Stenger Tau helsestasjon fra 1.juni – Høy temperatur i debatten i kommunestyret

Kommunestyret i Strand behandlet i går saken om flytting av helsestasjonen på Tau. Og det ble mildt sagt høy temperatur under debatten.

Det var stort sett partiene Høyre, KrF, Venstre og Rødt som stemte for flytting, med unntak av Nina Helen Hettervik (H). Og ved votering var det et knepet flertall for innstillingen om å flytte helsestasjonen. Voteringen viste at det var 15 stemmer for og 14 stemmer mot.

  • Mindretallet besto av SP, AP, SV, BTN, MDG, FRP og Nina Helen Hettervik, H.

I over 40 minutter av det over 4 timer lange kommunestyremøtet ble det argumentert både for og imot flytting av helsestasjonstilbudet.

Senterpartiet er skuffet

Gruppeleder i Senterpartiet, Alf Henning Heggheim syns det er skammelig, skuffende og trist av H/KrF/V og Rødt som med knapt flertall og med tynn argumentasjon satte spikeren i kisten for helsestasjonstilbudet på Tau.

  • Det er grunn til å stille spørsmål med hva som blir det neste, sier Heggheim. Han håper også at folk legger seg dette på minnet.

Debatten om helsestasjonstilbudet på Tau har dreiet seg om det faglige tilbudet og trygghet for de ansatte og kort vei til Jørpeland mer enn brukernes behov og omlandet tilbudet dekker. At tilbudet dekker både Tau og Nordre Strand ser flertallet helt bort fra, mener Heggheim.

Han mener også at dette er småpenger i den store sammenhengen der flertallet sparer på bindersen, og i mange tilfeller auser ut penger ukritisk i den andre enden. Denne saken viser også at det til syvende og sist handler om mangelen på politisk vilje. Heggheim mener det kan virke som om det gikk prestisje fra Høyre og KrF i å legge ned og flytte tilbudet.

Ikke fornøyd med kontrollutvalgets avgjørelse

I samme kommunestyremøte ble vedtaket fra kontrollutvalget tatt opp som en orienteringssak. Kontrollutvalget konkluderte med at rådmannen ikke gikk ut over sin fullmakt da han 6.september 2019 besluttet å legge ned helsestasjonstilbudet på Tau. Mye av årsaken til dette utfallet kan tydes til å være at politisk ledelse så vel som administrativ ledelse, tre dager etter ikke sådde tvil om at saken var av en prinsipiell karakter.

  • Heggheim mener det er lite tillitsvekkende, måten denne saken har blitt behandlet på av rådmannen og politisk ledelse.

Det var som kjent Senterpartiet som tok saken inn for kontrollutvalget da de mente det var behov for en vurdering av om rådmannen hadde gått ut over sine fullmakter i delegasjonsreglementet ved å ikke involvere politikerne i diskusjonen rundt nedleggelsen/flyttingen.

Konklusjonen fra kontrollutvalget er at det har vært tvil om dette er å betrakte som en prinsipiell sak, sier Heggheim og minner om at rådmannen gjorde et administrativt vedtak om å legge ned tilbudet på Tau og flytte det til Jørpeland uten politisk involvering. Temperaturen i debatten viser at det neppe kan være tvil om at dette er en prinsipiell sak, legger han til.

Senterpartiet mener at konklusjonen nærmest kan betraktes som at rådmannen har ubegrensede fullmakter. At vi har økonomiske utfordringer, og kommunestyret har vedtatt kutt, er ikke god nok grunn til at rådmannen oppfatter delegasjonsreglementet som blankofullmakt til å gjør hva han vil med tjenestetilbudet uten politisk involvering. Politisk ledelse var heller ikke involvert før den administrative beslutningen, men i to ulike møter etter den administrative beslutningen om flytting av tilbudet, har rådmannen tatt dette opp uten at politisk ledelse har stilt spørsmål. I lys av dette er det all grunn til å rette kritikk både mot rådmann og politisk ledelse for måten denne saken har blitt håndtert på, sier Heggheim.

  • Tillit blir som kjent bygget i millimeter og revet i km.

Etter planen skal Strand kommunes delegasjonsreglement revideres i løpet av året. Dette ser Heggheim positivt på. Verken han eller Senterpartiet kan leve med et delegasjonsreglement der rådmannen oppfatter at han har ubegrensede fullmakter til å legge ned eller flytte viktige tjenestetilbud for våre innbyggere uten politisk involvering.