Politisk tillit i krisetider

I Norge har vi høy tillit til politikerne våre og de politiske institusjonene sammenlignet med andre land. En ny rapport viser likevel at den politiske tilliten varierer mye mellom ulike grupper, og at tilliten faller mest i grupper som fra før har lav tillit.

– Tillit kommer ikke av seg selv. Det er et arbeid som krev kontinuerlig innsats, og kanskje spesielt i den situasjonen vi er i nå, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Dersom folk skal engasjere seg å delta i og mellom valg, må lokaldemokratiet fungere på en måte som tar hensyn til både egne interesser, men også lokalsamfunnet sine interesser. Det viser en ny rapport, som ser på sammenhengen mellom demokrati, tillit og politisk ulikhet.

Her kan du lese rapporten

Her finner du resultatene fra første del av forskingsprosjektet

Enkeltpolitikere vil komme og gå, basert på tilliten til velgerne. Slik skal demokratiet fungere. Det er derimot et dårlig tegn dersom innbyggerne ikke har tillit til at de politiske institusjonene fungerer på en rettferdig og god måte. Undersøkelsen viser at velgerne også er opptatt av prosess, ikke bare at politiske avgjørelser er i tråd med egne interesser.

– At folk er kritiske til måten de demokratiske institusjonene våre fungerer på, er et sunnhetstegn. Det er bra at folk er opptatt av at demokratiske prinsipp blir fulgt, også når de går mot egne interesser, sier Astrup.

Rapporten viser en tendens til at det har blitt større avstand i politisk tillit mellom grupper som har høy tillit til politiske institusjoner og grupper som fra før har lav tillit.

− Utviklingen uroer meg. Vi må nå se på hvordan vi best kan motvirke dette. Rapporten er nyttig fordi han ikke bare dokumenterer en utvikling, han gir også en peikepinn på hvor vi bør sette inn tiltak. Jeg vil lese grundig gjennom rapporten og vurdere mulige tiltak, sier statsråden.

Til slutt i rapporten drøfter forskerne hvordan koronapandemien kan påvirke innbyggerne sin tillit til styresmaktene, og hva politisk tillit har å si for hvordan krisetiltakene blir gjennomført.

Rapporten «Det norske lokaldemokratiets legitimitet – tillit, deltakelse og ulikhet», er siste rapport i et større forskingsprosjekt som departementet har bestilt. Institutt for samfunnsforsking og NORCE Norwegian Research Centre står bak rapporten.