Stavanger Turistforening ikke fornøyd med det reduserte gebyret for oppmålingsforretningen

Vi skrev for noen dager siden at det kommer opp en sak om Urimelig høyt gebyr for fradeling av Preikestolen Fjellstue i kommende formannskap i Strand kommune. Onsdag denne uken skal saken om redusert gebyr for oppmåling og fradeling av Preikestolen fjellstue mm. behandles av politikerne. Saken er fremmet på eget initiativ av rådmannen.

Mandag i forrige uke sendte Stavanger Turistforening brev til kommunen vedrørende saken. Der beskriver de at de gjennom medieoppslag har blitt kjent med behandlingene av saken. De mener også at saken er mangelfullt opplyst. I saken som ligger for politikerne er ikke de faktiske utgiftene til kommunen dokumentert. Politikerne vil derfor ha en vanskelig jobb med å anta om det reduserte gebyret står i rimelig forhold til de reelle kostnadene kommunen har hatt med saken.

Stavanger Turistforening antar at selv med et redusert gebyr på 1.083.893,- vil dette være i strid med selvkostprinsippet i matrikkellovens § 32 og kommunens egen Gebyrforskrift.
Matrikkelloven § 32 sier: Kommunen kan ta gebyr for oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og anna arbeid etter lova her etter regulativ fastsett av kommunestyret sjølv. Den styresmakta som tildelar landmålarbrev, kan ta gebyr for dette. Gebyra kan i sum ikkje vere høgare enn nødvendige kostnader styresmakta har med slikt arbeid. For matrikulering av eigarseksjon kan det ikkje takast andre gebyr enn det som er fastsett i eierseksjonsloven § 15.

Videre opplyses det om at oppmålingsarbeidet er utført av Rycon og at for kommunens administrative arbeid med saken, kan STF vanskelig se at denne saken skulle ha medført vesentlig mer arbeid enn en tilsvarende sak om en mindre eiendom med politisk behandling.

STF mener i brevet at det vil være en avgjørende del av saken å ta utgangspunkt i de kostnadene Strand kommune har hatt med fradelingssaken, spesielt da knyttet til Rycons arbeid. Disse opplysningene må da fremlegges politikerne i formannskapsbehandlingene. Avslutningsvis varsler STF med forbehold om hva slik dokumentasjon vil vise, at et gebyr på over 1 million synes urimelig.

Legg igjen en kommentar