Resultatet av innbyggerundersøkelsen i Strand

Strand kommune gjennomførte høsten 2019 en ny innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen er utviklet av KS og ble gjennomført av totalt 13 kommuner i Norge denne høsten. Undersøkelsen ble i Strand kommune sist gjennomført i 2015.

Det ble fra Folkeregisteret plukket ut 1500 tilfeldig personer som ble invitert til å svare på undersøkelsen. Deltakerne er jevnt fordelt etter kjønn og geografisk for å dekke hele kommunen. De 1500 er igjen delt inn i tre grupperinger etter alder, fordelt slik: 250 stk. i aldersgruppen 18-29 år, 1000 stk. i aldersgruppen 30-66 år og 250 stk. i aldersgruppen 67 år og eldre. Totalt deltok 481 innbyggere på undersøkelsen i 2019.

  • Se lenk til rapporten i bunn av artikkelen

Hovedresultatene i årets undersøkelse
Dette er de punktene som blir fremhevet som de områdene Strand kommune har lyktes på siden forrige undersøkelse:
– Jørpelandsholmen og friluftslivsatsing
– Skoleutbygging (Superparken)
– Kultur og fritidsaktiviteter som skatepark
– Ryfast
– Veger og infrastruktur

Mens de områdene kommunen ikke har lyktes med i perioden er:
– Sentrumsutvikling (penere sentrum, samlingspunkter, kulturhus)
– Forbedre eldreomsorgen
– Mer tilrettelagt tilbud til vanskeligstilte grupper
– Næringsutvikling
– Fjerne eiendomsskatt

I undersøkelsen er det spesielt noen får ting som går frem som forbedringsforslag. Her er blant annet økt tilrettelegging for turisme og økt fokus på nye arbeidsplasser høyt på listen. Ellers finner du du forslag som bygge sykkel- og gangstier samt gatebelysning (Jørpeland, Tau, Nordmarka) i tillegg til å skape møteplasser/samlingspunkter for både unge og de eldre inkludert lekeplasser i
sentrum.

Rapporten behandles i levekårsutvalget
I førstkommende levekårsutvalg 3. mars legges rapporten frem for politikerne til orientering. I saksfremstillingen skriver rådmannen at resultatet fra årets undersøkelse viser tilfredsstillende fremgang knyttet til innbyggerne sin oppfatning av tillit til administrasjon og folkevalgte, noe rådmannen sier seg godt fornøyd med. Til tross for bedre resultater fra forrige undersøkelse er likevel dette et område der rådmannen gjerne ser at kommunen har enda høyere tilfredshet.

I det videre forbedringsarbeidet vil rådmannen ha fokus på forbedringer i innbyggernes møte med kommunen, både fysisk kontakt og digitalt.
Herunder vil det også bli satset på følgende:
– Forbedre informasjonen til innbyggerne og brukerne om de kommunale tjenestene som leveres
– Øke bevisstheten om kvalitet og likebehandling i tjenestetilbudet
– Øke bevisstheten om habilitets- og nærhetsutfordringer

Les resultatene av innbyggerundersøkelsen her

Legg igjen en kommentar