Omfattende sak om prioriterte turruter i Strand kommune

Strand kommune har i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner som jobber med turstitilrettelegging utarbeidet et forslag til 52 prioriterte turruter i Strand kommune. I levekårsutvalget neste uke får lokalpolitikerne saken til behandling.

Utgangspunktet for prioriteringen var en politisk etterspørsel om å revidere eksisterende turkart for Strand kommune med Preikestolen utgitt i 2006. I eksisterende turkart er det 22 anbefalte turruter. I nytt forslag til prioriterte turruter i Strand kommune er det 52 turruter. Det vil være mulig å gå en ny tur i uka i et helt år. De fleste av turrutene som er foreslått er eksisterende turstier i dag, og mesteparten er også godt skiltet og merket pr. dags dato gjennom «Ti på tur» arrangementet i regi av Norsk folkehjelp SF. Følgende turruter er tatt ut i forhold til eksisterende turkart: Utsiktsvegen (9), Liarvatnet (12), Almåsen (20). 33 nye turruter er lagt inn.

Strand kommune har samarbeidet med Strand og Forsand turlag, Norsk folkehjelp Strand og Forsand og Naturvernforbundet i Strand, og noen privatpersoner, i arbeidet med å velge ut turer i Strand. For hver tur er det foreslått en turvert. Gjennom Norsk Folkehjelps sitt «Ti på tur» arrangement er eksisterende turruter i Strand godt skiltet og merket de senere årene. Strand kommune v/park & grønt har sponset «Ti på tur» prosjektet siden 2014 ved å betale for skilt, myrpinner, maling, og Norsk Folkehjelp har utført planlegging, dialog med grunneiere, merking, rydding og oppsetting av skilt. «Ti på tur» har vært arrangert i Strand de siste 13 årene og arrangementet bidrar svært positivt til at folk går tur. Strand og Forsand turlag har satt ut turbok-kasser på 11 topper, og dette er et motiverende mål for turgåere. Blant turgåere som skriver i boka trekkes det årlige vinnere som får premier. I tillegg gir turbøkene en oversikt over hvilke turruter som er mest besøkt, og hvor mange som går tur hvert år til de ulike toppene.

Et virkemiddel for å oppnå bedre folkehelse ved å få flere folk ut på tur er å gjøre turruter i nærmiljøet synlige gjennom standardisert og gjenkjennbar skilting og merking, og gjennom informasjonstiltak knyttet til turruter. Ved å skilte, merke, rydde og kartfeste traseer for ferdsel i den sesongen som er aktuell for bruk iht. Merkehåndboka er det enklere og tryggere for folk å ferdes i ukjent terreng. En turrute der folk bor og oppholder seg kan følge et fortau, en gang- og sykkelvei, en lokal vei, en turvei, en sti, en skiløype eller en led for roing og padling. I denne saken er ikke led for roing og padling tatt med.

Turruter kan lede til fjells, til heia, til friluftslivsområder og passere badeplasser, etc. Anbefalte turruter i Strand går ifra nærområder der folk bor og langt til fjells, de passerer kulturlandskap, går langs kysten, på Jørpeland og Tau, i skogen, og opp i fjellet. Turrutene er skiltet ifra ulike innfallsporter/hubber som hovedsakelig er i fra parkeringsplasser eller sentrumsområder og har ulike vanskelighetsgrader. Grønn = enkel, blå = middels, rød = krevende, svart = ekspert.

I regjeringens Handlingsplan for friluftsliv (2018) er friluftslivets ferdselsårer og tilgjengelige turruter vektlagt som et framtidig satsingsområde. Et mål for regjeringen er blant annet at kommunen legger inn alle merkede stier og løyper i Kartverkets nasjonale kartdatabase for tur- og friluftslivsruter. Dette er et ledd i det videre arbeidet med turrute tilrettelegging og markedsføring.

Rogaland fylkeskommune har oppfordret kommunene i Rogaland til å kartlegge innfallsportene til friluftslivsområdene i kommunen i forbindelse med arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunen. Innfallsporter er delt inn i følgende 6 kategorier: tursti/fortøyning, turvei, mindre P-plass/brygge, mindre P- plass/brygge med fasiliteter, større P-plass/brygge, større P-plass/brygge med fasiliteter. Administrasjonen legger frem en egen sak med resultatet av kartleggingen av innfallsporter i løpet av 2020.

Turhubber

I forbindelse med prioriterte turruter utmerker følgende innfallsporter for flere turruter seg:

Sørskår grendahus (1 turrute) Leitevegen (1 turrute)
Nordre Strand Oppvekstsenter (1 turrute) Regnavatnet (1 turrute)
Nordmarka (1 turrute) Dalavegen (1 turrute)
Nordvatnet (1 turrute) Storåsfoss (1-2 turruter)
Taumarka (3 turruter) Pedersplassen ved Førland barnehage (1-2 turruter)
Tau sentrum (3 turruter) Jørpelandsvågen (5 turruter)
Rødlandsmyra (2 turruter) Kraftstasjonen Dalen II (4 turruter)
Tau aktivitetshus (1 turrute) Liarvatnet (5 turruter)
Strandastøa (2 turruter) Preikestolhyttaområdet (6 turruter)
Holtaheia (3 turruter) Botsheia (3 turruter)
Bjørheimsbygd (1 turrute) Storanes/Ådnanes/Svines (1 turrute)
Bjørheimsheia (2 turruter) Lerang (1 turrute)
Heia (1 turrute) Kolabygdvegen (1 turrute)
Dollardalen (2 turruter) Levik hyttegrend (1 turrute)

I områder der det kun er en turrute vil det være tilstrekkelig med A3 format på informasjonstavlene med turkart. Der det er flere turruter vil det være behov for større tavler. Det vil bli vurdert nærmere om det er behov for infoskilt på alle innfallsportene.

Parkering i forbindelse med turruter

I 2020 har interessen for turrutene i Strand økt enormt, og det har medført stort press på parkeringsplasser i kommunen både offentlige og privat eide parkeringsplasser, samt skapt utfordringer for landbruksnæringen, hytteeiere og veglag. Dette gjelder særlig parkeringsplassene i Holtaheia, Bjørheimsheia og Jørpelandsheia (Liarvatnet og Kraftstasjonen). I tillegg har det vært stort press i Botsheia hvor det i dag ikke er tilgjengelig parkeringsplass, og ved avkjørsel til Taumarka boligområde. Den økte interessen for Strand kommune som turdestinasjon skyldes blant annet at Ryfast er åpnet, ekstern markedsføring av turruter i Ryfylke og koronasituasjonen.

Interessen for «Ti på tur» har økt betraktelig i 2020 sammenlignet med tidligere år. Parkeringsbehovet har trolig økt mest i Holtaheia, Bjørheimsheia, ved Liarvatnet og i Botsheia. Rådmannen anbefaler i saken at det jobbes for å utvide eksisterende parkeringsplasser i Holtaheia og Bjørheimsheia, og bygge nye parkeringsplasser i Botsheia, Taumarka og ved Dalen II kraftstasjonen, og at det gjennom budsjett for 2021 vurderes og avsette midler til dette formålet.

Alle de foreslåtte turrutene

Skoraneset Gramsfjellet rundt Tibergfjellet
Fiskå skogsti Kjortåsen Foreneset lysløype
Ådnahovet Jørpeland rundt (7 nuts turen) Grimsli
Longaneset skogsti Barkafjellet Heiahornet
Marshovet Hamrane (Jørpeland) 7-toppsturen Jørpeland
Rossåsen Krokarfjellet Gryteknuten
Borgåsen via Tau Fort Førlandsåsen 1 Preikestolen
Taurafjellet Førlandsåsen 2 Moslifjellet
Ugeliåsen (Ugelinibbå) Hjerterunden på Jørpeland Vatnerindane
Krossvatnet Jørpelandsholmen Revsvatnet rundt via Revså kai
Hjerterunden på Tau Selemork skogsti Ulvaskog 1
Kulturminneløypa Tau Preikestolstien Ulvaskog 2
Topphøna Storåsfoss Hatten via Skjerajuvet
Midknuten Husafjell (Tømmervatnet) Hesten
Ormakam Øykjafjellet Ådnanesnuten
Hamrane skogsti Tunglandsfjellet Lerang skogsti
Reinaknuten Guromyrfjellet Eldridåsen
Sokkaknuten