Rådmannen fraråder politikerne å innføre koronaforskrift

I torsdagens formannskapsmøte får politikerne en sak om koronaforskrift på bordet. Det er ordfører, Irene Heng Lauvsnes, som har bedt om det blir lagt frem en sak for formannskapet der det kan drøftes om kommunen bør innføre en egen forskrift om smitteverntiltak slik som blant annet Stavanger kommune har gjort.

Rådmannen fraråder at det innføres egen forskrift nå. De nylig publiserte koronareglene i Strand, fra 12.11.2020, er kommunens anbefalinger for å hindre/redusere smitterisikoen i vår kommune, skriver rådmannen i saksfremstillingen.

Næringen i kommunen er skeptisk

Næringsforeningen har gitt innspill til saken,m. Og fra næringsforeningens ståsted, er den generelle holdning at tiltakene bør være mest mulig felles i vårt felles bo- og arbeidsmarked, både med tanke på effekt og hvordan næringsliv og befolkning skal forholde seg til forskriften.

Det er dessuten komplisert å mene mye om selve tiltakene all den tid disse er utarbeidet av kompetente folk innen smittevern. Men det er veldig komplisert om regelverket varierer vesentlig fra kommune til kommune. Dette så vi i starten av epidemien da Hjelmeland kommune valgte langt strengere praksis en f.eks. Strand og Stavanger.

Handelsforeningen på Jørpeland mener at forskriften fra Stavanger er et bra utgangspunkt. Det er nok viktig at innholdet er tilnærmet likt i hele arbeids/bo området vårt slik at det er enklere for befolkning å forholde seg til reglene. Det som er en utfordring for handels- og serveringsbransjen er det som oppfattes som dobbeltkommunikasjon fra regjering hvor Statsminister sier at vi skal gå hjem, mens kulturminister oppfordrer til å bruke de som har åpent. Det kan jo ikke innlemmes i forskriften, men kan være greit å ha i bakhodet når en velger formuleringer i pressemelding, skriver handelsforeningen.

Politiet i Strand ved lokal politikontakt skriver i sin uttalelse at politiet vil ha en mer offensiv håndhevelse av straffesanksjonerte regler, og vil vurdere straffesaker for brudd på lokale smittevernregler. Det menes videre at det kan være uheldig at det er ulike regler i kommunene ved at presset kan øke i områder der det er mindre strenge regler.

Rådmannen og smittevernlegen er enige om å avvente forskrift

Det er viktig at vi alle gjør det som er mulig for å hindre at smitten sprer seg. Derfor har regjeringen/Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet utarbeidet forskrifter og en rekke anbefalinger der vi «alle» får gode råd for hvordan vi skal oppføre oss for å hindre at smitten sprer seg, starter rådmannen i sin konklusjon.

Noen kommuner som blant annet Stavanger har i tillegg fått vedtatt egne forskrifter for sine kommuner blant annet for å kunne straffe de som bryter forskriften.

Strand kommune har som nevnt brukt innholdet fra forskriften i Stavanger og besluttet at den skal praktiseres som en anbefaling i vår kommune.

Smittevernlegen anbefaler ikke at det innføres egen forskrift nå mens politiet ser utfordringene med ulike regler i ulike kommuner. Så langt er det det kun Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola som har egen lokal forskrift. Etter rådmannens syn vil det være naturlig å følge beslutninger som de øvrige kommunene på Jæren gjør. Avstand og reisemønster mellom de fire kommunene med egen forskrift og de andre kommuner i denne delen av fylket relativt like og Strand skiller seg ikke på noen måte ut i det bildet.

En forskrift gir mulighet for en straffereaksjon, men rådmannen er noe i tvil om straff er et virkningsfullt tiltak i denne situasjonen. Informasjon og opplysning vil sannsynligvis ha en minst like god effekt.

Rådmannen anbefaler derfor at det ikke innføres egen forskrift nå, men at man avventer erfaringer fra Stavanger m.fl. og følger med på hva de andre kommunene i denne delen av fylket gjør.