Rådmannen vil opprettholde avslaget til badstuene

I kommende forvaltningsutvalg skal politikerne behandle klagen til Norwegian Experience på omgjøringen av dispensasjonen til bruk av badstuer med motor på Revsvatnet.

Tidligere har vi skrevet om at Dispensasjonen til badstuene er ugyldig og at Naturvernforbundet i Strand ønsker ikke de flytende badstuene på Revsvatnet velkomne.

13.august skrev vi at Strand kommune omgjør tillatelsen til badstuene etter at kommunen gjorde en ny vurdering av saken.

Ingen nye forhold

Slik rådmannen vurderer det i saken kommer det ikke frem nye forhold i klagen som kommunen ikke var kjent med på vedtakstidspunktet. Rådmannen mener derfor at vurderingen og konklusjonen som går frem av det påklagede vedtak kan opprettholdes og at klagen ikke bør tas til følge.

I klagen anfører Norwegian Experience at den svært begrensede bruken av badstubåtene ikke kan være en belastning for naturmiljøet og heller ikke trivselen. Slik klager vurderer det er ikke kjøring med batstubåtene å regne som rekreasjonsformål i lovens forstand, men for å kunne transportere nevnte båter på en sikker måte til trygge lokasjoner for bading, herunder vanncampen og øvrige fortøyningspunkt. Båtene blir ikke benyttet til «sightseeing» eller annen form for rekreasjonskjøring.

Ønsker å tilrettelegge, men bundet av lov

Det har vært ønskelig fra kommunens side å legge til rette for videreutvikling av reiselivsaktivitetene i og rundt Preikestolhytta slik at turister kan bli lengre i området.

I kommunens tillatelse etter § 6 i mars, som senere ble omgjort til avslag i august, har kommunen hatt som intensjon å balansere hensynene til natur- og friluftsliv, herunder hytteeiers interesser, mot hensynene til reiselivs- og næringsinteressene i området.

Kommunen vurderer det likevel nå etter en ny vurdering slik at lov om motorferdsel § 6 ikke hjemler at det gis tillatelser til motorferdsel i en enkelt sak der formålet med kjøringen utelukkende er fornøyelseskjøring (rekreasjonsformål) som ledd i næringsvirksomhet. På denne bakgrunn er det kommunens konklusjon at den midlertidige tillatelsen til motorferdsel for to badstubåtene må omgjøres til et avslag. Rådmannen gir hellee ikke noe alternativt vedtak da det ikke er hjemmel til å innvilge omsøkte motorferdsel i denne saken med hjemmel i lov om motorferdsel § 6.