Presser foreldre til å velge skole på Jørpeland

I dag startet en lang behandling av saken hvor politikerne i Strand kommune skal avgjøre hvorvidt kommunen skal tilby skoleskyss for elevene fra det grensejusterte området.

Saken skal opp i dagens levekårsutvalg, videre i formannskapet på torsdag før den skal endelig avgjøres i kommunestyret antakelig i slutten av april.

Hovedpunktet i saksfremstillingen kan tolkes som et pressemiddel ovenfor foreldrene til å velge skole på Jørpeland. Grunnen til dette er at Strand kommune ikke ønsker å betale en tilleggskostnad på sirka 400.000,- for å opprettholde skoleskyssen fra det grensejusterte området til Forsand skole.

Problemstillingen er at Strand kommune uansett må betale billettprisen pr elev uavhengig av om de skysses til skole på Jørpeland eller til Forsand. Men fra høsten 2020 opphører skoleruten Kolumbus har til Forsand skole. Dermed tilfaller det en ekstra kostnad på 400.000,- på Strand kommune for å opprettholde dette tilbudet. I følge saksfremstillingen er denne kostnaden fast, uavhengig av hvor mange elever som benytter seg av tilbudet. Uten at dette dokumenteres.

  • Det er vanskelig å se at kostnaden med en bussrute to ganger om dagen skal koste det samme om eksempelvis 12 av de 32 elevene benytter seg at tilbudet og resterende reiser til Jørpeland på skole.

Løftebruddet som ødela alt
Det hele er en kompleks sak som går langt tilbake i tid. I grove trekk bunner dette i lovnader fra ordfører Irene Heng Lauvsnes om at skoleelevene i det grensejusterte området skulle få fullføre skolen på Forsand. Lovnaden kom under et folkemøte på Lysefjordsenteret 19. februar i fjor. Strandbuen siterte da ordføreren på følgende «Me har eit kommunestyrevedtak på dette, slik at de skal vera trygge på dette, så ja, ungane dine får gå på Forsand skule så lenge dei vil«.

Bjørn Høllesli, som stilte ordføreren spørsmål om barna kunne være trygge på å få fullføre skolen ut 10.klasse, er oppgitt over hele situasjonen. For ham selv har ikke skoleskyss stor betydning da både han og mannen er lærere på Forsand skole. Men dette føyer seg inn i en rekke løftebrudd i kjølvannet av grensejusteringen, sier han.

Høllesli mener også at slik det er nå er det de som sitter igjen med svarteper. Usikkerhet rundt skoleplass og skoleskyss, vi må søke hvert år og vet ikke hvordan det vil gå i framtiden, og så har vi fått eiendomsskatt og økte kommunale avgifter. Med disse forutsetningene er det vanskelig å se for seg at folk vil ønske å bosette seg her, så på mange måter er bygdene ødelagt for framtiden, forteller han.

Hele nærskolebegrepet blir litt meningsløst her. I lovens forstand er nærskole den nærmeste skolen i den kommunen en bor, men for vår del, etter grensejusteringa er «nærskolen» veldig langt borte, utdyper Høllesli. Han mener også at dersom de pålegger de å organisere/betale skyss selv, er vedtaket om at elevene skal få gå på Forsand ganske hult, og de presser oss til å velge Jørpeland. Jeg synes det er veldig dårlig gjort, avslutter Høllesli.

Konsekvensen av at elevene presses til å velge Jørpeland er at disse bygdene mister kontakten med Forsand og bli en perifer utkant til Jørpeland. Det blir lite attraktivt å bo der og det blir fraflytting og nedgangstider.

Det som kunne ha endret alt
I kommunestyremøte 19.februar i år endret posisjonspartiene mening rundt saken og la frem er nytt verbalt forslag til budsjett og økonomiplanene. Dette lød:

Rådmannen bes om å etablere en søknadsordning der foresatte til alle elever fra det grensejusterte området, som nå går på Forsand Skole, kan søke om at deres barn kan få fortsette på Forsand Skole ut over 2020. Alle elever som ønsker å fortsette på Forsand må søke om dette.

Rådmannen skal innvilge søknadene, hvis det ikke foreligger spesielle grunner til avslag. Under behandling av søknad må det inviteres til individuelle samtaler mellom foresatt, elev, skoleledelse ved den enkelte skole, samt eventuelt andre relevante parter.

Det må sendes inn ny søknad for hvert nytt skoleår. Søknadene skal godkjennes, hvis det ikke foreligger spesielle grunner til avslag. Søknadsfrist må settes slik at det er mulig å ha en avklaring til skolestart 2020. Ordfører går i dialog med politisk ledelse i Sandnes om kjøp av plasser ved skolene på Forsand til KS satser.

De som går i barnehage, begynner i barnehage i Strand fra høsten 2020.

Men nå vil altså ikke administrasjonen dekke skoleskyss for de elevene som politikerne har vedtatt at skal få fullføre skolen på Forsand dersom de ønsker det.

Senterpartiet ved gruppeleder Alf Henning Heggheim sier i en uttalelse tirsdag formiddag at de vil gå for at Strand kommune dekker utgifter til skoleskyss for elevene fra det grensejusterte området som velger å fortsette ved Forsand skule fra høsten 2020. For oss blir det helt feil å ønske velkommen til våre nye innbyggere, tilby dem en overgangsordning for å fortsette på Forsand skule, men be foreldrene selv betale skoleskyssen, legger han til. Jeg kan ikke fatte og begripe at administrasjonen i det hele tatt foreslår dette, avslutter Heggheim.

Ordfører Irene Heng Lauvsnes har ikke ønsket å svare på spørsmål om saken. Vi spurte ordføreren følgende spørsmål, som inntil videre står ubesvart:

– Har Høyre diskutert noe rundt denne saken og hva har dere konkludert med?

– Føler du at vedtaket om at elevene allikevel skal få fullføre skolen ut 10.klasse har samme tyngde nå som det ikke vil tilbys skoleskyss til Forsand?

– Har du forståelse for at de grensejusterte innbyggerne nå blir presset til å gå på skole på Jørpeland?

– Det verbale forslaget 13 som gjør at elevene kan fullføre skole ut 10.klasse på Forsand innholder veldig dårlig begrunnelse for hva som menes med «spesielle grunner» for avslag. Kan administrasjonen feks avslå ønske/søknad om å gå på Forsand pga dårlig kommuneøkonomi feks før skoleåret 2020/21 og at de da sparer penger på at eleven/elevene flyttes til Jørpeland?

One Comment

Legg igjen en kommentar