Strand kommune anbefaler at søknaden fra KFskolen om å utvide med 200 elever ikke innvilges

I kommunestyret onsdag forrige uke sluttbehandlet lokalpolitikerne saken om uttalelse til søknad om økning av elevtallet ved KFSkolen Jørpeland.

Under kan du se video opptak av kommunestyrebehandlingen samt vedtaket.

087/20: Uttalelse til søknad om økning av elevantallet ved KFskolen Jørpeland

Alternativt forslag fra KRF, foreslått av: Astrid Norland

Strand kommune vil gi følgende høringsuttalelse til Kristen Friskole Klippen AS (KFskolen) sin søknad om å utvide elevantallet fra 200 til 400 elevplasser:

Etter Strand kommunes syn vil en utvidelse av elevantallet ved KFskolen gi kommunen mulighet til å innarbeide KFskolens virksomhet i kommunens utbyggingsplaner for skolesektoren. Dette vil kunne gi muligheter for innsparinger. Strand kommune anbefaler at søknaden fra KFskolen om å utvide med 200 elever innvilges av Utdanningsdirektoratet.

Tilleggsforslag fra Rødt, foreslått av: Åsbjørn Fjelde Kleven

Kommunestyret ber rådmannen skrive et femte punkt i høringsutalelsen med overskriften: Reduksjon i antall elevplasser på friskolene i Strand. Punktet skrives i tråd med rådmannens egen vurdering og argumentasjon i saksinlegget fram mot å oppnå en reduksjon i elevplassene på friskolene. Kommunens foreløpige økonomiske situasjon og kommunens trekk i midler som følger av de nåverende eksistrende elevplassene på friskolene.

Endelig høringsutalelse blir lagt fram for levekårsutvalget 20. oktober 2020 og igjen for kommunestyret 4. november 2020.

Formannskapets innstilling ble satt opp mot KRF sitt forslag. Formannskapets innstilling fikk 25 stemmer, og ble vedtatt. KRF sitt forslag fikk 4 stemmer (KRF) og falt.

Rødt sitt forslag fikk 1 stemme (Rødt) og falt.

KOM – 087/20 VEDTAK:

Strand kommune vil gi følgende høringsuttalelse til Kristen Friskole Klippen AS (KFskolen) sin søknad om å utvide elevantallet fra 200 til 400 elevplasser:

1. En utvidelse vil føre til negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen:

Den offentlige fellesskolen skal være et godt tilbud og en fellesarena for alle elever. Private friskoler skal være et tilbud til foresatte som ønsker et alternativ til den offentlige skolen. Slik Strand kommune oppfatter intensjonen med friskoleloven er det viktig at opprettelser og/eller utvidelser av friskoler ikke går på bekostning av den offentlige skolestrukturen. Det er vedtatt store investeringer i Strand kommune når det gjelder utbygging av offentlige skolebygg. Videre er utbyggingstiltakene godt i gang med fullført Superpark på Tau og påbegynt Nye Fjelltun på Jørpeland. En utvidelse av KFskolen er en uheldig og vanskelig situasjon for kommunen som allerede har foretatt store investeringer i utbyggingene og inngått kontrakter. En utvidelse av en av friskolene i kommunen vil også kunne få direkte negativ innvirkning på driften ved Nordre Strand oppvekstsenter og muligens en av de to barneskolene på Jørpeland.

2. Friskolen skal ikke være det mest reelle alternativet:

Udir peker i sine tidligere vedtak om godkjenning av friskoler på at det ikke er friskolelovens intensjon at friskolen blir det mest reelle alternativet for kommunens innbyggere. Strand kommune er av den oppfatning at kommunen kan havne i denne situasjonen dersom en utvidelse ved KFskolen innvilges. Utvidelse vil føre til at bortimot 1/3 av elevplassene i grunnskolen i kommunen vil være i friskoler. En slik situasjon kan gjøre det utfordrende for de foresatte å velge den offentlige skolen.

3. Det er ikke behov for en elevtallsutvidelse:

I Strand kommune har foresatte to friskoler å velge mellom som begge bygger på samme læreplan. Det er i dag driftstillatelse til 200 elever ved hver av skolene og det er ledig kapasitet ved begge skolene. Videre tilsier befolkningsprognosene en nedgang i elevtallet i kommunen. Strand kommune kan ikke se at det er behov for utvidelsen KFskolen søker om så lenge det er ledig kapasitet ved friskolene og befolkningsprognosene tilsier en nedgang i elevtallet.

4. Trekket i rammetilskuddet er for høyt og får negative konsekvenser for kvaliteten på den offentlige skolen:

Strand kommune vil påpeke at trekkordningen som innebærer direkte reduksjon i rammeoverføringene til kommunene får og har fått store konsekvenser for kommunen som allerede har 10 % av elevene i friskoler. Kommunen trekkes årlig for store summer på bakgrunn av antall elever i friskoler. I 2021 er dette trekket i rammeoverføringer stipulert til 20,3 mill., noe som er større enn driftsbudsjettet til 2 av de 6 offentlige skolene. En følge av dette er at ordningen gjør det utfordrende for de offentlige skolene å gi et godt skolefaglig tilbud til elevene.

På denne bakgrunn anbefaler Strand kommune at søknaden fra KFskolen om å utvide med 200 elever ikke innvilges av Utdanningsdirektoratet.

Vi setter stor pris på donasjon av valgfritt beløp for å ha lest artikkelen.
*Alle donasjoner behandles konfidensielt