Ønsker å omorganisere 17.mai på Jørpeland

I et brev til Foreldrearbeidsutvalgene(FAU) på de fire skolene på Jørpeland, foreslås det en ny organisering av 17.mai på Jørpeland der skolene involverer seg.

Det er kultursjef Trond Ole Paulsen, som tar initiativet etter at Klippen har ytret ønske om å bare arrangere hvert tredje år. Tidligere har ansvaret for 17.mai feiringen på Jørpeland rullert mellom tre frivillige organisasjoner, men de siste årene er det bare Staal og Klippen som har hatt kapasitet.

I lys av ønsket fra Klippen, ser kultursjefen med støtte fra Staal på en ny måte å organisere 17.mai på. Naturlig nok ser kultursjefen til Stavanger hvor det er FAU ved skolene som arrangerer 17.mai rundt i de forskjellige bydelene.

Måten FAU organiserer dette på er ved å lage en mal som fordeler ansvaret for de ulike tingene som arrangementet inneholder. Denne malen gjenbrukes hvert år og inneholder eksempelvis fast punkter som foreldre i klasse 6 B på Fjelltun skal stille med 24 kaker på skolekjøkkenet kl 08.00. Foreldre i klasse 4A skal stille med 4 vakter på svampkasting.

Det blir da FAU og den enkelte klassekontakts ansvar å sørge for informasjon ut til foreldrene om hvem som har ansvaret for hva. Kultursjefen foreslår at en sentral komité bestående av en representant fra hver av skolene holder i trådene.

Kultursjefen mener også at dette er en anledning til å forenkle arrangementet, som nok har blitt mer tungrodd enn det trenger å være. Pølser og kaker fungerer utmerket andre steder, det trenger ikke å være vårruller og lapskaus, sier kultursjefen.

Informasjonen rundt arrangementene kan også forenkles med at det formidles på sosiale medier. Man trenger ikke å lage et opptrykket program hvert år som krever ressurser, legger kultursjefen til.

Kommunen skal snarlig ha et oppsummeringsmøte med Klippen og Staal, og ber om synspunkter fra FAU på alle fire skolene. I møtet tas det sikte på å lage en oversikt over alle oppgaver som må løses i forbindelse med arrangementet. Denne kan brukes som et utgangspunktet for malen som å lages dersom skolene skal overta ansvaret, avslutter kultursjefen.