Slik kan Torghuset bli som fritidsfabrikk

Illustrasjon av Arkipartner AS

Torghuset har vært en utfordring for Strand kommune i lang tid og en rehabilitering av bygget var utredet allerede i 2005. Strand kommune har utsatt oppgraderingen i 15 år og samtidig brukt mye penger på holde varmen i et bygg med svært lite isolasjon. I formannskapet 5, februar skal politikerne ta stilling til om de ønsker å satse videre på fritidsfabrikk planene.

Kommunen ønsker nå å oppgradere Torghuset og mener at en oppgradering må ses i sammenheng med drømmen om ett nytt kulturhus. Et nytt kulturhus til 170 millioner anses som lite realistisk å gjennomføre før om 20-30 år med tanke på den høye gjeldsgraden til kommunen. En ombygging av Torghuset er i denne forbindelse en lavt hengende frukt. En får kanskje ikke et arkitektonisk mesterverk for 62 millioner, men en får et funksjonelt og energieffektivt bygg med et godt inneklima iht. dagens strenge krav, står det i saksfremstillingen.

Skisse: Arkipartner

Torghuset ble fra 1968 brukt av Øglend AS som en konfeksjonsfabrikk (tekstilfabrikk) og ble kjøpt av Strand kommune i 1989 av daværende eier Strand Eiendomsselskap A/S. Formålet med kjøpet var at deler av bygget skulle benyttes som kulturformål. Bruken av bygget endret seg vesentlig etter at Strand kommune overtok bygget. 1990 startet arbeidet med å bygge om huset til dagens bruk. Denne ombyggningen til dagsenter, kontorer og forsamlingslokaler har helt andre krav til bygningsfysikk, inneklima og brannsikkerhet.

Strand kommune har ikke lykkes i å finne byggesøknaden som omhandler denne bruksendringen. Bygninger er i utgangspunktet lovlige dersom de er i samme stand som da den ble godkjent gjennom byggesaken. Foreløpig funn er at byggningsrådet godkjente i sak nr 256/87 – bruksendring av Øglændbygget fra industri til forettningslokaler. 2. etsaje mot Rådhusgaten skulle innredes til kontorer og hallen skulle bli utlagt til forretninger som samles rundt et torg. Byggesak har et pågående tilsyn for å komme til bunns i dette.

Uavhengig av godkjent bruk så har bygget store mangler som må utbedres. Allerede i 2005 ble det utarbeidet en rapport med kostnadsoverslag for rehabilitering for oppjustering til myndighetskrav. Rapporten nevner at fyringsutgiftene er 3 ganger høyere enn for tilsvarende bygg. I dag brukes elektrisk oppvarming. Strømutgifter pr år er ca 440.000. Byggets ytre skall har kun 5 cm isolasjon og er ikke prosjektert for å opprettholde innetemperatur til eksempelvis kontorer. Kostnadsestimatet fra rapporten er 11,5 millioner som tilsvarer 18,4 millioner i 2019-kroner.

I 2012 ble det gjennomført en brannteknisk tilstandsvurdering som viser til flere avvik. Eksempelvis må sprinkleranlegget utvides til å dekke tilfluktsrom og fyrrom. Det ble også avdekket svekkelser i brannceller med uklassifiserte vinduer, gjennomføringer uten branntetting og dører uten brannmotstand.

I 2016 ble det utarbeidet et nytt kostnadsoverslag for å få bygget iht. TEK10. Kostnadsoverslaget fra rapporten er 35,6 millioner som tilsvarer 39 millioner i 2019-kroner.
Prosjektering var ikke medtatt i dette kostnadsoverslaget.

I 2019 ble det gjennomført en tilstandsvurdering av taket som blant annet anbefaler at gesimsbeslag bør utbedres.

Det er ikke gjort nye tilstandsvurderinger i denne mulighetsstudien, men heller fokusert på finne en god planløsning til barn og unge og samtidig vurdere kapasiteten til den bærende konstruksjonen.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det settes i gang arbeid med et forprosjekt for ombygging av torghuset til en «fritidsfabrikk» for barn og unge. Foreløpig kostnadsramme settes til 62 millioner. Endelig kostnadsramme og fremdrift vedtas i behandlingen av forprosjektrapport høsten 2020.
2. Parallelt med prosjektet utredes nye lokaler til dagsenteret.

Legg igjen en kommentar