Pressemelding: Rådmannen om kommuneøkonomien i Strand

Det framlagte budsjettforslaget viser et meget stramt budsjett for 2021 og for økonomiplanperioden til 2024, skriver rådmannen Ketil Reed Aasgaard i denne pressemeldingen.

Ved inngangen til 2021 er Strands økonomi strammere enn på mange år. Beregning av skatt og rammetilskudd baserer seg i budsjett og økonomiplan for 2021 til 2024 på en forventet folkevekst i Strand som er noe mer optimistisk enn anslagene til Statistisk sentralbyrå og det vi la til grunn tidligere i budsjettprosessen. På tross av lav ledighet i Strand er skatteinntektene fortsatt lave, og ligger hittil i år på 89 % av landsgjennomsnittet før inntektsutjevning og på 95 % etter inntektsutjevning. Strand kommune ligger også langt bak en del av nabokommunene når det gjelder skatteinntekter.

Rådmannens budsjettforslag innebærer et netto driftsresultat for 2021 på 1,7 i prosent. Forslaget fører til at tjenestene i 2021 og utover i planperioden må drives på et mer nøkternt nivå. Hovedforklaringen til dette er økende gjeldsgrad på grunn av høye investeringer samt svake inntektsutsikter. Samtidig forventes det at etterspørselen etter kommunale tjenester de neste årene vil øke, blant annet som følge av en aldrende befolkning. For å håndtere dette dilemmaet, må kommunen ta stilling til hvilke tjenester man ønsker å levere til innbyggerne fremover, på hvilken måte de skal leveres og til hvilken kvalitet.

Hele organisasjonen har på bakgrunn av dette jobbet intenst for å gjøre varige kutt i driften. Ett av tiltakene er å ta grep i skole- og barnehagestrukturen. Forslaget fra budsjettfremlegget i 2020 om å avvikle driften ved skolen på Nordre Strand oppvekstsenter fra og med august 2021 tas derfor frem igjen. Skolen har hatt større utfordringer enn de andre kommunale skolene med å rekruttere faglært personale, og er også den skolen som har høyeste enhetskostnader per elev. Dette grepet reduserer kostnader og bidrar samtidig til å øke andelen kvalifiserte lærere i Strandaskolen. Elevene foreslås flyttet til Tau skole. Det foreslås også en rekke andre kostnadsreduksjoner som i sum innebærer at tjenestene må leveres med ca. 25 færre årsverk enn i dag.

Kommunestyret har vedtatt et ekspansivt investeringsprogram. I budsjettet for 2021 skal det investeres for 325,7 mill., noe som gir et lånebehov på 244,5 mill. Som et resultat av dette anslås kommunens gjeldsgrad til å være på 121,6 % ved utgangen av 2021. Basert på investeringsnivået for planperioden er gjeldsgraden ved utgangen av 2024 anslått til 130 % av driftsinntektene. Økt gjeldsgrad reduserer tilgjengelige midler til tjenesteproduksjonen.

Viktige tiltak for å oppnå budsjettbalanse har vært:

• Forventning om økte inntekter basert på tilflytting utover SSB sine prognoser

• Økt andel selvkostfinansiering av kommunale tjenester

• Strukturelle tiltak innen skolesektoren

• Redusert grunnbemanning i omsorgssektoren

• Krav til omstilling og kostnadskutt i hele organisasjonen

• Økt eiendomsskatt

• Nedjusteringer, tidsforskyvninger og kutt i investeringer

• Endret avdragsprofil på lån

Koronapandemien har preget Norge og verden sterkt det siste halvåret. Mange ansatte i kommunen legger ned mange timer utover normal arbeidstid for å sikre at Strand kommune kan levere tjenester og samtidig ivareta de begrensninger som helsemyndighetene pålegger oss. Krisesituasjonen har medført at kommunen må prioritere strengt for å sørge for at tjenesteproduksjonen i virksomhetene forløper så godt som overhodet mulig. Hittil i 2020 har utgiftene i Strand kommune vært 4,9 mill. høyere enn det som er mottatt av tilskuddsmidler fra staten. En foreløpig oversikt viser at Strand vil motta 10,6 mill. gjennom en tilleggsbevilgning til

Statbudsjettet for ekstrakostnader knyttet til koronapandemien. Bevilgningen skal dekke både merkostnader og mindreinntekter i driften som følge av korona første halvår 2021.

Strand kommune har som mange av landets kommuner gjennom mange år hatt en ustabil fastlegetjeneste. Rådmannen har som ett av få områder, valgt å prioritere en betydelig styrking av fastlegeordningen i økonomiplanen for 2021-2024, basert på vedtatt strategiplan for legetjenester. Strategiene i handlingsplanen tar sikte på å legge til rette for rekruttering av nye fastleger og å beholde eksisterende leger gjennom å tilrettelegge for en rimelig totalarbeidsbelastning, både hos kommunale og private næringsdrivende leger.

Det framlagte budsjettforslaget viser et meget stramt budsjett for 2021 og for økonomiplanperioden til 2024. Samtidig blir det derfor viktig for oss alle å arbeide for at Strand skal høste av alle mulighetene knyttet til kommunens beliggenhet og naturmangfold, nemlig en kommune preget av positiv befolkningsutvikling, et mangfoldig og spennende næringsliv og ikke minst et attraktivt og voksende reiseliv.

Jørpeland, 4. november 2020 Ketil Reed Aasgaard Rådmann