Offentliggjøring av takstene i Ryfast nærmer seg med stormskritt – Hva er egentlig greia?

I slutten av august sendte Vegdirektoratet ut Fastsettelse av bompengetakster i Ryfast på høring til Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune og Strand kommune. Det var på et tidlig tidspunkt signalisert fra Vegdirektoratet at offentliggjøring av takstene måtte gjøres 4-6 uker før åpningen. Dette er rett rundt hjørne!

Fastsettelse av bompengetakster
I brevet gikk det frem at Vegdirektoratet etter å ha evaluert forskjellige faktorer mente at gjennomsnittstaksten i Ryfylketunnelen skulle være 159,- og i Hundvågtunnelen skulle den være 21,-. De ba videre om likelydende vedtak hos de tre berørte partene og la opp til at ingen endringer ville bli gjort nå.

Dette ville gitt en pris for personbil på 190,- i Ryfylketunnelen og 27,- i Hundvågtunnelen. For tunge kjøretøy ville prisen bli 560,- i Ryfylketunnelen og 73,- i Hundvågtunnelen. Nullutslipp betaler halv pris av personbil etter rabatt, altså henholdsvis 76,- og 10,8,-

Samtlige av høringspartene kritiserte Vegdirektoratet for å beregne for høy rentebane ut ifra den gjeldende lånerenten på Ryfastlånet. Ryfast har på det meste av lånet en rente på mellom 2-2,5%, mens Vegdirektoratet legger denne til grunn med en gradvis økning til 5,5% innen 2023 og opp til 6,5% i 2033. Når bompengeprosjekt legges frem for Stortinget, er det i dag krav om at det benyttes en beregningsteknisk rente på 5,5% første 10 år av låneperioden, så 6,5% rente resten av nedbetalingstiden.

Det vanket også kritikk av Vegdirektoratet for å redusere trafikkgrunnlaget, noe som også førte til økt gjennomsnittstakst. I finansieringsplanen til prosjektet presentert i Prop. 109 S (2011-2012) var det ventet et trafikknivå på om lag 4200 kjøretøy per døgn gjennom Ryfylketunnelen og 9500 kjøretøy per døgn gjennom Hundvågtunnelen i 2017-nivå. I fastsetting av bompengetakst i Ryfast, legger Vegdirektoratet til grunn et trafikkgrunnlag på 3200 kjøretøy per døgn gjennom Ryfylketunnelen og omlag 15700 kjøretøy per døgn gjennom Hundvågtunnelen. Årsaken til den store økningen i Hundvågtunnelen er at denne senere ble «innlemmet» i Bymiljøpakkens timesregel og prisen ble også tilpasset bommen på Bybrua i Stavanger.

Det utfordrende dilemmaet
I fastsettelse av bompengetakster i Ryfast fra Vegdirektoratet legges det til grunn faktorer som delvis er forankret i proposisjonen vedtatt av Stortinget. Disse regulerer til en viss grad hvilke forhold som skal legges til grunn i finansieringen som beregnelse av rentebane, nedbetalingstid, trafikkgrunnlag mm.

Utregningen blir på mange måter som et vanlig lån, der lånesum og nedbetalingstid legges til grunn. Ut fra dette vet en hvor mye som må nedbetales feks månedlig og denne kan så deles ut på trafikkgrunnlaget for å komme frem til pris pr passering. Det som er vanskelig oppi dette, er jo at det er mange usikkerhetsfaktorer. Trafikkgrunnlaget er eksempelvis en ting.

I Stortingsvedtaket vedrørende byggingen av Ryfast ble det lagt til grunn at Høgsfjordsambandet skulle legges ned. Når dette sambandet nå går over på privat ferjedrift fra nyttår vil trafikkgrunnlaget i Ryfast naturlig nok reduseres noe. Men hvor mye er det egentlig ingen som vet. Vegdirektoratet antar 700 kjøretøy i døgnet, men i realiteten kan det både bli mer eller mindre. Mye her avhenger av andre faktorer som ferjepris, arbeidssted mm.

Det var også en forutsetning for Stortingsvedtaket at takstrabatten skulle være mellom 30 til 50%. Når lokalpolitikerne senere i kommunestyre/bystyret fattet vedtak om at Ryfast skulle ta i bruk det nye takst og rabattsystemet. Da ble det også fattet vedtak på at maksimal takstrabatt skulle være 20%. Bakgrunnen for dette skal angivelig være at ved å stå som et uavhengig bomselskap ville det vært ulønnsomt med tanke på kostnadene med innkrevingen.

Så hva kan egentlig forandres fra dokumentet «Fastsettelse av bompengetakster i Ryfast» for å redusere bompengebelastningen? I følge Kristian Bauge, i styring og strategistaben hos Statens Vegvesen, må det penger på bordet for å redusere bompengenivået. Dette er noe som er signalisert i det siste bompengeoppgjøret i regjeringen, men ingenting er avklart å vil derfor ikke få påvirkning ved innkrevingsstart.

Selv om alle høringspartene mener at trafikkgrunnlaget bør økes, vil Vegdirektoratet gjøre dette uten forankring i nye analyser?

Vil Vegdirektoratet redusere rentebanen som fører til lavere avdrag og billigere takster, selv om dette strider med proposisjonen?

En økning til det gamle trafikkgrunnlaget på 4200 ÅDT, vil kunne ha stor påvirkning. Og det er også snakket om å kun redusere takstnivået på person og varebil.

En proposisjon til Stortinget er et forslag fra Norges regjering til Stortinget om å fatte et vedtak. Dette kan være forslag til vedtak om nye lover, opphevelse eller endring av eksisterende lover eller stortingsvedtak som for eksempel vedtak om budsjettet, tilslutning til internasjonale avtaler eller annet. En proposisjon kan både inneholde forslag til lovvedtak og stortingsvedtak.

Legg igjen en kommentar