Smittetiltakene gjør at arbeidsledigheten øker i Rogaland

I november øker arbeidsledigheten kraftig i Rogaland innenfor reiseliv og transport, men går samtidig ned i flere andre bransjer. For Strand og Hjelmeland er arbeidsledigheten mer eller mindre uendret fra forrige måned.

Ferske tall fra NAV viser at 16 696 personer er arbeidssøkere i Rogaland ved utgangen av november. Dette inkluderer personer helt uten arbeid, delvis uten arbeid og arbeidssøkere på tiltak. 9 331 personer er registrert helt uten arbeid i fylket. Det utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Snittet for Norge ligger på 3,9 prosent.

– Økningen i arbeidsledigheten de siste ukene er en direkte konsekvens av de nye smittetiltakene som styresmaktene innførte 5. november. Det resulterte brått i en oppgang i arbeidsledigheten, spesielt innenfor reiseliv, persontransport, overnatting og servering. Det er bransjer som har slitt tungt i lang tid, og har fått det enda tøffere i høst, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

– NAV fikk tidlig i november en indikasjon på at arbeidsledigheten ville gå opp innenfor disse yrkesgruppene da mengden varsler om permitteringer og oppsigelser fra bedrifter økte betydelig.

Liten endring i Ytre Ryfylke

I Strand var arbeidsledigheten på 2,8% og 187 personer helt uten arbeid i oktober, mens for november er tallene 2,8% og 188 personer helt uten arbeid. Antallet delvis uten arbeid har økt med 4 personer siden oktober og er nå på 2,7% av arbeidsstyrken, mens personer på tiltak har gått ned med 7 personer til 0,5% av arbeidsstyrken.

  • Brutto arbeidsledighet i Strand er per november 6% medregnet helt arbeidsledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

I Hjelmeland viser også tallene liten endring. I november er det en økning på 1 person som er helt ledig og det totale antallet er 34 personer og 2,5% av arbeidsstyrken. Delvis ledige har også i november økt med 1 person til 21 personer og 1,6% av arbeidsstyrken. Som i oktober er det heller ikke i november arbeidssøkere på tiltak i Hjelmeland.

  • Bruttoarbeidsledigheten i Hjelmeland er for november 4,1% medregnet helt og delvis arbeidsledige.

59 prosent har vært uten jobb i mer enn et halvt år

59 prosent av de som står helt uten arbeid, har vært uten tilknytning til arbeidslivet i mer enn et halvt år.

– Mange har nå vært uten arbeid siden koronaviruset rammet arbeidsmarkedet i mars. Uavhengig av om en er permittert eller oppsagt, er det viktig at disse arbeidssøkerne nå vurderer mulighetene sine i form av mer utdanning eller påfyll av kompetanse. Derfor er vi i NAV svært opptatt av å synliggjøre mulighetene som finnes. Det har vi gjort ved å lansere en mulighetsside på nav.no der du finner informasjon om ulike kurs og arbeidsrettede tiltak. I tillegg finner du informasjon om videregående opplæring, sier Haftorsen.

Arbeidsmarkedet i Rogaland. November 2020

Nøkkeltal

November 2020

Heilt utan arbeid 16 – 67 år

9 331 (3,6%)

Arbeidsretta tiltak

1 065 (0,4%)

Bruttoarbeidsløyse**

10 396 (4,0%)

Unge heilt utan arbeid 16 – 29 år

2 551

Langtids-arbeidssøkarar

(26 veker eller meir)

5 330

Delvis utan arbeid

6 300

Utlyste stillingar

2 687