Statsforvalteren tar ikke klagen til Naturvernforbundet til følge

Foto: Kristofer Ryde / Studio Negative

I september i fjor ga Strand kommune tillatelse til at kunstner Stian Heimlund Skjæveland kunne få etablere en mindre sjøledning fra Jørpelandsholmen til Klungholmen for å belyse Solspeilet. Naturvernforbundet i Strand påklaget vedtaket og hevdet at belysningen vil privatisere område og være til skade for naturmangfoldet.

Nå har Statsforvalteren stadfestet kommunens vedtak, og dermed ikke tatt klagen fra Naturvernforbundet til følge. Vedtaket fra Statsforvalteren er endelig og kan ikke påklages jf. fvl. § 28.

Statsforvalteren sine vurderinger

Statsforvalteren har lagt til grunn at Naturvernforbundet har klagerett og at klagefristen ble overholdt.
Ved behandling av klagen kan Statsforvalteren prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd. Statsforvalteren kan selv treffe nytt vedtak i saken, oppheve eller sende det tilbake til kommunen for hel eller delvis ny behandling.

Klungholmen er i reguleringsplan regulert til friluftsområde, og det aktuelle området på Jørpelandsholmen er i reguleringsplan regulert til friområde. Etablering av strømkabel i strid med byggeforbud i strandsonen og i strid med arealformål krever tillatelse av kommunen etter pbl. § 20-1.

Det er søkt dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen jf. obl. § 1-8 annet ledd og fra arealformål. Søknaden må vurderes i forhold til de offentlige hensyn som skal ivaretas gjennom plan- og bygningsloven og den aktuelle planen, og spesielt hensynet til en forsvarlig og fornuftig areal- og ressursdisponering. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ettersom tiltaket kun gjelder en mindre ledning, som skal graves ned, kan ikke Statsforvalteren se at en dispensasjon vil vesentlig sette til side strandsonehensyn eller hensyn bak arealformål. De kan heller ikke se at belysning av dette avgrensede området vil ha nevneverdige negative konsekvenser for insekt eller viltlevende dyr, slik Naturvernforbundet anfører.

Fordelene med å få belyst Solspeilet, og øke opplevelsen av et mye brukt turområde, er klart større enn ulempene.

Statsforvalteren har ikke vesentlige merknader til kommunens lovforståelse og skjønn og opprettholder kommunens vedtak.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt