Statsforvalteren positiv til planer om frisbeegolf bane ved Preikestolen Basecamp

Som tidligere kjent så arbeider Preikestolen Fjellstue med å etablere et frisbeegolfanlegg ved Preikestolen Basecamp. Senest fredag kunne vi lese at Naturvernforbundet reagerte og mente søker bagatelliserte innvirkningen frisbeebanen vil ha for friluftslivet. Statsforvalteren, tidligere Fylkesmannen, er derimot positiv til tiltaket.

Statsforvalteren kan ikke se at tiltaket gjør skade på naturmangfoldet

Statsforvaltaren skriver i sin høringsuttalelse at de i utgangspunktet er positive til tiltaket. Og etter deres vurdering kan et slik tiltak ha positiv effekt på folkehelse og åpne for et lavterskeltilbud for aktivitet og ferdsel i naturen.

Statsforvalteren kan heller ikke se at tiltaket vil gjøre skade på naturmangfoldet, så lenge en er skånsom ved etablering og vedlikehold av banene. Statsforvalteren forventer at stiene blir markert på en slik måte at ferdselen blir kanalisert tydelig til de ulike postene langs banen for å unngå ferdselsslitasje i vegetasjonen, samt skade på enkelte sårbare plantearter i området.

Den planlagte bane 13 krever nærmere planlegging

I forbindelse med plassering av bane 13, opplyser Preikestolen Fjellstue at det skal legges til rette for at frisbeer som havner i vannet enkelt skal kunne tas opp igjen og  at området skal sjekkes regelmessig for frisbeer. Her ønsker Statsforvalteren at tiltakshaver konkretiserer, og at det bør vises til et tydelig delegert ansvar for å følge opp punktet om å renske frisbeer i vannet.

Tiltaket som er planlagt er vurdert til å være reversibelt og utgjør små inngrep, mener Statsforvalteren. Statsforvalteren legger avslutningsvis til grunn at det blir satt vilkår om at enkeltposter skal flyttes eller fjernes helt, dersom det oppstår konflikt i forhold til allment friluftsliv og naturverdier, som for eksempel sårbar hekking eller truede plantearter. Turgåere skal også kunne ferdes trygt i området uten unødig sjenanse.