Pasientrettigheter gjeninnføres

For å ruste opp helsetjenesten og prioritere de sykeste pasientene gjorde Helse- og omsorgsdepartementet midlertidige endringer i helselovgivningen. Nå oppheves endringene slik at de fleste av pasientrettighetene gjelder igjen.

-Vi har nå sammen fått kontroll på smittespredningen. Det betyr at helsetjenesten kan gå over i mer normal drift. Jeg er glad for at vi derfor kan oppheve de midlertidige endringene og gjeninnføre pasientrettighetene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.   

Pasientenes grunnleggende rettigheter ble ikke endret. Alle pasientene har hele tiden hatt rett til nødvendig helsehjelp innen forsvarlig tid, på individuell vurdering og blitt prioritert etter alvorlighet, nytte og ressurs. Men sykehusene har måttet utsette noen operasjoner og annen helsehjelp for å kunne omstille seg.   

Rettighetene som gjeninnføres:

• Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten innen 10 dager, har vært utvidet til 30 dager

• Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten.

• Retten til individuell plan.

• Retten til kontaktlege.

• Retten til fritt behandlingsvalg, har vært begrenset.

Vi gjeninnfører også spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp. Vi beholder imidlertid unntaket fra retten til alternativt tilbud, blant annet gjennom Helfo, ved fristbrudd.

De midlertidige endringene har vart i to måneder.

Helsedirektoratet anbefaler besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner

Det må så langt som mulig legges til rette for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner under covid-19-epidemien. Besøk vurderes og avtales i forkant. Den enkeltes behov for besøk vurderes opp mot risiko for smittespredning, risikofaktorer hos den enkelte, smittesituasjonen lokalt og om institusjonen har kapasitet og tilgjengelige ressurser som kreves for å gjennomføre besøk. Det må føres besøksprotokoll over besøkende i tilfelle det oppstår behov for smittesporing. Når besøk gjennomføres, skal det skje i tråd med nasjonale smittevernanbefalinger.

Les mer her