mens det resterende settes på vente til flerbrukshallen realiseres. Dette reduserer prosjektkostnaden med drøyt 48 millioner. Prosjektet kommer allikevel på 330 millioner i følge saksutredningen.

I januar 2019 ble det sendt ut et konkurranseprogram for en plan- og designkonkurranse for nye Fjelltun. I konkurranseprogrammet ble det lagt til grunn et areal på 9998 m2, hvor det ble beskrevet at kommunen ønsket sambruk på flere områder for å redusere arealet på bygningsmassen. Kostnadsrammen i kalkylen var da på 356 millioner (2017-kroner).

Bruttoarealet i forprosjektet er 9067m2 som er en reduksjon på 9,3% fra konkurranseprogrammet. Med utgangspunkt i kostnadsrammen i opprinnelig kalkyle er dette en reduksjon på 30 millioner til 326 millioner (2017-kroner).


Uteområdet er delt i to byggetrinn siden området ikke kan ferdigstilles før modulbygg, D- og E-bygg er fjernet. Byggetrinn 2 av uteområde er ikke inkludert i kostnadsrammen på 330 millioner.

I tillegg er det utarbeidet en kalkyle for bygging av trafikkløsning iht. reguleringsplanen med en kostnadsramme på 12,5 millioner. Dette er heller ikke inkludert i kostnadsrammen på 330 millioner. Trafikkanlegget må bygges som en konsekvens av at det skal bygges flerbrukshall på dagens trafikkløsning. Dette trafikkanlegget kan utsettes hvis flerbrukshallen ikke skal bygges nå.

Trafikkanlegget er planlagt å omfatter følgende:
– Kiss n ride
– Bussoppstilling langs Fjelltunvegen
– Ny parkeringsplass ved ny flerbrukshall
– Gang og sykkelveg langs Fjelltunvegen og opptil Bikubå barnehage
– Veg og gs-veg fra Bikubå barnehage til Resahaugen skole (mellom JUS og travbanen)
– Ny kjørebro over bekken

Det er i følge administrasjonen gjort bevisste materialvalg for å holde kostnadsrammen. Forprosjektet har prioritert kvalitet på fasader og i fellesarealer, mens klasserom og lignende har en mer nøktern kvalitet. Rådmannen fraråder blant annet kutt i kvalitet på fasader og fellesarealer, da dette vil trekke ned det arkitektoniske uttrykket og i tillegg medføre økte vedlikeholdskostnader i byggets levetid.

Bygget har en utstrakt sambruk av arealer som medfører at bruttoarealet er redusert med 9,3% i forhold til behovet. Dette reduserer investeringen, men også driftskostnadene i hele byggets levetid. Videre kutt i bruttoarealet vil være svært vanskelig å gjennomføre, i følge administrasjonen. Arealene er optimalisert til bruken og eventuelle kutt av enkelte rom vil medfører en omfattende omprosjektering som har en økonomisk kostnad og en konsekvens for videre fremdrift.

Tegninger og konsepter fra forprosjektet danner et solid grunnlag for videre arbeid i detaljprosjektet. Rådmannen vurderer at arbeidet som til nå er utført er av høy kvalitet og det vil bli et bygg som tåler tidens tann og et område som vil fremme lek og kreativitet.

Finansiering i en trang økonomi
Desember 2018 vedtok kommunestyret en foreløpig kostnadsramme på 320 millioner for nye Fjelltun skole. Byggekostnadsindeksen har økt med 2,4 % det siste året som vil si en økning på 7,68 millioner av kostnadsrammen på 320 millioner fra 2018. I tillegg kommer en ekstra kostnad på 3 millioner for økning fra 8 klasser til 10 klasser i modulbygg på Fjelltun som ble vedtatt av formannskapet i oktober. Dette medfører at kostnadsrammen på 320 millioner fra 2018 er økt til 330,68 millioner fra desember 2019. Forprosjektet har levert et produkt som er kalkulert til å være i samsvar med denne kostnadsrammen. I forslag til økonomiplan ligger det inne 320 mill (2018), det foreslås å øke rammen til 330 mill. Justering av rammen blir gjort i økonomiplanen 2021 – 2024.

For å fullføre skoleutbyggingen, da uteområdet byggetrinn 2 samt trafikkanlegget kreves det ytterligere rundt 50 millioner. Tas dette i betraktning så nærmer utbyggingen av Nye Fjelltun, flerbrukshall og tilhørende uteområde og trafikkanlegg seg 500 millioner.

Legg igjen en kommentar