Stor forekomst av svartelistet art på kommunal tomt i Strand

Gyvel ved Loch Ness, Skottland. Foto: Marte Holten Jørgensen / SNL

En innbygger har henvendt seg til Strand kommune, bekymret for utbredelsen av plantearten gyvel, på en kommunal eiendom i Skogstjernevegen på Jørpeland. Innbyggeren påpeker at planten har tatt fullstendig overhånd på eiendommen.

Videre påpeker innbyggeren at dette er en svartelistet giftig plante dom vil si at den utgjør høy eller svært høy risiko for norsk natur. Den bekymrede innbyggeren håper derfor at kommunen tar aksjon for å bekjempe denne arten snarlig.

I Artsdatabanken vurderes gyvel til svært høy risiko, som en kombinasjon av stort invasjonspotensial og store økologiske effekter. På grunn av det store invasjonspotensiale og de store økologiske effektene plantearten utgjør scorer den full pott på risikoskalaen til Artsdatabanken.

«Arten vurderes å ha store negative økologiske effekter knyttet til fortrengning av stedegne arter, både vanlige og i enkelte naturtyper sjeldne/truete arter, den fører til tilstandsendring i naturtyper ved å innføre et nytt busksjikt og fordi den har nitrogenfiksering og eutrofierer substratet, og den kan genetisk «forurense» eventuelle hjemlige forekomster av gyvel.»
Kilde: Artsdatabanken

Vil vurdere ulike løsninger

På spørsmål om dette er noe kommunen vil ta tak i så snart våren kommer eller om det legges det en annen plan for å ta tak i dette, svarer Torbjørn Norland, leder for bygg og eiendom i Strand kommune, at kommunen vil vurdere ulike løsninger frem mot våren. Så får vi se hva vi ender opp med til slutt.