Strand Frp ønsker deltakelse i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene

I onsdagens kommunestyremøte legger Strand FrP frem en interpellasjon vedrørende deltakelse i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene i Strand kommune.

I forsøket er det staten som finansierer omsorgstjenestene, og midlene øremerkes. Petter Korneliussen, i Strand Frp, mener derfor at dette vil kunne gi et bedre tjenestetilbud til brukerne i kommunen. Forsøket vil kunne gi kommunen en økt mulighet til å prioritere omsorgstjenesten på tross av en trang økonomi i årene fremover.

Illustrasjonsbilde

I forsøket som omfatter alle omsorgstjenester har seks kommuner så langt deltatt siden oppstart i 2016. Disse kommunene melder om gode erfaringer, og trekker blant annet frem økt brukermedvirkning, at ansatte har fått økt sin kompetanse og forstår brukernes behov bedre, og bedre samarbeid innad i kommunen.

Strand Frp sin interpellasjon i sin helhet:

Fremskrittspartiet er opptatt av at eldre og personer med behov for pleie skal få best mulige omsorgstjenester i Strand kommune. I årene som kommer vil det bli flere personer som får behov for pleie og hjelp i kommunen. Fremskrittspartiet mener derfor man må prøve ut nye løsninger i kommunen, som kan bidra til å utvikle omsorgstjenestene, og som sikrer at eldre og personer med behov for pleie får gode og trygge tjenester.

Fremskrittspartiet ønsker derfor at Strand kommune skal delta i regjeringens forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene. I dette forsøket er det staten som finansierer omsorgstjenestene i kommunene, og midlene øremerkes. Forsøket omfatter alle omsorgstjenester og startet opp i 2016. 6 kommuner har så langt deltatt i forsøket. Disse kommunene melder om gode erfaringer, og trekker blant annet frem økt brukermedvirkning, at ansatte har fått økt sin kompetanse og forstår brukernes behov bedre, og bedre samarbeid innad i kommunen. Kommunene mener de også gjennom forsøket kan gi brukerne bedre og hyppigere vedtak om tjenester.

Forsøket styrker ikke bare omsorgstjenestene faglig i kommunene som deltar. Gjennom dette forsøket vil Strand kommune også få et inntektspåslag tilsvarende fire prosent av netto driftsutgifter på omsorgsområdet (begrenset oppad til 28 mill. kroner per år). Disse midlene skal benyttes til å styrke omsorgstjenestene. Dette vil gi bedre tjenester til brukerne i kommunen. Og på denne måten vil forsøket også gi Strand kommune en økt mulighet til å prioritere omsorgstjenestene.

Strand FrP vil med bakgrunn i dette foreslå at følgende vedtak fattes:
1. Strand kommune søker om deltakelse i forsøksprosjektet med statlig finansiering av omsorgstjenestene innen søknadsfristen 1.februar 2020

Petter Korneliussen
Gruppeleder Strand FrP

Legg igjen en kommentar