Senterpartiet reagerer på kommunens ekspressbehandlingen av utbyggingen til Comrod

Senterpartiets, Alf Henning Heggheim, reagerer på kommunens ekspressbehandling av utbyggingssøknaden til Comrod i forbindelse med utvidelsen av sine lokaler på Tau. Tiltaket til Comrod er et ledd i å integrere det nylig oppkjøpte Sørskår Mekaniske i et nybygg på 3000 kvm.

Senterpartiet er redd denne utvidelsen vil medføre økt konfliktpotensiale med næring, bolig, sentrumsutvikling i form av støy, støv mm. Heggheim påpeker at sentrum og bolig kryper stadig nærmere næringsarealet. Det er derfor viktig å tenke langsiktig for dette arealet i Tau sentrum for å unngå konfliktpotensialet.

Senterpartiet har av denne grunn sendt inn grunngitte spørsmål som vil bli stilt i kommende kommunestyre 19. februar for å blant annet få svar på hvorfor lokalpolitikerne ikke har fått fremlagt denne saken som berører sentrumsområdet på Tau.

Senterpartiets, Alf Henning Heggheim, grunngitte spørsmål:

Comrod`s utvidelse av industriareal i Tau sentrum

Comrod AS har som kjent kjøpt Sørskår Mekaniske Verksted. Planen er å utvide Comrod sine lokaler i Tau sentrum til å integrere Sørskår Mekaniske i et nybygg på 3000 m2. De har et samarbeid i dag, og samlokalisering gjør det mulig med ytterligere synergieffekter. I den forbindelse har Comrod AS søkt Strand kommune om rammetillatelse/igangsettelse tillatelse.

Administrasjonen har slik vi forstår det allerede i ekspressfart godkjent søknaden uten politisk godkjenning noe Senterpartiet stiller spørsmål med. Omsøkt tillatelse er innenfor næringsarealet avsatt i gjeldende reguleringsplan, og krever derfor ikke dispensasjon slik vi forstår det. Med denne tillatelsen vil avsatt næringsareal være tilnærmet «oppbrukt», og Comrod AS har ikke ledige areal til eventuell utvidelse.

Senterpartiet har ikke noe i mot denne utvidelsen såfremt dette ikke medfører økt konfliktpotensial næring, bolig og sentrumsutvikling i form av støy, støv m.v. Sentrum og boliger «kryper» stadig nærmere næringarealet. Langsiktig tenking av dette sentrale arealet i Tau sentrum er derfor viktig for å unngå å legge opp til konfliktpotensial. Vi ønsker å forsikre oss om at det ikke er tilfellet.

Senterpartiet har forståelse for at beboere i Ugelid stiller spørsmål med om denne utvidelsen vil kunne bidra til økt konfliktpotensial næring, bolig og sentrumsutvikling. Siden dette er håndtert av administrasjonen uten politisk involvering, ønsker vi tilbakemelding på hvilke vurderinger administrasjonen har lagt til grunn for godkjenningen av søknaden. Senterpartiet stiller spørsmål med om dette er en problemstilling som administrasjonen har tatt for lett på i sine vurderinger.

I 2020 starter revisjon av kommuneplanens arealdel. Et betimelig spørsmål er om det vil være klokt å eventuelt utvide areal avsatt til næring i Tau sentrum når både sentrum og bolig «kryper» stadig nærmere. I umiddelbar nærhet har vi Nordmarka industriområde som er vårt regionale næringsområde med store ledige nærings areal.

Dessverre viser historien at vi har flere eksempler i vår kommune der industri og bolig kommer i konflikt. Det ønsker vi å unngå.

Spørsmål:
1. Dette er en del av sentrumsområdet på Tau der folkevalgte skal bli fremlagt søknaden med skissetegninger for utbyggingen. Hvorfor er ikke det blitt gjort? Vil saken bli lagt frem for Forvaltningsutvalget?

2. Blir dagens produksjon til Sørskår Mek videreført på Tau, eller legges det opp til endret produksjon? Hva sier søknaden?

3. Hvilke konkrete synergieffekter ved samlokalisering på Tau er oppgitt som begrunnelse i søknaden?

4. Hvilke konkrete vurderinger har administrasjonen gjort rundt etablering i kommunens regionale næringsområde i Nordmarka som alternativ (der Sørskår Mek allerede har en tomt)?

5. Hvilke konkrete vurderinger har administrasjonen gjort rundt konfliktpotensialet næring, bolig og sentrumsutvikling på kort og lang sikt – også tatt i betraktning at kommuneplanens arealdel skal revideres i 2020?

6. Hvilke konkrete krav har administrasjonen stilt i godkjenningen til eventuelle avbøtende tiltak knyttet til støy, luft forurensning?

7. Kan administrasjonen forsikre oss om at tillatelsen ikke øker konfliktpotensialet næring, bolig og sentrumsutvikling på kort eller lang sikt?

Situasjonskart hovedbilde: JoB Arkitekter

Legg igjen en kommentar