Posisjonspartienes budsjettforslag i grove trekk

I onsdagens formannskapsmøte la posisjonspartiene frem sitt budsjettforslag. Posisjonen bestående av Høyre, Krf, Frp, V og BTN la frem et budsjett som går i mot en del av rådmannens kuttforslag. Budsjettet er således ikke så annerledes fra opposisjonens budsjettforslag. Posisjonen har derimot valgt å legge inn bygging av flerbrukshall, langt mindre økning i eiendomsskatten og nedleggelse av helsestasjonen på Tau.

Onsdag 11.desember skal budsjettene behandles i kommunestyret. Det er selvsagt trolig at det nettopp er posisjonens forslag som blir vedtatt. I Formannskapet ble det signalisert at det kunne bli små justeringer i budsjettforslaget frem mot kommunestyrebehandlingen.

Andre driftsposter (tilbakeføringer/tillegg)

 • Opprettholde NSO (note 2)
 • Kjøpt skoleplass Nye Sandnes (note 3)
 • Kulturskolen (note 4)
 • Park og Anleggsmedarbeider (note 5)
 • Beholde Rus Nav (verbalt forslag 1)
 • Ressurs ROP-team beholdes 0,75% stilling
 • Utkantmidler – bruk til lys langs vei (note 5)
 • Barnevern, tilsyn med samvær
 • Hverdagsrehabilitering
 • Utvikling Næringsområde Nordmarka (verbalt forslag 2)
 • Frisklivssentral
 • Fritidskort barn og ungdom (verbalt forslag 3)
 • Frivillig omsorgsarbeid og trivselstiltak (note 7)
 • Driftsmateriell skoler
 • Kjør for livet (note 8)
 • Sommeråpent Breidablikk

Kutt i driftsposter

 • Reduksjon i kursavgifter til 2019 nivå (note 9)
 • Reduserte lønnsutgifter – vaktmestertjenesten (note 10)
 • Reduserte lønnsutgifter – Renhold (note 11)
 • Redusert lønnsutgifter NAV Flyktningtjenesten (note 12)
 • Reduserte lønnsutgifter Ryfylke Læringsenter (note 13)
 • Reduserte lønnsutgifter PPT (note 14)
 • Redusert åpningstid barnehager
 • Redusert lønnspott sentral ledelse
 • Fjerne byggeledelse konsulent
 • Redusert strømforbruk
 • Avvikle R5 Helsehus rus (note 15)
 • Fjerne økning i budsjett Akora
 • Redusert tilskudd Aktivitetshuset

Investeringsreduksjon:

 • Salg 10 eneboliger (note 16) minus 24 millioner 2020-2022
 • JUS (note 17)  minus 3 mill i 2020, investering flyttet til 2022
 • Helsesenter Jørpeland (note 18) minus 1,8 mill i 2020
 • Tautunet sprinkleranlegg (opprinnelig 3,5 mill) minus 1 mill i 2020
 • Rosehagen minus 1,2 millioner 2020-2023
 • Ny bil minus 540.000 i 2020
 • Nødagregat Jonsokberget (opprinnelig 2 mill) minus 500.000 i 2020
 • Støygjerde (opprinnelig 1,2 mill) minus 500.000 i 2020
 • Sosial bolig minus 400.000 i 2020

Investeringsøkninger:

 • Nytt bårerom Jørpeland kirke pluss 400.000 i 2020
 • Kunstgress Jørpeland (note 19) pluss 3,5 mill i 2020
 • Fritidsfabrikk (note 20) pluss 10 mill i 2020 og 20 mill i 2021
 • Flerbrukshall pluss 90 mill i 2020
 • Svømmehall (note 21) pluss 2,5 mill i 2022 og 20 mill i 2023

 

Verbale forslag

1. RULLERING AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN
Ruspolitiskhandlingsplan skal rulleres våren 2020. Politisk ledelse ønsker at det i forbindelse med dette utredes om rusfeltet bør være organisert i en egen av deling under Levekår og at det jobbes etter Fact-modellen. FACT (Flexible Assertive Community Treatment) står for fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling. Kommunene og spesialisthelsetjenesten samarbeider tett i FACT-teamene, og behandlingsfilosofien i denne type oppsøkende virksomhet er å ha fokus på brukerens mestring, fungering og integrering i lokalsamfunnet. Rusarbeidet bør ha fokus på brukervennlig, aktivitet, arbeid, samhandling, avhengighetsterapi og forebygging.

2. NÆRINGSUTVIKLING I NORDMARKA
Vi har vedtatte at Strand skal være Rogalands mest bosteds- og næringsattraktive kommune. Vi har et lønnsomt og innovativt næringsliv, og industriområdet i Nordmarka er utpekt som primærområde for videre vekst. Vi ønsker å se nærmere på mulighetene som området gir, og vi ønsker spesielt å følge opp Nordmarka som lokasjon for et nasjonalt dronesenter for droner både i luften og under vann.
Rådmannen bes komme med en sak hvor følgende er vurdert:
– Generell utvidelse av kai-kapasitet
– Bedre fasiliteter for av- og påkjøring av innretninger på hjul (RO/RO)
– Mulighet for lagring av varer utstyr på kai-plate (eks tømmer)
– Mulighet for å legge til fartøy over tidsrom for utføring av reparasjoner og vedlikehold.
– Tilrettelegge for testing av subsea utsyr
– Mulighet for etablering av båtopptak, for eksempel større hurtigbåter, som trafikkerer våre fjorder.
Det vider arbeidet bør skje i tett samarbeid mellom kommunen og private aktører for å sikre helhetlige løsninger.

3. FRITIDSKORTET
Familiers økonomi skal ikke stå i veien for at barn skal bli en del av fellesskapet og oppleve mestring og inkludering. Derfor skal regjeringen innføre et eget fritidskort for alle barn mellom 6 og 18 år. Fritidskortet skal kunne benyttes til å dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island. Ordningen skal være ubyråkratisk og det skal være mulig for kommuner å legge på en lokal andel i tillegg til startsummen fra staten. Strand kommune setter av kr 200 000 som lokal andel i 2020.

4. FRIVILLIGHET
Frivilligheten ønsker økt forutsigbarhet knyttet til økonomi og tilgang på lokaler som noe av det viktigste fremover. Kommunen har flere tilskuddsordninger med ulike søknadsfrister og tildelingskriterier. Dette oppleves i dag uoversiktlig. Tilgang på egnede lokaler, spesielt innen idrett, er i dag vanskelig spesielt for nye lag. Tildeling av lokalene er fragmentert mellom idrettsrådet, bygdalag, skole og frivilligsentralen. Vi ønsker å komme de frivillige i møte på dette punktet og ønsker at Rådmannen tar tak i denne problemstillingen og legger frem en sak, første halvår i 2020, med løsning og forslag til løsning på disse utfordringene.

5. ORGANISERING AV FRIVILLIGHET
Mange frivillige organisasjoner, foreninger og privatpersoner ønsker å bidra inn mot institusjonene våre som f.eks Jonsokberget, Tautunet, dagsentrene og Langelandsmoen med ulike bidrag som underholdning, besøkstjeneste og annnet. Mange opplever at det ikke er så lett å vite hvem man skal kontakte, hva man kan bidra med og når dette passer. Kommunestyret ber om en sak i løpet av våren der det tas opp hvordan dette kan organiseres innenfor institusjonene våre. Om dette ansvaret skal legges hos en person sentralt, eller om det skal være en ansvarlig på den enkelte institusjon må vurderes.

6. DRIFT AV IDRETTSANLEGG I STRAND KOMMUNE
Strand kommune må inngå en forpliktende avtale når det gjelder drift av alle kommunale idrettsanlegg med brukerne av anleggene. Det må avklares hvordan anleggene og hallene kan driftes på en økonomisk forsvarlig måte. Bruk av anlegg og haller medfører kostnader for vedlikehold, renhold, rydding av uteområder, strømutgifter
og andre kostnader. Det må i fellesskap med brukerne finnes en god løsning som balanserer brukerne sin innsats med kommunens. Det må settes ned en gruppe bestående av brukere av anleggene og representanter fra administrasjon og kommunestyret.

7.FORELDREKURS
Foreldrerollen kan være krevende og mange foreldre ønsker å lære mer om hvilke verktøy som kan brukes til å bygge opp om barnets utvikling og for å skape en god relasjon mellom seg og barnet. Strand Kommune tilbyr dette til et utvalg av foreldre i dag, men det er flere foreldre på venteliste. Rådmannen bes vurdere å tilby foreldrekurs for voksne som blir foreldre for første gang. Dette kan gi nybakte foreldre gode verktøy for å mestre den krevende foreldrerollen de går inn i. Dette kan bidra til at færre foreldre trenger hjelp senere i livet. Det bør ses på om dette kan gjennomføres innen rammene av budsjettet til Familiens Hus.

8. HELSETILBUD FOR PSYKISK SYKE
Mennesker med psykiske problemer har de samme pasientrettighetene som andre pasientgrupper. Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med psykiske lidelser. Ansvaret følger av helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenestene kan omfatte rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig og evnt oppfølging i bolig, oppsøkende arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, arbeid med Individuell plan og oppfølging før, under og opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel mv.
Tilbudene i Strand til mennesker med psykiske lidelser kan virke noe uoversiktlig. Politisk ledelse ønsker en sak i første halvår 2020 som beskriver status på arbeidet innen psykisk helse, hvordan dette er organisert og en vurdering om hva som kan forbedres. Det er ønskelig at det gjennomføres en brukerundersøkelse i forkant av saksutredningen.

9. 1-10 SKOLER I STRAND
I de senere årene har antall 1-10 skoler økt i Norge. Slike skoler vil potensielt kunne ha flere fordeler:

– Bedre integrering mellom skoletrinnene – Bedre utnyttelse av ressursene, spesielt innen ledelse – Bedre utnyttelse av PPT ressursene og flere faste kontordager på skolene – Større fleksibilitet i organiseringen av skolene – Styrking av praktiske fag i skolene

Rådmannen bes derfor legge frem en sak der det utredes å etablere en eller flere 1-10 skoler i Strand.

10. EN BOLIGEFFEKTIV KOMMUNE
Strand Kommune eier flere eneboliger, leiligheter, administrasjonsbygg, skoler etc. Dette krever betydelige beløp til vedlikehold. I tillegg leier kommunen lokaler til flere av tjenesteområdene og administrasjonen er spredt over flere bygg. Dette fremmer ikke samarbeid mellom avdelinger og er ressurskrevende. Det er lite hensiktsmessig for en kommune å være eier av eneboliger med hage og rådmannen bes derfor selge de 10 eneboligene kommunen er eier av. Rådmannen bes komme med en sak om hvordan kommunen skal driftes mer arealeffektivt.

11. BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN – EIE FOR LEIE
Prinsippet om å eie framfor å leie omtales i “Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) Bolig for velferd”. Stadig flere kommuner bruker ulike modeller for leie til eie som sitt boligsosiale arbeid, der de systematisk hjelper sine leietakere til å bli boligeiere. Det kan gi flere en mer selvstendig bosituasjon, samtidig som det demper presset på kommunale boliger. For vanskeligstilte grupper som innvandrere, utviklingshemmede, uføretrygdede eller andre som blir stående utenfor boligmarkedet på grunn av lav inntekt, kan det å eie boligen sin bidra til et mer selvstendig liv. Kommunestyret ber om at kommunen utarbeider en strategi for boligsosialt arbeid i løpet av 2020.

12. UTVIKLE REISELIVET I STRAND
I løpet av første halvår 2020 skal Strand kommune sine samlede tiltak innen reiseliv evalueres. Evalueringen skal også vurdere fordeler og ulemper ved å ansette en kommunal reiselivssjef. Formålet er å få en så målrettet bruk av de samlede ressursene Strand kommune bruker på reiseliv, for i enda større grad å utvikle næring og arbeidsplasser knyttet til den store turiststrømmen i kommunen. Det er store muligheter for Strand i utvikling av reiseliv spesielt med hensyn til ekspedisjonsskip, stisykling og friluftsliv.

13. KJØP AV SKOLEPLASSER VED FORSAND BARNE SKOLE OG FORSAND UNGDOMSSKOLE
Det kjøpes elevplasser i Forsand Barneskole og Forsand Ungdomsskole. Dette gjelder barn som nå går på skolene. Elever som skal begynne på barneskolen skal starte på Jørpeland. Elever skal begynne på ungdomsskolen, skal starte på Jørpeland. Rådmannen bes kartlegge hvor mange som nå går på skolen på Forsand som ønsker å begynne på Jørpeland. Dette må klarlegges snarest mulig for å ha en avklaring til skolestart 2020. Rådmannen bes reforhandle avtale om kjøp av plasser ved skolene på Forsand.

14. NYTT TAK PÅ JØRPELAND KIRKE
Det er satt av kr 3 millioner til nytt tak på Jørpeland kirke i investeringsbudsjettet for 2020. I tråd med anbefalingen fra tilstandskontrollen utført av Akasia, bes Strand kirkelige fellesråd om å vurdere legging av bygningsintegrerte solceller. Dette vil gi Strand kommune økt kunnskap om bruk av solceller på offentlige bygg, samtidig som Strand tar på alvor ambisjonen om å legge til rette for bærekraftige og klimavennlige løsninger. Det bes også om at Strand kommune ved innkjøpsansvarlig blir involvert i anskaffelsen, for å høste kunnskap om innkjøp av fornybare løsninger.

Noter

1. Eiendomsskatt
Eiendomsskatten holdes på samme nivå som i 2019. Eiendomsskatten for bolig og fritidsbolig settes til 2.1 promille i 2020 og til 2.2 promille i 2022 og 2023. Dette tilsvarer en gjennomsnitts økning på 2.5 % årlig.
2. Nordre Strand Oppvekstsenter
Skole og barnehage opprettholder driftsnivå som i 2019.
3. Kjøp skoleplass nye Sandnes
Se verbalt forslag 13
4. Kulturskolen
Opprettholder samme nivå som i 2019. Det blir ingen økning i gebyrer.
5. Anleggsmedarbeider.
Stillingen skal delta i tilrettelagt arbeid.
6. Utkantmidler
Midler skal brukes til belysning i utkantstrøkene.
7. Tilskuddsmidler til samliv, familie og foreldreveiledning
Midlene øremerkes tilskudd til frivillige lag og organisasjoner innen samliv, familie- og foreldreveiledning, jfr sak 18/6475
8. Kjør for livet.
Det opprettholde samme antall plasser som dagens nivå.
9. Reduksjon kursutgifter
Kursing innenfor kritisk kompetanse prioriteres. Det bør satses på intern opplæring, webasert opplæring og bruk av foredragsholdere på stedet. Krav til opplæring på skole og barnevern prioriteres.
10. Vaktmestertjenesten
Det legges opp til effektivisering, litt lavere driftsnivå og besparelse i form av reduksjon i årsverk.
11. Renhold
Det legges opp til effektivisering, litt lavere driftsnivå og besparelse i form av reduksjon i årsverk
12. Nav flyktnings tjenesten
Reduserte behov og besparelse i form av reduksjon i årsverk
13. Ryfylke Læringssenter
Reduserte behov og besparelse i form av reduksjon i årsverk.
14. PPT
Det legges opp til effektivisering, litt lavere driftsnivå og besparelse i form av reduksjon i årsverk
15. R5 Helsehus rus
Tilbudet legges ned og overføres til ordinære legetjeneste.
16. Salg av eneboliger
Kommunen selger alle eneboliger og satser på å benytte egne og innleide leiligheter.
17. JUS
Investeringsmidler til planlegging flyttes til 2022.
18. Helsesenter Jørpeland
Investering utsettes til samlet behov for legetjenester er avklart.
19. Kunstgress Jørpeland Stadion
Investeringsmidler fra kommunen forutsetter samarbeid med idrettslaget Staal.
20. Fritidsfabrikk
Realisering av fritidsfabrikk avhenger av at Torghuset har en byggeteknisk tilstand som gjør ombyggingen realiserbar.
21. Svømmehall
Beholdes i investeringsplan, men på grunn av kapasitet i kommunen vil byggestart utsettes.

Legg igjen en kommentar