Opposisjonspartienes budsjettforslag i grove trekk

I onsdagens formannskapsmøte la opposisjonspartiene frem sitt budsjettforslag for formannskapet. Opposisjonen bestående av Sp, Ap, Sv, Rødt og Mdg er rimelig likt posisjonenspartiene sitt, men med noen forskjeller. Opposisjonen ønsker blant annet IKKE å legge ned helsestasjonen på Tau, men ser seg nødt å opprettholde rådmannens økning i eiendomsskatten. I Formannskapet fikk derimot posisjonens budsjettforslag, ikke overraskende flertall.

Onsdag 11.des skal budsjettene behandles i kommunestyret. I formannskapet ble det flertall for posisjonspartienes forslag og det er trolig ventet at det er nettopp dette som blir vedtatt i kommunestyret også.

Tilbakeføring av kuttforslag:

 • Nordre Strand oppvekstsenter opprettholdes
 • Eikehaugen barnehage opprettholdes
 • Tilbakeføring av kutt i rammen til skolene
 • Frisklivssentralen opprettholdes også i 2020 og 2021
 • Hverdagsrehabilitering, tilbakeføring av kutt som følge av manglende statstilskott
 • Rus, tilbakeføring av kutt som følge av manglende statstilskott
 • Psykiatritjenesten, tilbakeføring av kutt i rammen
 • Kulturskolen, tilbakeføring av kutt i rammen
 • Lærlingeordningen, fortsatt 20 lærlinger, tilbakeføring av kutt
 • Eiendomsskattemidler til utkantene, tilbakeføring av kutt
 • Trivselsmidler til elever i skolene, tilbakeføring av kutt
 • Trivselstiltak for eldre, tilbakeføring av kutt
 • Kreftkoordinator, tilbakeføring av kutt
 • Kjøp av skoleplasser fra Nye Sandnes inklusive skyss, se verbalt forslag nr. 2

Styrking av budsjettet:

 • Tilskott Stiftelsen Tou Brug/Mølleparkens venner, se egen søknad
 • Handlingsplanen mot barnefattigdom, barnetrygden holdes utenfor ved beregning av sos.st.
 • Tiltak for ungdom, styrking av ungdomsklubb/fritidsklubb
 • Tilskudd skogplanting og nydyrking, 1/2 parten hver
 • Eiendomsskattemidler til utkantene
 • Oppfølging av Norce rapporten, laksefiske i Tauvassdraget, se verbalt forslag nr. 3
 • Prøveprosjekt med gratis skolemåltid, jfr. anmodning om sak, se også note nr. 3

Investeringsøkninger:

 • Flerbrukshall på Jørpeland
 • Oppgradering av Jørpeland stadion i samarbeid med Staal, se verbalt forslag nr. 4
 • Svømmehall på Tau

Verbale punkter:

 1. KLIMAMÅLET I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

I kommuneplanens samfunnsdel er det fastsatt et mål om kutt i klimautslippene fra Strandasamfunnet på 70% frem mot 2035. I kommuneplanen er det skissert en del tiltak, men ingen forpliktende plan for hvordan målet kan nås. Kommunestyret/formannskapet vil derfor be rådmannen så snart som mulig legge frem en sak til politisk behandling med forslag til konkrete tiltak med kostnadsoverslag for hvordan klimamålet i kommuneplanen kan nås.

 1. KJØP AV SKOLEPLASSER FRA NYE SANDNES KOMMUNE

Ordføreren har på vegne av kommune lovet at de elevene i Kolabygda som ønsker det skal få gå på Forsand skole som før etter at denne delen av Forsand er overført til Strand fra 1.1.2020. Kommunestyret vil derfor be rådmannen om å legge fram en politisk sak i løpet av 2020 med oversikt over hvor mange elever som ønsker å fortsette på Forsand skole i tiden fremover. I tillegg må det gjøres rede for hvor mye dette vil koste Strand kommune i kjøp av plasser.

 1. OPPFØLGING AV FORPROSJEKT-RAPPORT TAUVASSDRAGET SOM LAKSEVASSDRAG

På vegne av Tau Elveeigerlag og Strand kommune har NORCE LFI utarbeidet rapporten «Kartlegging av habitatforhold for laksefisk i Tauvassdraget». Rådmannen bes innen 3. kvartal 2020 legge fram en sak om hvordan denne rapporten kan følges opp. Saken skal inneholde hvordan prosjektet skal organiseres fremover i samarbeid Tau Elveeigarlag/arbeidsgruppen grunneiere, Strand kommune, Strand VGS og regionale og evt. nasjonale myndigheter/aktører, samt prioritering av konkrete tiltak og kostnadsanslag, mulig finansiering og fremdriftsplan.

 1. OPPGRADERING AV JØRPELAND STADION

Energisentral for skoleområdet på Jørpeland vil bli plassert i vestre ende av hovedbanen på Jørpeland. Det vil derfor være nødvendig å foreta reparasjoner og oppgradering av fotballbanen og deler av løpebanen. Staal Jørpeland har lagt frem en plan for hvordan laget som en del av oppgraderingen kan få lagt kunstgress på hovedbanen, fast dekke på løpebanen og i tillegg få laget en overbygd tribune. For å få dette prosjektet i havn er laget avhengig av et tilskudd på rundt kr 3 500 000,- fra kommunen. Rådmannen har i sitt budsjettforslag lagt inn kr 2 000 000,- til dette arbeidet og det foreslås nå å legge inn ytterligere kr 1 500 000,-. Kommunestyret ber rådmannen straks ta kontakt med Staal Jørpeland for å få avklart hvordan kommunen og idrettslaget i felleskap kan få realisert dette prosjektet.

 1. KULTURHUS

På oppdrag fra kommunestyret arbeider rådmannen med en sak til politisk behandling om å få oppgradert Torghuset til «fritidsfabrikk» for barn og unge. Rådmannen har ikke satt av midler til dette arbeidet i økonomiplanperioden 2020-2023 utover de kr 500 000,- som tidligere er bevilget. På grunnlag av den saken rådmannen vil legge frem, vil det i forbindelse med behandling av budsjettet for 2021 bli vurdert å sette av midler til oppgradering av Torghuset eller forprosjekt til nytt kulturhus.

 1. ELDREBOLIGER/ALDERSTUN

Rådmannen varsler i sitt budsjettnotat en betydelig økning i antall brukere med behov for pleie- og omsorgstjenester som følge av en dobling av antall eldre over 80 år de kommende 20 år. Kommuneadministrasjonen arbeider bredt med hvordan disse utfordringene kan møtes. Rådmannen bes i den videre planleggingen vurdere om eldreboliger/aldersboliger etter samme konsept som Furulia prosjektet kan være egnet som boform både i utkantene og ellers.

 1. KUTT I RAMMEN TIL DEN KOMMUNALE KINOEN/SELVKOST

Rådmannen foreslår i sitt budsjetnotat å kutte kr 315 000,- i rammen til den kommunale kinoen og vil innføre selvkostpris på billettene. Kommunestyret / formannskapet er svært skeptiske og lurer på hvordan dette vil slå ut på kinotilbudet og til hvordan publikum vil reagere på en økning i prisene. Kommunestyret/formannskapet vil derfor be rådmannen så snart som mulig legge frem en sak til politisk behandling hvor disse spørsmålene blir vurdert. Dette slik at det blir mulig å foreta eventuelle endringer/reverseringer i forbindelse med behandling av 1. tertialrapport 2020.

 

Noter:

 1. Helsestasjonen på Tau opprettholdes, og flyttes ikke til Jørpeland fra 01.01.2020.
 2. I saken om en helhetlig plan for fastlege ordningen inkludert legevakt ordningen som rådmannen har varslet til politisk behandling i løpet av 1. kvartal, vurderes det om legevakt telefonen på natta kan håndteres av Rehabiliteringsavdelingen på Jonsokberget, som håndterer den i dag på ettermiddag og kveld.
 3. Skolemat som prøveprosjekt innføres i 2021. Det er et mål om statlig finansiering av skolemat fra 2022.

Legg igjen en kommentar