Strand ber politiet bøtelegge unødvendig kjøring ved skolene i kommunen

Strand kommune ønsker sammen med politiet å håndheve trafikkreglene om unødvendig kjøring med motorvogn. Etter påske vil politiet derfor føre kontroll ved skolene i kommunen.

Etter at det ved Kiss & Ride på Jørpeland har oppstått trafikkfarlige situasjoner og køproblematikk ser Strand kommune seg nødt til å bidra for forhindre mer problemer. Samtidig ber kommunen om at alle som bor nærmere enn 2 km fra skolen tar beina fatt.

Vil håndheve trafikkreglenes § 16 med bøter

Strand kommune har nå i dialog med politiet fått fortgang i aksjon mot unødvendig kjøring i tettbygde strøk. Politiet kan sanksjonere brudd på trafikkregelen med bøter. Oppfatningen i Strand kommune er at det å kjøre barn som bor nærmere enn 2 km fra skolen, er å betegne som unødvendig kjøring ved bebyggelse.

Trafikkreglenes § 16 som er en presisering av vegtrafikklovens § 3 sier følgende:

«I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motoren på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass.»

Etter påske kan derfor de som kjører i nærheten av skolene i kommunen, og spesielt de som slipper av unger ved Kiss & Ride på Jørpeland vente seg at politiet står klar. Fokuset blir å bøtelegge de som driver unødvendig kjøring ved bebyggelse etter trafikkreglene.

Vurderer å ta bort Kiss & Ride fra planene permanent

Strand vil også på bakgrunn av den utstrakte kjøringen til og fra skolene på Jørpeland vurdere om Kiss & Ride skal tas ut av de videre planene for området.

Om dette blir en realitet er det først og fremst politikerne som avgjør i et politisk utvalg.

Midlene som er satt av til dette vil vurderes brukt på sykkelparkering hvor elevene kan låse syklene inn i et lite bygg. Her vil elevene ha tilgang med kode, slik at syklene står i le for vær og vind. «Sykle til skolen» kampanjer som er gjort i andre kommune er også tiltak kommunen kan bruke de avsatte midlene på.