Sandnes går tilbake på at kraftkontoret skal lokaliseres på Forsand

I arbeidet fram mot sammenslåing av Forsand og Sandnes kommuner har ivaretagelse av kraft- og konsesjonsressurser stått sentralt. Som kraftkommune har Forsand over tid opparbeidet seg mye erfaring og god kompetanse på dette området både administrativt og politisk, heter det i saksfremlegget til Formannskapet i Sandnes kommune i midten av januar.

Lokalisering av tjenester i nye Sandnes kommune ble lagt fram som en omfattende sak til Partssammensatt utvalg (PSU) og til Fellesnemnda (FN) 28.08.18. Her ble det gjort rede for forslag til lokalisering av stabs- og støttefunksjoner, lokalisering av stedsbundne tjenester og lokalisering av spesialiserte fagmiljøer. Etablering av et kraftkontor, som hører til den sistnevnte kategorien, ble vedtatt lagt til Forsand.

I Fellesnemnda 02.10.18 sak 16/18 ble fattet slikt vedtak om kraftkontoret:

6. Fellesnemnda godkjenner lokalisering av øvrige tjenester slik det fremkommer av rådmannens innstilling.

En detaljert gjennomgang av kraftkontoret sine oppgaver, nødvendig kompetanse og ressursbehov ble så lagt fram i ny sak til Fellesnemnda. Ressursbehovet ble beregnet til 1,4 årsverk. To 50 % stillinger i tillegg til en 40 % stilling i en overgangsperiode. Sistnevnte for å sikre kompetanseoverføring fra næringssjefen som hadde hovedansvar for kraft som arbeidsområde i Forsand kommune. En todeling av 100 % stillingsressurs for på lang sikt å hindre sårbarhet ved at bare én ansatt skulle ha ansvar for kraftområdet. I samme sak ble det foreslått at kraftkontoret skulle rapportere til økonomidirektøren.

I Fellesnemnda 07.05.19 sak 10/19 ble fattet slikt vedtak:

1. Fellesnemnda sluttar seg til skissert opplegg for etablering av kraftkontor på Forsand frå 1.1.2020.

2. Administrasjonen i Forsand blir bedt om å leggja fram eit forslag til reviderte retningslinjer for bruk av kraftfondet, for behandling i Fellesnemnda seinast over sommaren 2019.

I ettertid har forutsetningene for å etablere et eget kraftkontor i Forsand endret seg. Næringssjef Årstein Løland, som var tiltenkt en mentorrolle, gikk av ved årsskiftet og det ble en ny situasjon for de to andre som hadde avtale om en 50 % stilling hver ved kraftkontoret. Ingen av dem ønsket da dette lenger. Ut fra en helhetlig vurdering synes det derfor mer hensiktsmessig å forlate planene om et eget kraftkontor i Forsand, står det i saksdokumentet.

Siden dette er et nytt kompetansefelt i Sandnes kommune er det like fullt nødvendig å sette inn administrative ressurser for å følge opp kraft- og konsesjonsområdet. Det antas å være behov for ressurser tilsvarende minimum et årsverk ved økonomiavdelingen som kommer til å følge opp dette. Tre ansatte har meldt seg på LVK-skolen (Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar) som gir en grundig innføring i fagområdet.

Legg igjen en kommentar