Oppsummering fra forrige ukes kommunestyremøte i Strand

Kommunestyret 30.september, her får du en oppsummering av de mest omtalte sakene som ble behandlet.

Du kan under hver sak se video opptak av behandlingen, og du kan se eventuelle forslag til vedtak og votering.

080/20: Evaluering av reiselivet i Strand kommune

Tilleggsforslag fra SP, foreslått av: Alf Henning Heggheim

Strand som Tur-kommune innarbeides som satsingsområde i Reiselivsplanen.

Tilleggsforslag fra AP, foreslått av: Leif Nieuwejaar

Kultur og servering vurderes og implementeres i Reiselivsplan – forslag til strategi.

Behandling:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra AP ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra SP ble enstemmig vedtatt.

KOM – 080/20 VEDTAK:

Kommunestyret foreslår en mer målrettet satsning mot reiselivet og en tydelig prioritering av tiltak der samskaping legges til grunn. Det bør videre settes strengere krav til måling av effekter av tiltak.

Det ansettes ikke egen reiselivssjef i Strand, men det tilføres ressurser for oppfølging av tiltak og planer relevant for reiselivet i Strand. En hovedsatsning bør være mot naturopplevelser, der det bør vurderes å ansette en prosjektleder på sikt for koordinering og gjennomføring av utviklingsprosjekter.

Kultur og servering vurderes og implementeres i Reiselivsplan – forslag til strategi.

Strand som Tur-kommune innarbeides som satsingsområde i Reiselivsplanen.

081/20: Betaling for parkering på private parkeringsplasser i turområder

Endringsforslag fra AP og SP, foreslått av: Torhild Pedersen

Bedring av den generelle folkehelsen har vært og er et satsingsområde for Strand kommune. Tilrettelegging og vedlikehold av turområder i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og grunneierne har vært et viktig tiltak i denne forbindelsen.

I den senere tid har det vært stort press på de private parkeringsplassene i Holtaheia, Bjørheimsheia og Botsheia ikke minst som følge av flere turgåere fra andre siden av fjorden ønsker å benytte de flotte turområdene våre. En svært positiv utvikling. Det vil kunne gi et dårlig signal og nå åpne opp for betalte parkeringsplasser. Men det er selvsagt ikke grunneierens ansvar å utbedre parkeringsplassene. Dette bør være en kommunal oppgave i samarbeid med grunneierne.

På bakgrunn av det som fremgår foran, bes rådmannen ta kontakt med de aktuelle grunneierne i Holtaheia, Bjørheimsheia og Botsheia for å diskutere hva som i felleskap kan gjøres for å utbedre og utvide parkeringsplassene, for eksempel om frivillig betalingsordning kombinert med en kommunal søknadsordning der det settes av en pott i det årlige budsjettet kan være en løsning.

Alternativt forslag fra H, KRF og FRP foreslått av: Leif Ove Voster

Kommunestyret godkjenner at det arbeides videre med å få etablert private parkeringsplasser mot betaling i Holtaheia, Bjørheimsheia og Botsheia. Det er et mål for det videre arbeidet at betalingssatsene holdes lave slik at de i minst mulig grad påvirker bruken av områdene, og at det gis mulighet for rabatt i form av for eksempel årskort for de som bruker områdene ofte. Endelig sak der forslag til betalingssatser og oversikt over endret tilbud i form av antall nye og eksisterende parkeringsplasser, godkjennes av formannskapet (ev. kommunestyret).

Alternativt forslag fra Rødt, foreslått av: Åsbjørn Fjelde Kleven

Kommunen godkjenner ikke at det etableres ordning med å kreve inn betaling på private parkeringsplasser. Vi ønsker heller ein ytterligere sak på dette som legges frem for kommunestyret før påsken 2021 med mer alternative løsningar på «parkeringskaoset» annet enn å bare bygge større parkerinsplasser. forslag som eks: skilter, info om andre turer i kommunen. informere bilister om å kjøre varsomt. og att det kan være fullt, osv.

Rådmannens forslag fikk 0 stemmer.

Forslag fra H, KRF og FRP fikk 16 stemmer og ble vedtatt.

Forslag fra AP og SP fikk 12 stemmer (AP, SP, SV, MDG, V og BTN) og falt. Forslag fra Rødt fikk 1 stemme (Rødt) og falt.

KOM – 081/20 VEDTAK:

Kommunestyret godkjenner at det arbeides videre med å få etablert private parkeringsplasser mot betaling i Holtaheia, Bjørheimsheia og Botsheia. Det er et mål for det videre arbeidet at betalingssatsene holdes lave slik at de i minst mulig grad påvirker bruken av områdene, og at det gis mulighet for rabatt i form av for eksempel årskort for de som bruker områdene ofte. Endelig sak der forslag til betalingssatser og oversikt over endret tilbud i form av antall nye og eksisterende parkeringsplasser, godkjennes av formannskapet (ev. kommunestyret).

083/20: Helhetlig strategiplan for legetjenester i Strand kommune

Tilleggsforslag fra SP, foreslått av: Alf Henning Heggheim

1. Rådmannen arbeider videre i tett dialog med legene om hvordan den totale arbeidsbelastningen kan reduseres for å øke kommunens attraktivitet for å beholde og rekruttere leger. Kommunestyret informeres hvert tertial om fremdrift og status.

2. Legevaktsamarbeid med Stavanger eller andre nabo kommuner utredes under den klare forutsetning at legevakten ikke skal flyttes ut av kommunen helt eller delvis – heller ikke nattestid. Fortsatt legevakt i egen regi vurderes også. Sak legges frem for kommunestyret senest innen juni 2021.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra SP, pkt. 1 fikk 11 stemmer (SP, AP, Rødt, SV og MDG) og falt. Tilleggsforslag fra SP, pkt. 2 fikk 6 stemmer (SP, Rødt og MDG) og falt.

KOM – 083/20 VEDTAK:

Strand kommune vedtar helhetlig legeplan 2020-2026, samt handlingsplan med tiltak prioritet 1 og 2, i samsvar med alternativ 1 og i tråd med vedlegg til saken. Tiltak med økonomiske konsekvenser må vedtas i handlings- og økonomiplan før de blir iverksatt.

En ytterligere utvidelse av legehjemler utover de foreslåtte 3 hjemlene, vurderes etterhvert i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene.

084/20: Overtagelse av Rådhusgaten legegruppe AS

Det ble ikke lagt fram andre forslag. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOM – 084/20 VEDTAK:

Strand kommune godkjenner at Rådhusgaten legegruppe AS blir organisert som et kommunalt driftet legesenter fra 1. januar 2021.

Strand kommune godkjenner prinsippene i «Avtale om kjøp av legekontor mellom Strand kommune og Rådhusgaten legegruppe AS» (vedlegg 2). I tråd med anbefaling fra revisor vil det bli utarbeidet egen avtale med hver enkelt lege.

Strand kommune godkjenner utlysning av 1 fastlegehjemmel ved Rådhusgaten legegruppe som skal overta listepasienter fra 2 av fastlegene, samt utlysning av 0,6 årsverk hjelpepersonell, under forutsetning at stillingene innarbeides i budsjett for 2021.

086/20: Samlokalisering kommunale bygg – vurdering av mulige tiltak

Rådmannens forslag til vedtak:

Strand kommune setter i arbeid med å utarbeide et forprosjekt for en samlokalisering av kommunens virksomheter som i dag leier lokaler, nye lokaler til helsesenter/Familiens Hus, dagsenter puh, nye lokaler til psykiatri, mer plass for virksomheter som er i rådhuset og ny brannstasjon. Nytt bygg plasseres sør for rådhuset, og det må legges vekt på at utbyggingen kan skje trinnvis. Kostnad til forprosjektet dekkes av midler satt av til ny brannstasjon.

Alternativt forslag fra SP, foreslått av: Alf Henning Heggheim

1. Det settes ikke i gang arbeid med å utarbeide et forprosjekt for en samlokalisering av kommunens virksomheter som i dag leier lokaler, nye lokaler til helsesenter/Familiens Hus, dagsenter puh, nye lokaler til psykiatri, mer plass for virksomheter som er i rådhuset og ny brannstasjon. Selv om en samlokalisering er kommunale funksjoner er fornuftig, kan en Investering i størrelsesorden 130-160 mill. ikke prioriteres nå på grunn av kommunens økonomiske situasjon og gjeldsgrad, samt at andre store investeringsbehov som f.eks. ny oppgradering av ungdomsskolene, ny svømmehall og sykehjemsplasser har høyere prioritet.

2. Dersom rådmannen mener det er akutt behov for en ny brannstasjon, legges dette frem for politisk behandling som separat sak der lokaliseringsalternativ på strekningen Tungland- Solbakk og kostnadsanslag blir lagt frem. Det vurderes også utvidelse/oppgradering av brannstasjonen på Grøtnes.

Endringsforslag til pkt. 2 fra Høyre, i samråd med rådmannens anbefaling, foreslått av: Kristoffer Amdal

2. Nye lokaler kan planlegges som et OPS offentlig privat samarbeid og anskaffelsen kan gjøres som en «innovativ anskaffelse».

Formannskapets innstilling, pkt. 1 – 5, med nytt pkt. 2, ble vedtatt med 17 stemmer (mindretall: AP, SP, Rødt, MDG, SV og BTN).

Formannskapets innstilling, pkt. 6, ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra SP, pkt. 1 fikk 12 stemmer (SP, AP, Rødt, MDG, SV, BTN) og falt.

Forslag fra SP, pkt 2 fikk 12 stemmer (SP, AP, Rødt, MDG, SV, BTN) og falt.

KOM – 086/20 VEDTAK:

1. Strand kommune setter i gang arbeid med å utarbeide et forprosjekt for en samlokalisering av kommunens virksomheter som i dag leier lokaler, nye lokaler til helsesenter/Familiens Hus, dagsenter puh, nye lokaler til psykiatri og mer plass for virksomheter som er i rådhuset. Arealbehov, byggetekniske løsninger og andre behov avklares.

2. Nye lokaler kan planlegges som et OPS offentlig-privat samarbeid og anskaffelsen kan gjøres som en «innovativ anskaffelse».

3. Tomten sør for rådhuset kan kommunen stille til disposisjon, men andre tomtealternativer i sentrum kan vurderes.

4. Bygget kan i tillegg til kommunale lokaler inneholde kontorer for andre offentlige eller private virksomheter, leiligheter og forretninger som apotek o.l.

5. Kommunen kan gå inn som eier av seksjoner av bygget eller som leietaker.

6. Brannstasjon vil ikke inngå i et nytt bygg, brannstasjonen bør plasseres utenfor sentrum. Det bør også vurderes samlokalisering med ambulansetjeneste når ny brannstasjon skal planlegges.

091/20: Finansielle måltall 2021 – 2024

Endringsforslag til gjeldsgrad, fra SP, foreslått av: Alf Henning Heggheim Foreslår gjeldsgrad: Maksimum 75%.

Formannskapets innstilling ble satt opp mot SP sitt forslag. Formannskapets innstilling fikk 18 stemmer, og ble vedtatt. SP sitt forslag fikk 11 stemmer (SP, AP, Rødt, MDG og SV) og falt.

KOM – 091/20 VEDTAK:

Strand kommune vedtar at følgende finansielle måltall legges til grunn for kommunens økonomiske utvikling:

Netto driftsresultat: minimum 2 %

Gjeldsgrad: maksimum 120 %

Økonomisk buffer (ubundet disposisjonsfond i % inntekter): minimum 5 %

I saker hvor det skal tas vesentlige økonomiske beslutninger skal saken illustrere hvordan et positivt vedtak påvirker de finansielle måltallene.

092/20: Utredning 12 terminer

SP tok opp rådmannens opprinnelige forslag, foreslått av: Alf Henning Heggheim

Strand kommunestyre viderefører dagens terminstruktur på kommunale avgifter og eiendomsskatt i fire årlige terminer. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvilke måneder og hvilke krav som skal inngå i de ulike faktureringene.

Formannskapets innstilling, første setning, ble satt opp mot SP sitt forslag. Formannskapets innstilling, første setning, fikk 25 stemmer og ble vedtatt.

SP sitt forslag fikk 4 stemmer (SP) og falt.

KOM – 092/20 VEDTAK:

Strand kommune innfører 12 terminer for betaling av kommunale avgifter.