Strand kommune behandlet takstene i Ryfast i kommunestyret onsdag kveld

Det ble blant kommunestyret sine representanter stor enighet om at Rådmannens forslag skulle legges til grunn og at det kunne legges til tilleggsalternativ.

I kommunestyresalen rokket det allikevel stor usikkerhet om hvordan kommunen bør utforme sitt høringssvar. Ordføreren uttrykket et ønske om å ikke utforme et vedtak som var for forskjellig fra de andre høringspartene. Hun var da redd kommunen ikke ville bli hørt.

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyret vedtok videre enstemmig et passeringstak på 40 passeringer i Solbakktunnelen. Dette mot rådmannens forslag på passeringstak på 25 passeringer.

Venstre fremsatte forslag om å «kopiere» samferdselsutvalget sitt punkt 8 «Innkreving av bompenger i prosjektet igangsettes ikke før prosjektet i sin helhet er åpnet.» Forslaget ble enstemmig vedtatt og dersom Strand og Rogaland Fylkeskommune blir hørt så blir det gratis å kjøre i Ryfylketunnelen frem til Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen åpnes.

Senterpartiets foreslo at en skulle be Vegdirektoratet fastsette bomtakster som tilsvarer maksimalt dagens ferjetakster. Dette ble også enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak uten endring og tillegg:
1. Strand kommune kan ikke gi sin tilslutning til takstene foreslått av Statens vegvesen. Foreslåtte takster i Ryfast, jfr. brev fra Statens vegvesen datert 26.08.2019, er urimelig høye og rammer spesielt lokale pendlere og lokalt næringsliv. Pendlere får en dobling av årlig pendlerkostnad til 90 000kr, som utgjør nær 1/5 av disponibel husholdningsinntekt etter skatt. Dagens rabatterte ferjetakst på Tau-sambandet oppleves allerede å være på smertegrensen til innbyggernes betalingsvilje. De siste årene er det allerede som følge av prisøkning på Tau-sambandet og ikke Høgsfjordsambandet erfart en vridning av trafikken mellom de to samband. Strand frykter at foreslått takstnivå vil innebære en betydelig trafikklekkasje til privat ferje over Høgsfjorden og kollektivtilbudet gjennom Ryfast som igjen medfører en betydelig risiko for om bompengeinnkrevingen blir tilstrekkelig til å finansiere nedbetaling av prosjektet. Dette er et tema Statens vegvesen overhodet ikke har løftet frem i sine vurderinger.

2. Kommunen frykter at foreslåtte takster innebærer fraflytting både av innbyggere og arbeidsplasser, og at Ryfast blir en bomveg ingen har råd til å bruke. Hensikten med prosjektet var å etablere Ryfylke og Nord-Jæren som et enda mer effektivt felles bo- og arbeidsmarked enn det er i dag. Foreslått takstnivå vil medføre det motsatte.

3. Strand kommune ber Vegdirektoratet ta høyde for at Ryfast har konkurranse fra en privat ferje og legge til grunn en lav sats ved åpningen for å etablere Ryfast som det foretrukne alternativet. Samtidig anmoder kommunen om at følgende endrede forutsetninger i forhold til Statens vegvesens beregninger blir lagt til grunn ved fastsettelse av takstene:

– ÅDT i Solbakktunnelen på 4 200 i stedet for 3 200

– Passeringstak i Solbakktunnelen på 25 i stedet for 40

– Rentebane i tråd med børsnoterte lange renter i stedet for foreslått rentebane

4. Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke får 20 pst. rabatt.

5. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke, betaler 50 pst. av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke, skal inntil videre ikke betaler bompenger.

6. Økonomien og takstene i prosjektet vil bli vurdert på nytt ett år etter innkrevingen er igangsatt. På dette tidspunktet vil trafikken gjennom bomstasjonene være kjent, noe som vil gi et bedre grunnlag for å vurdere om det er behov for å endre gjennomsnittstaksten.

7. Strand kommune ber Rogaland Fylkeskommune om å søke om ferjeavløsningsmidler som delfinansering av bompengeandelen, i tråd med retningslinjer for ordningen, jfr. kommuneproposisjon 2015 og 2016.

8. Hvis det fattes vedtak utenfor Ryfast prosjektet som får negativ innvirkning for bompengeinnkrevingen, forutsetter Strand kommune at dette blir kompensert fra aktuelle parter, jfr. debatten om bompengeinnkreving på Bybrua i Stavanger.

Stavanger kommune behandler saken i Bystyret mandag 30.sept kl 17.00 mens saken skal videre i Fylket med henholdsvis behandling i Fylkesutvalget 1.okt og Fylkestinget 15.okt.

Legg igjen en kommentar