Opposisjonspartier vil ha sak om veien videre for Torghuset

I lys av at det skal være interesserte private investorer til Torghus-eiendommen, ønsker opposisjonspartiene Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne å avklare om det er politisk vilje til å få undersøkt muligheten for et privat-offentlig samarbeid om Torghus-eiendommen.

I forbindelse med budsjett- og økonomiplan 2021-2024 foreslo rådmannen å sette av 18 mill. til oppgradering av Torghuset for å tilfredsstille akutte krav til bygget. Hverken posisjonspartiene eller opposisjonen prioriterte å avsette nødvendige midler. Saken om forprosjekt for Torghuset som fritidsfabrikk for barn og unge er usikker i lys av budsjettvedtaket. Derfor legger partiene frem en interpellasjon om saken i kommende kommunestyremøte 24.februar.

Ønsker fremlagt sak om Torghusets fremtid

I opposisjonens alternative budsjettforslag sa de følgende om Torghuset: “Det er interesse fra private investorer til å kjøpe huset. Det vil være feil å bruke 18 millioner til oppgradering før det blir avklart om salg av huset kan bli aktuelt. Dersom ikke huset blir solgt, vil en oppgradering bli vurdert nærmere. Dette kan skje for eksempel i forbindelse med 2. tertialrapport“.

Vi er kjent med at interessert privat investor har hatt flere møter med politisk og administrativ ledelse i kommunen. Interessen står fortsatt ved lag. Vi ønsker derfor en snarlig politisk avklaring på om det er ønskelig å vurdere samarbeid med privat investor(er) for å se hva som er mulig å få til gjennom et samarbeid, og ønsker å få framlagt en sak til politisk behandling så snart som mulig for å få avklart «veien videre» for Torghuset, skriver opposisjonspartiene Sp, Ap, Sv og Mdg.

  • Torghus-eiendommen er en fantastisk eiendom midt i indrefileten av Jørpeland sentrum med mulighet for vesentlig bedre utnytting av tomten gjennom flere etasjer.

Gjennom en sak til politisk behandling vil det i første omgang bli avklart om det er vilje til å undersøke mulighetene for et privat-offentlig samarbeid om utvikling av tomten.

Det er viktig med en åpen og ryddig prosess slik at kommunen ikke blir oppfattet å forfordele noen. Saken må derfor belyse hvordan utlysing for å få kartlagt interessenter og deres planer/skisse for utvikling av eiendommen. Kommunen må definere rammen for et mulig privat-offentlig samarbeid – si noe om hvilke kommunale funksjoner som skal inn i bygget, utnyttelse av eiendommen og rammer for eierskap/organisering og delfinansiering, står det i interpellasjonen.

Dersom et privat-offentlig samarbeid ikke lar seg gjennomføre, vil en oppgradering for å gjøre bygget brannsikkert, bli vurdert nærmere, står det avslutningsvis.

I interpellasjonen legges følgende forslag til vedtak frem:

Kommunestyret ber kommunedirektøren så snart som mulig legge frem en sak til politisk behandling for å avklare om det er politisk vilje til å få undersøkt muligheten for et privat-offentlig samarbeid om Torghus-eiendommen. Saken må si noe om prosess og fremdriftsplan, utlysing, utnyttelse av eiendommen, behov for kommunale funksjoner, mulige eierskap/organisering og delfinansiering.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt