Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset

Flere små og store bedrifter har en utfordrende tid foran seg. Permitteringer, karantene, syk og hjemmeværende på grunn av barnepass.

I Strand har flere måttet stenge dørene på grunn av koronaviruset, noen av de er pub, frisør, treningssentre mfl.

Regjeringen har uttrykket viktigheten av å sikre likviditeten nå, og derfor er allerede fire tiltak satt inn: Norges bank har satt ned renten, motsyklisk kapitalbuffer er satt ned slik at bankene skal kunne ha handlefrihet til å finansiere næringslivet i tiden som kommer, og Norges Bank vil tilby ekstraordinære kortsiktige lån til de norske bankene. I tillegg, kan selvstendig næringsdrivende utsette innbetaling at forskuddsskatten, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

I den første fasen har regjeringen prioritert følgende tiltak:

• Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

• Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.

• Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

• Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.

• Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

• Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

• Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.

• Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

• Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.

Legg igjen en kommentar