Ryfast-takstene oppe i samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommunen

I samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune onsdag formiddag var saken om takstene i Ryfast oppe til behandling. Gruppen er samstemt om at takstene må ned i forhold til det forslaget som ble lagt frem av Statens Vegvesen.

Ved voteringen fikk Fylkesrådmannens forslag null stemmer.

Fellesforslaget til Høyre, KrF, Ap og Sp fikk flertall.

Forlaget var som følge:
1. Rogaland fylkeskommune viser til at ytre Ryfylke og Stavangerregionen utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. De foreslåtte takstene for Ryfast er for høye og gir uforholdsmessig høye merkostnader og vil være skadelige for en felles regional utvikling mellom Ryfylke og Stavangerregionen. Rogaland fylkeskommune mener at det takstnivået som må legges til grunn ikke bør ha en trafikkavvisende effekt.
2. Prosjektet har en bomandel på over 80 pst. Rogaland fylkeskommune viser til at forutsetningene i St. prp. er endret ved at det igangsettes privat ferjedrift over Høgsfjorden og en forventet høy el-bil andel. Rogaland fylkeskommune mener derfor at Ryfast-prosjektetkvalifiserer til økte statlige bidrag gjennom tilskuddsordningen for bompengeprosjekt utenfor byområdene. Dette vil være avgjørende for reduserte takster. En slik takstreduksjon vil iverksettes fra det tidspunkt et slikt tilskudd signaliseres.
3. Rogaland fylkeskommune viser til Sentralbanksjefens fremlegg og mener den foreslåtterentebanen er for høy. Rogaland fylkeskommune, som garantist, mener derfor at man kanha en lavere opptrapping og en lavere maksimumssats enn 5.5 pst./6,5 pst.
4. Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke får 20 pst. rabatt.
5. Nullutslippskjøretøy betaler inntil videre halv takst, 50 pst. av ordinær takst, (klasse 1 og klasse 2).
6. Forutsatt det overstående, innføres det passeringstak på 40 passeringer pr. kalendermåned i Solbakktunnelen og passeringstak i Hundvågtunnelen samkjøres med Bymiljøpakken Nord-Jæren.
7. Økonomien og ytterligere reduksjon i takstene i prosjektet vil bli vurdert på nytt etter ett årnår trafikktallene er kjent.
8. Innkreving av bompenger i prosjektet igangsettes ikke før prosjektet i sin helhet er åpnet.

Samferdselsutvalget legger dermed opp til at innkrevingen av bompenger ikke skal starte før alle tunnelene er åpnet.

Senere i ettermiddag skal takstene behandles i et ekstraordinært kommunestyremøte i Strand Kommune.

Saken oppdateres fortløpende

Legg igjen en kommentar