Omstillingskravet i skolen kan gå ut over kvaliteten på tjenestene

I samarbeidsutvalget på Resahaugen skole 20. januar går det frem at skolen har en lærer i 100% fast lærerstilling som går av med pensjon september 2020 og som ikke vil bli erstattet høsten 2020. Noe av grunnen er at det er én mindre klasse som starter på Resahaugen i forhold til de klassene som går over til Fjelltun.

Virksomheten leverte et negativt årsresultat for 2019. Omstillingen i oppvekstsektoren ble i 2019 tatt av midler fra styrka barnehage og barnehagene. I 2020 må skolene ta omstillingen i egne virksomheter og dette medfører svært knappe ressurser for virksomheten inneværende budsjettår. Omstillingen må nå tas av faste lønnsutgifter. Det er ikke mer å kutte av på vikar og driftspostene.

Nettopp dette stiller Arvid Håheim i Strand Arbeiderparti spørsmål om i neste levekårsutvalg.

Grunngitt spørsmål om omstillingskravet i skolen 2020 – av Strand Arbeiderparti v/Arvid Håheim
Skolene har i likhet med de øvrige sektorene fått seg forelagt et omstillingskrav ved at rammene er redusert. Kravet ble i 2019 ikke gjennomført da midler ble tatt fra innsparing/merinntekter i barnehagene/styrka barnehage.

I rådmannen sitt budsjettforslag for 2020 lå det også inne et omstillingskrav til skolene, sagt på en annen måte: De økonomiske rammene ble redusert. Ved budsjettbehandlingen i formannskapet/kommunestyret, foreslo opposisjonspartiene å tilbakeføre 1,0 million av omstillingskravet til skolene. Posisjonspartiene støttet imidlertid rådmannen sitt forslag og det er altså rådmannen sitt omstillingskrav som nå er gjeldende.

Det har kommet sterke signaler fra flere skoler gjennom SU om at reduksjonen i de økonomiske rammene gir seg svært negative utslag. Fra referatet fra SU på Resahaugen den 20.2.2020 står det blant annet å lese: «I 2020 må skolene ta omstillingen i egen virksomhet og dette medfører svært knappe ressurser for virksomhetene i inneværende budsjettår. Omstillingen må tas av faste lønnsutgifter. Det er ikke mer å kutte av i vikar- og driftspostene…».

Rent konkret må det som fremgår foran bety reduksjon av antall lærere, eventuelt reduksjon av andre ansatte. Ut fra dette ønsker Strand Arbeiderparti å stille følgende spørsmål:

«Hva betyr reduksjonen i de økonomiske rammene til skolene for kvaliteten på de tjenestene skolen yter?»

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

Legg igjen en kommentar