Senterpartiet vil ha tverrforbindelse mellom Strandastøa og Vatne

I dagens kommunestyremøte skal politikerne behandle høringsinnspill til nasjonaltransportplan 2022-2033.

Rådmannen foreslår følgende punkter i Strand kommune sitt høringsinnspill:
1. I planen må rassikring langs Rv 13 prioriteres. Dette gjelder spesielt strekningen mellom Erfjord og Sand i Suldal, og spesielt må prosjektet Lovraeidet – Rødsliane gjennomføres så tidlig som mulig i perioden. Men planen må også konkret prioritere rassikring og utbedringer på strekningen mellom Nesflaten og Røldal.

2. Reguleringsplan for lang tunnel mellom Tysdal og Årdal er vedtatt. Finansiering av lang tunnel må innarbeides i planen tidlig i perioden.

3. Mellom Kvam i Strand og Bjørheimsbygd mangler det ca. 3 km med gang- og sykkelveg. Bygging av gang- og sykkelveg samt utbedringer av riksvegen på samme strekning bør innarbeides i planen.

4. Ryfast med Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen vil åpnes for trafikk i slutten av mars d.å. Planen bør vurdere om statlig tilskudd til bompengeprosjekter i landet kan økes for å få ned reisekostnaden for næringslivet/brukere av tunnelen.

Fra før har også Ryfylkerådet gitt et høringsinnspill i saken, hvor blant annet alternativ trasé uten om Tau sentrum er en del av innspillet.

Senterpartiet vil i kommunestyremøte fremme følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Kommunestyret ber Statens vegvesen i første del av plan perioden starte utredning og planlegging av ny Rv. 13 tverrforbindelse mellom Solbakk/Strandastøa og Svotunellen på Vatne. Etter åpningen av Ryfylketunnelen har trafikkmengden økt med over 30 %  gjennom skoleområdet i Tau sentrum. Det er et mål å lede hovedtrafikken utenom Tau sentrum og korte ned reisetiden for å binde Ryfylke regionen enda tettere sammen.

I går ble det kjent i Strandbuen at også Krf i Strand vil komme med et tilleggsforslag om tverrforbindelse mellom Solbakk og Vatne.

Gruppeleder i Senterpartiet i Strand, Alf Henning Heggheim har svart på noen spørsmål om konsekvensene med en slik tverrforbindelse som leder trafikken vekk fra Tau sentrum og næringen der.

Hva tenker du om konsekvensene for lokalt næringsliv i Tau sentrum dersom trafikken fra Stavanger og innover ledes bort fra næringen?
Vi tror ikke at konsekvensene for lokalt næringsliv vil være så store. Tau er i vekst, og for lokalbefolkningen er det viktig med et godt tilbud i Tau sentrum. Men, samtidig har vi forståelse for at lokalt næringsliv ønsker mest mulig av gjennomgangstrafikken innom Tau sentrum. Før eller senere vil det uansett være behov for å lede trafikken utenom Tau sentrum. Slike prosjekter tar veldig lang tid å modne, planlegge, prosjektere, finansiere, vedta og bygge. Da må vi begynne nå. Strand har også for noen år tilbake et enstemmig kommunestyre vedtak på dette.

Er det vurdert andre trafikksikkerhetstiltak som kan være et alternativ til tverrforbindelsen?
Nei, ikke så vidt meg bekjent. Fartsgrensene blir satt ned og vi får stadig flere opphøyde gangfelt. Det gjør at vi spesielt fra yrkessjåfører får tilbakemeldinger på at det ikke er en langsiktig løsning å lede den økende trafikk gjennom skole og sentrum på Tau. Vi får også en del henvendelser fra foreldre som er bekymret for skolebarna.

Hvordan ser du for deg at lokalt næringsliv vil dra nytte av hyttefolk, gjennomreisende osv dersom trafikken stadig ledes i tunneler forbi all bebyggelse og næring?
Først og fremst gjennom et attraktivt sentrum med bredde i tilbud. Mange hytteturister på vei innover i Ryfylke handler i Tau sentrum på fredager på vei inn til hytta. Det tror jeg vil fortsette fordi det er et passelig stopp etter å dra rett fra jobb fredags ettermiddag.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt

One Comment

Legg igjen en kommentar